Navigácia

Predstavenie Zriadenie Zameranie Profil absolventa Veľkosť Podmienky

O škole

Podmienky

 

Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

 

Budova školy predstavuje jeden celok, členený na štátnu školu a cirkevnú školu. Do areálu patrí viacúčelové školské ihrisko.

V časti kde sídli cirkevná škola sa okrem  7 kmeňových tried  nachádzajú odborné učebne:

- učebňa slovenského jazyka a literatúry - vybavená počítačom, dataprojektorom a interaktívnou tabuľou,

- učebňa cudzích jazykov – vybavená notebookom, dataprojektorom, reproduktormi,

- počítačová učebňa – 12 počítačov,

- prírodovedná učebňa - vybavená počítačom, dataprojektorom a vizualizérom,

- školská kaplnka. 

Horná chodba školy je rozdelená na deve časti:

- v jednej je plazmový televízor a DVD prehrávač – využíva vo vyučovacom procese na

premietania výučbových DVD filmov, na pozeranie rozprávok v ŠKD  a na besedy,

- v druhej sú umiestnené 2 pingpongové stoly – tu si môžu žiaci cez veľkú prestávku ale aj

pred a po vyučovaní zahrať stolný tenis.

Školský klub detí je súčasťou triedy prvého ročníka. Škola má k dispozícii átrium.

Budova má  2 telocvične, školskú kuchyňu a jedáleň, ktoré ale patria štátnej škole. Cirkevná škola má možnosť tieto priestory využívať. 

Veľa pomôcok pochádza ešte z prvotného vybavenia školy. Aby bolo možné tvorivejšia a efektívnejšie realizovať vyučovací proces je potrebné pravidelne obnovovať a dopĺňať kabinetné zbierky modernejšími pomôckami, čo je finančne veľmi náročne. Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia. Počas roka v rámci možnosti dopĺňame moderné učebné pomôcky, čo nám umožňuje tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie.

Objekt školskej budovy vyžaduje rekonštrukciu, a to najmä výmenu okien, zateplenie a náter fasády, opravu strechy, rekonštrukciu hygienických zariadení a výmenu podlahových krytín.

Vykurovanie priestorov školy je zabezpečované centrálne,  výmenníková stanica sa nachádza v priestoroch štátnej školy. S vykurovaním sú menšie problémy, keďže časť budovy, ktorá patrí štátnej škole, prešla rekonštrukciou (zateplenie, výmena okien, ...) a v časti cirkevnej školy je veľký únik tepla v dôsledku nedoliehajúcich okien.

 

Škola ako životný priestor

V prostredí školského spoločenstva sa usilujeme vytvoriť také ovzdušie, ktoré žiakovi pomáha žiť svoju vieru čoraz zrelšie, pričom rešpektujeme skutočnosť, že každý má právo prechádzať nepretržitým procesom objavovania, spoznávania a vytvárania si vzťahu s Bohom. Okrem toho je potrebné vo svetle viery poukazovať na sociálny rozmer, viesť žiakov k objavovaniu povolania k spolupatričnosti so spolužiakmi, ostatnými deťmi a ľuďmi vo svojom okolí.

A by sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na: upravené a estetické prostredie tried,  chodieb, átria, priestorov pred školou. Na chodbách školy sa nachádzajú pingpongové stoly, ktoré žiaci využívajú vo voľnom čase. Aktualizujeme informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach, nástenkách a webovej stránke školy. Budujeme priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a  pedagógmi.

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
    Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
  • +42155/ 698 02 20

Fotogaléria