Navigácia

Projekty

Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy

- cieľ: Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy s dôrazom na inováciu spôsobu a metód výučby na základných školách. Rozšírenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy bude zamerané na zvyšovanie odbornosti s cieľom kvalifikovanejšie viesť telovýchovný proces na školách a na podporu zmien vo výučbe telesnej výchovy na základných školách tak, aby výučba bola viac zážitková a motivujúca pre súčasnú generáciu detí a mládeže. 
Programy budú orientované na zážitkový spôsob výučby telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy. Učitelia budú vedení k využívaniu nových postupov vo výučbe, k zavádzaniu nových športových a pohybových aktivít do procesu vzdelávania a k využívaniu inovatívnych pomôcok, čím sa telesná výchova zatraktívni pre deti a mládež. 

 

Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

- cieľ:Zvýšiť úroveň kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov prostredníctvom vzdelavacích aktivít zameraných na rozvoj profesijných kompetencií v oblasti výučby anglického jazyka. Viac na stránke: www.englishone.sk

 

Jolly Phonics do slovenských škôl

– cieľ: - pomôcť učiteľom získať lepšie výsledky vo výučbe anglického jazyka (syntetická fonetická angličtina); - aby učenie sa čítania a písania v anglickom jazyku bolo príjemne bolo príjemné a efektívnejšie.

 

Detský čin roka

– cieľ : viesť dialóg na tému pozitívneho konania detí i dospelých a motivovať spoločnosť k humánnym hodnotám.

 

Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT

– cieľ: - pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. Vzdelávanie učiteľov zamerané na rozvoj vlastnej digitálnej gramotnosti, zručnosti v oblasti využívania modernej didaktickej techniky a na rozvoj ich poznania v oblasti využívania IKT vo vzdelávacom procese konkrétnych predmetov.

 

Digipédia - digitalizácie regionálneho školstva v Slovenskej republike

- využívaní informačno-komunikačných technológií interaktívneho charakteru pre 5 prírodovedných predmetov - zlepšenie v oblasti vizualizácie zložitejších dejov a procesov, možnosť aktívneho zapojenia žiakov či prepájania teoretických poznatkov s praxou.

 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a strených školách s využitím elektronického testovania

– cieľ: - vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania

 

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie  predmety

– cieľ: - uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby.

 

Elektronizácia vzdelávania systému regionálneho školstva

– cieľ: -vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do  prevádzky, tak ako aj zariadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.

 

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

– cieľ: rozvoj pracovných zručností žiakov ZŠ so zámerom podporiť profesijnú orientáciu OVP na SOŠ; - zlepšiť úroveň poskytovania profesijnej orientácie pre žiakov ŽŠ vo vzťahu k prioritám polytechnickej výchovy, aby sa žiaci ZŠ rozhodovali o budúcom štúdiu na SOŠ so zreteľom na potreby trhu práce a uplatniteľnosti na trhu práce.

 

Modlitby za školy

- cieľ: - zvýrazniť dôležitosť kresťanských hodnôt pri výchove mladej generácie v našej spoločnosti, - ekumenicky prehĺbiť spolupatričnosť mladých kresťanov a poukázať na ich zodpovednosť za evanjelizáciu školského prostredia.

 

 

 

Naša škola získala od 1.7.2010 grant z nadácie Socia na realizáciu projektu KALGRALEX (dyskalkulia, dysgrafia, dyslexia ).

V rámci tohto projektu  organizujeme prednášky a besedy pre pedagogických zamestnancov v spolupráci s lektormi z oblasti

psychológie a špeciálnej pedagogicky. Organizujeme  prednášky a besedy pre rodičov detí s poruchami učenia a správania sa

s cieľom pomôcť týmto rodičom zvládať problémy pri učení sa ich detí, podporiť spoluprácu a komunikáciu školy a rodiny.

 

 

 

 

Od roku 2009 je škola zapojená do projektu  „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách.“ Cieľom  projektu je

zmena formy výučby na školách využívaním moderných technológií vo vyučovacom procese. V rámci tohto projektu naša škola

získala 5 ks počítačov, 1 ks notebook, 1 ks dataprojektor.

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
    Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
  • +42155/ 698 02 20

Fotogaléria