Navigácia

Predstavenie Zriadenie Zameranie Profil absolventa Veľkosť Podmienky

O škole

Veľkosť

 

Veľkosť školy

 

Cirkevná základná škola sv. košických mučeníkov v Ždani patrí do vzdelávacej sústavy regionálneho školstva, ktoré riadi MŠVVaŠ SR.  

Škola sa nachádza v  Košickom kraji, okrese Košice-okolie.  Je neštátnou cirkevnou plnoorganizovanou školou s ročníkmi 1. - 9., s 1 oddelením ŠKD,

s vyučovacím jazykom slovenským, s právnou subjektivitou, jedinou katolíckou školu v okrese.

Demografický vývoj SR už niekoľko rokov zaznamenáva postupný pokles počtu novonarodených detí, čo sa prejavuje aj na počtoch žiakov a tried v školách všeobecne. Na tunajšej škole v súčasnosti stagnuje počet zapísaných žiakov do prvého ročníka, ktorý je veľmi nízky.

 

ŠKOLSKÝ ROK

POČET PRIJATÝCH

DO 1. ROČNÍKA

POČET ŽIAKOV

POČET TRIED

2008/2009

9

56

7

2009/2010

11

68

7

2010/2011

1

71

9

2011/2012

4

76

8

2012/2013

3

68

7

2013/2014

4

59

7

 

 

V školskom roku 2013/2014 bude školu navštevovať

- na 1. stupni (roč.1. - 4.) - 14 žiakov (6 dievčat a 8 chlapcov) v 2 triedach

·         v triede I. (1., 3.) sú spojení žiaci 1. a 3. ročníka

·         v triede II. (2., 4.) sú spojení žiaci 2. a 4. ročníka

- na 2. stupni (roč. 5. - 9.) - 45 žiakov (15 dievčat a 20 chlapcov) v 5 triedach

 

Charakteristika žiakov

CZŠ sv. Košických mučeníkov je spádovou katolíckou školou pre obce Ždaňa, Skároš, Trstené pri Hornáde, Nižná Myšľa, Čaňa, Gyňov, Geča a Valaliky.

Cirkevnú základnú školu navštevujú žiaci po dovŕšení šiesteho roku svojho života, keď sa rodičia rozhodnú zapísať dieťa do našej školy. Ale aj žiaci, ktorí prichádzajú do piateho ročníka z obcí, kde je zabezpečené len primárne vzdelávanie.

Školu v šk. r. 2013/2014 navštevuje viac ako 60% žiakov z obcí mimo sídla školy.

Ždaňa

Skároš

Nižná Myšľa

Čaňa

Trstené

pri Hornáde

Haniska

Iné

21

17

12

3

2

1

3

 

Škola patrí medzi školy, v ktorých sa prejavil niekoľkoročný postupný pokles detí. Nízky počet detí súvisí s demografickým vývojom celkovo. Tento fakt na jednej strane spôsobuje nepriaznivý vývoj v naplnenosti tried a financovaní školy zo štátneho rozpočtu, na strane druhej škola ponúka predovšetkým výchovne vyvážene, až rodinné, prostredie, v ktorom žiak je pre učiteľa partnerom.

Už od prvého ročníka na prvom stupni, okrem triednych učiteľov, učia viacerí učitelia, čím pripravujeme žiakov primárneho vzdelávania na plynulý prechod na nižšie sekundárne vzdelávanie.

Vďaka tomu, že v triedach je menší počet žiakov, naši pedagógovia majú väčší priestor  na  prácu s  talentovanými  žiakmi.   Zapájame  ich  do tvorby  kultúrnych   programov a do rôznych súťaží.

Škola zabezpečuje vzdelávanie i pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ponúka a realizuje integráciu  detí s vývinovými poruchami učenia,  s poruchami aktivity a pozornosti, ľahkým stupňom mentálneho postihnutia.  Títo žiaci aj napriek svojmu handicapu dosahujú primerané výsledky.

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
    Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
  • +42155/ 698 02 20

Fotogaléria