Navigácia

Predstavenie Zriadenie Zameranie Profil absolventa Veľkosť Podmienky

O škole

Profil absolventa

 

Profil absolventa CZŠ sv. košických mučeníkov Ždaňa

 

Primárny stupeň školského vzdelávania

            Primárne vzdelávanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu posledného (štvrtého ročníka) primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie.  Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania alebo adekvátnom stupni osemročného gymnázia.

 

Profil absolventa primárneho vzdelávania

Absolvent našej školy v primárnom vzdelávaní získa základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni, poznatky ktoré sú založené na princípoch poznávania od známeho k neznámemu, pričom východiskovým bodom budú jeho aktuálne skúsenosti, záujmy a poznanie. Ukončenie primárneho vzdelávania poskytuje absolventom základy čítania, písania a počítania.

          

Nadväzujúc na spôsobilosti  získané v priebehu predchádzajúceho (predprimárneho) vzdelávania absolvent nášho primárneho vzdelania ISCED 1 má osvojené na veku primeranej úrovni tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

kompetencia (spôsobilosť)  učiť sa učeniu sa

-       uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,

-       dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,

-       dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj,  tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,

-       kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti,

sociálne  komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

-       dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie,

-       efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,

-       vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti,

-       dokáže primerane komunikovať v materinskom a v jednom cudzom jazyku,

-       chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti,  

kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia  a základné  schopnosti   poznávať  v oblasti vedy a techniky

-       používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných   situáciách,

-       používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),

-       používa základy  prírodovednej gramotnosti, ktorá  mu umožní robiť na jeho úrovni vedecky podložené úsudky, pričom  vie použiť získané operačné vedomosti  na úspešné riešenie problémov,

kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií

-       má  osvojené  základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,

-       používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,

-       dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí,

-       dokáže využívať IKT pri vzdelávaní,

kompetencia (spôsobilosť)  riešiť problémy

-       uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení,

-       je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a  využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,

-       dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika,

-       má predpoklady na  konštruktívne a kooperatívne riešenie  konfliktov,

kompetencie (spôsobilosti) občianske

-       uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,

-       vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,

-       uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,

-       je otvorený kultúrnej a  etnickej rôznorodosti, 

-       má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať  udalosti a vývoj verejného života a  zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje  kvalitu životného prostredia,

kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne

-       dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú  samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,

-       vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami,

-       osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných  cieľov,

-       dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a  uplatňovať sociálne prospešné zmeny v osobných vzťahoch,

kompetencie (spôsobilosti) pracovné

-       dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje                 výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,

-       je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,

-       chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní,

-       dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach, 

kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti  a podnikavosti 

-       dokáže  inovovať  zaužívané postupy pri riešení úloh,  plánovať a riadiť nové projekty   

      so zámerom dosiahnuť ciele,  a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote,

kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

-       dokáže sa vyjadrovať na veku primeranom stupni.

-       uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti,

-       cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické  tradície,

-       pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

-       správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,

-       je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

 

 

Nižšie sekundárny stupeň školského vzdelávania

            Nižšie sekundárne vzdelávanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu posledného (deviateho) ročníka druhého stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie s doložkou – so špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytovaného základnou školu.  Absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelávania po splnení podmienok prijímacieho konania pokračuje vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni (na všeobecnovzdelávacej alebo odbornovzdelávacej škole), v priebehu ktorého ukončuje povinnú školskú dochádzku. Dosiahnutie nižšieho sekundárneho vzdelania je pre všetkých žiakov nevyhnutnou podmienkou pokračovania v ďalšom štúdiu.

 

Profil absolventa nižšieho sekundárneho  vzdelávania

Jazyk a komunikácia

            Absolvent cirkevnej základnej školy ovláda normy spisovného jazyka v ústnej a písomnej podobe. Je schopný primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách.      Prostredníctvom jazyka pozná históriu vlastného národa  a váži si kresťanské hodnoty spojené s cyrilometodskou tradíciou.

            Pozná osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj duchovného a spoločenského života. Vie vnímať a precítiť krásu duchovných a umeleckých pamiatok.

            Správa sa prosociálne a váži si pozitívne vytvorené ľudské hodnoty a prácu. Má správne vytvorený postoj k príslušníkom iných etník a národnostných menšín.

            Zvláda základnú komunikáciu v jednom cudzom jazyku tak v ústnej ako aj písomnej podobe.

Myslenie a rozumové schopnosti

            Absolvent deviateho ročníka cirkevnej školy zvláda súhrn požiadaviek na vedomosti a zručnosti za každý vyučovaný predmet, a tým má možnosť postúpiť na ďalší stupeň vzdelávania v strednej škole. Rozvíja tak svoju osobnosť v rovine poznávacej, estetickej, etickej a najmä komunikatívnej.

            Má schopnosť vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie a formulovať z nich ucelené a veku primerané závery v správnom logickom postupe.

            Má základné vedomosti o princípoch prirodzeného sveta a o dosahu vedy a techniky naň. Vie sa primerane veku zorientovať v ekonomických a sociálnoprávnych aspektoch fungovania štátu a spoločnosti.

Postoje a správanie

            Absolvent cirkevnej základnej školy disponuje vedomosťami týkajúcimi sa kresťanstva a jeho hodnôt, pričom ich vie aplikovať na konkrétne životné podmienky v súčasnej dobe. Vie zaujať správny postoj pri riešení každodenných problémov a situácií.

            Je schopný abstraktného myslenia v aktívnom aj pasívnom prístupe ku spoločenským a prírodným faktom. Kontroluje a reguluje svoje správanie, dokáže zvládať emócie, samostatne riešiť menšie problémy a konflikty.

            Vie posúdiť a kriticky rozlíšiť správnosť názorov iných. Má rozvinutú prirodzenú komunikáciu a schopnosť porozumieť okoliu.

            Váži si život so všetkými jeho hodnotami od počatia až po prirodzenú smrť. Vníma život ako Boží dar.

            Je schopný vytvárať harmonickú syntézu medzi vierou a kultúrou a medzi vierou a konkrétnym životom. Dokáže uznať a rozvíjať hodnoty, ktoré ho vedú k prekonávaniu individualizmu a otváraniu sa  potrebám druhých ľudí a službe.

          

Nadväzujúc na spôsobilosti  získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho) vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania ISCED 2 má osvojené na veku primeranej úrovni tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

kompetencia (spôsobilosť)  učiť sa učeniu sa

-       uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,

-       dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,

-       dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj,  tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,

-       kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti,

sociálne  komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

-       dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie,

-       efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,

-       vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti,

-       dokáže primerane komunikovať v materinskom a v jednom cudzom jazyku,

-       chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti,  

kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia  a základné  schopnosti   poznávať  v oblasti vedy a techniky

-       používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných   situáciách,

-       používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),

-       používa základy  prírodovednej gramotnosti, ktorá  mu umožní robiť na jeho úrovni vedecky podložené úsudky, pričom  vie použiť získané operačné vedomosti  na úspešné riešenie problémov,

kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií

-       má  osvojené  základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,

-       používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,

-       dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí,

-       dokáže využívať IKT pri vzdelávaní,

kompetencia (spôsobilosť)  riešiť problémy

-       uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení,

-       je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a  využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,

-       dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika,

-       má predpoklady na  konštruktívne a kooperatívne riešenie  konfliktov,

kompetencie (spôsobilosti) občianske

-       uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,

-       vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,

-       uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,

-       je otvorený kultúrnej a  etnickej rôznorodosti, 

-       má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať  udalosti a vývoj verejného života a  zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje  kvalitu životného prostredia,

kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne

-       dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú  samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,

-       vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami,

-       osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných  cieľov,

-       dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a  uplatňovať sociálne prospešné zmeny v osobných vzťahoch,

kompetencie (spôsobilosti) pracovné

-       dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje                 výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,

-       je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,

-       chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní,

-       dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach, 

kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti  a podnikavosti 

-       dokáže  inovovať  zaužívané postupy pri riešení úloh,  plánovať a riadiť nové projekty   

      so zámerom dosiahnuť ciele,  a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote,

kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

-       dokáže sa vyjadrovať na veku primeranom stupni.

-       uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti,

-       cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické  tradície,

-       pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

-       správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,

-       je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

 

Sme cirkevná škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy výchovy, preto chceme, aby náš absolvent bol statočným kresťanom, charakterný, usilovný, svedomitý, samostatný, čestný.

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
    Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
  • +42155/ 698 02 20

Fotogaléria