Navigácia

Poďakovanie za 2% za rok 2015, prijaté v roku 2016

ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám v roku 2016 poukázali percentá zo svojich dani. Celkový výnos prijatého podielu zaplatenej dane občianskeho združenia MELICHAR bol: 793,81 €. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálno-technického vybavenia školy a na podporu aktivít organizovaných školou.                                                                          

V prípade, že sa rozhodnete touto formou pomôcť aj tento rok, je potrebné postupovať nasledovne:

A. Zamestnanci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ.

  1. Do 15. 2. 2017  požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a následne o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016“.
  2. Vypíšte priložené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  3. Obidve tlačivá doručte do 30. 4. 2017 na Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu. Tieto tlačivá je možné doručiť aj do školy (odovzdať ktorémukoľvek zamestnancovi). Škola hromadne zabezpečí podanie týchto tlačív na Daňové úrady.

 

B. Právnické a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami.

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či percentá chce poukázať fyzická osoba, alebo právnická osoba. Fyzické osoby môžu poukázať 2 % alebo 3 % zaplatenej dane, pričom minimálna suma na poukázanie sú 3,00 €. Právnické osoby môžu poukázať 1 % alebo 2 % zaplatenej dane, pričom minimálna suma na poukázanie je 8,00 €.

  1. V každom type daňového priznania sú uvedené kolónky na poukázanie percentá zaplatenej dane.
  2. Vypočítajte si výšku percentá zaplatenej dane. Príslušné kolónkyo prijímateľovi vyplňte nižšie uvedenými našimi údajmi.
  3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote do 31. 3. 2017 na Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Ak ste ako fyzická osoba v roku 2016 odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít a získali ste o tom    potvrdenie od prijímateľov dobrovoľníckych aktivít, môžete poukázať až 3% zaplatenej dane. Potvrdenie musí byť priložené k Vyhláseniu, resp. k Daňovému priznaniu fyzických osôb.

Ak ste ako právnická osoba v roku 2016 (až do termínu na podanie DP do 31.3.2017) poukázali finančný dar minimálne 0,5% dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii), tak môžete poukázať 2% dane. V príslušnej kolónke daňového priznania vyznačíte, že poukazujete 2% z dane. Ak ste tak neurobili, môžete poukázať maximálne 1 % dane za rok 2016.

Údaje o prijímateľovi:  Názov: OZ MELICHAR

                                   Sídlo: CZŠ sv. Košických mučeníkov Ždaňa 96, 044 11 Ždaňa

                                   Právna forma: občianske združenie

                                   IČO: 42112605

V prípade akýchkoľvek otázok Vám radi poskytneme informácie na tel. číslach 055/6980220, mob. riaditeľ školy 0910 472 088. Za všetky vaše príspevky Vám vopred ďakujeme.

Mgr. Janka Železníková, predsedníčka združenia

 

 

     

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
    Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
  • +42155/ 698 02 20

Fotogaléria