Navigácia

Predstavenie Zriadenie Zameranie Profil absolventa Veľkosť Podmienky

O škole

Zriadenie

 

Zriadenie školy


Z  Božej milosti v roku Pána 1992 na sviatok sv. Bonifáca, biskupa, mučeníka, 5. júna 1992 v 14. pontifikáte sv. otca Jána Pavla II. za účinkovania Mons. Alojza Tkáča, košického biskupa, bola zriadená v Ždani Cirkevná základná škola blahoslavených troch košických mučeníkov.


Cirkevnú základnú školu zriadil Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach na základe rozhodnutia MŠ Slovenskej republiky podľa § 6 odst. 3 písmena a) zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a podľa § 2 Vyhlášky MŠ MŠ SR č. 536/1990 Zb. o zriadení a činnosti cirkevných škôl č. 8749/1992-21 zo dňa 19. mája 1992.

Zriaďovateľ týmto chcel v duchu hesla: „ LAUDARE, BENEDICERE, PRAEDICARE“ prispieť k formovaniu mladej študujúcej slovenskej mládeže. Rímskokatolícky arcibiskupský úrad v Košiciach v súvislosti s kánonizáciou košických mučeníkov zo dňa 2. júla 1995 a na základe stanoviska Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 3. 10. 1995 číslo 5107/95-151 s platnosťou od 1. septembra 1995 zmenil úradný názov školy na CIRKEVNÚ ZÁKLADNÚ ŠKOLU SVÄTÝCH KOŠICKÝCH MUČENÍKOV V ŽDANI.


Rímskokatolícka Cirkev, Arcibiskupstvo Košice, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej Republiky podľa § 6 odst. 3 písmena a) zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2a zákona SNR č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov č. 7320/2003-096 zo dňa 29. 12. 2003 zriadilo Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole sv. Košických mučeníkov s účinnosťou od 1. januára 2004.


Podľa dodatku č. 1 k zriaďovacej listine s účinnosťou od 1. januára 2006 je názov školy Cirkevná základná škola sv. košických mučeníkov.


Tí, čo stáli pri jej zrode, sa usilovali aby bola dobrou katolíckou školu. Snahou celého spoločenstva tejto školy je žiť v duchu evanjelia – podľa prikázania lásky k Bohu a k blížnemu pod patrónmi sv. Štefan Pongrácom, sv. Melicharom Grodeckym a sv. Marekom Križinom – košických mučeníkov a prebúdzať v mladých túžbu žiť v Pravde a súcit k iným ľuďom.

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
    Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
  • +42155/ 698 02 20

Fotogaléria