Navigácia

Predstavenie Zriadenie Zameranie Profil absolventa Veľkosť Podmienky

O škole

Zameranie

Vízia školy smeruje k rozvoju kresťanskej osobnosti a formovaniu ducha a srdca žiakov k úprimnému vzťahu k Bohu a Cirkvi, ku katolíckemu hodnotovému systému, k poznávaniu pravdy, ktorou je Ježiš Kristus, na jednej strane ale na strane druhej vychádza z dôslednej znalosti školského prostredia, sociálnej klímy a zloženia žiackeho kolektívu, odbornosti a kvalifikovanosti pedagogického kolektívu, požiadaviek rodičov, ale aj ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú vonkajší aj vnútorný život školy.

Škola ako živý a citlivý organizmus reaguje na všetky zmeny v živote a spoločnosti, teda aj na nové podmienky výchovy a vzdelávania (reforma školstva), ktoré len sčasti možno hodnotiť ako pozitívne, no v súvislosti s dobou, ktorá prináša mnoho negatív, sa musí vyrovnať aj s mnohými nepriaznivými okolnosťami a bezprostredne  na ne  reagovať.  Preto niektoré zo stanovených cieľov a čiastkových úloh  bude potrebné modifikovať a prispôsobiť konkrétnym a meniacim sa podmienkam. Škola a jej pedagógovia  môžu ovplyvniť len časť  uvedených oblastí, vo väčšine sme odkázaní na platnú školskú legislatívnu.

Víziou školy je, aby  žiak, ktorý získa vzdelanie poskytované našou školou, bol ideálom. Ideálom výchovy a vzdelávania by mal byť dobrý (čestný, morálny, charak­terný), múdry (vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, pracovitý, iniciatívny),  šťastný (vyrovnaný, zdravý) človek.

Škola poskytuje žiakom všeobecne orientované základné vzdelávanie  a výchovné pôsobenie s osobitým dôrazom:        

- na vyučovanie cudzích jazykov

- na prácu s počítačom

- na diferencované činnosti

·         ekologickú výchovu

·         telesnú a športovú výchovu a pestovanie zdravého životného štýlu

·         rozvoj tvorivosti a estetického cítenia prostredníctvom umelecko-dramatických činností

·         účasť v miestnej kultúre, poznávanie kultúrnych a prírodných osobitostí vo svojom okolí

 

Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

Boh je pôvod, v ktorom sa všetko začína,

cieľ, do ktorého všetko ústi,

prítomnosť, ktorá všetko nesie.                                                                

P. Claudel

 

Evanjelium je aj dnes pre nás duch a život.   

K. Rahner

 

Medzi vzdelávaním, výchovou a spoločnosťou je vzájomné prepojenie, preto vychádzame z konkrétnej aktuálnej situácie. Škola pripravuje deti a mladých ľudí na život nielen v prítomnosti, ale aj v budúcnosti, rešpektuje zmeny, ktoré v spoločnosti aktuálne prebiehajú.

             Zvýšené nároky na prípravu mladých ľudí v nových podmienkach demokratickej spoločnosti v rámci EÚ vyžadujú, aby sme urobili všetko preto,  aby do  našej  školy chodil žiak s radosťou. Naša škola je prípravou pre úspešné a radostné prežitie života, školou, ktorá myslí na budúcnosť svojich žiakov.

 

Strategickým cieľom je:

„ Škola ako príprava pre úspešné a radostné prežitie života v duchu Evanjelia „

I. úspešný

-       vedieť myslieť, vedieť sa učiť

-       rozvíjať tvorivé schopnosti

-       vedieť riešiť problémy

-       ak pri riešení úlohy nemá dostatok vedomostí, dokáže si potrebné informácie vyhľadať

-       vedieť komunikovať v materinskom i cudzom jazyku

-       ovládať prácu s PC

II. radostný

-       naučiť ho také kroky pri dosahovaní cieľov, aby bol schopný tešiť sa  z každého kroku, ktorý ho privedie k vytýčenému cieľu

-       orientovať sa v systéme hodnôt a dokázať ich uplatniť vo svojom živote

-       vedieť sa demokraticky správať, konať a rozhodovať

 

Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )

Spravodlivejší objektívny pohľad na žiaka – osobnosť, žiadna jednotná forma, či žiak zaznamenáva progres. To nie sú len písomky, ústne skúšanie, každý vyučujúci nájde formu, ktorá je pre žiaka najvýhodnejšia. To je najdôležitejší krok dosiahnutia úspechu z pedago-gických prístupov. Dať žiakom rovnakú šancu na dosiahnutie hodnôt, ktoré si naša škola nastavila.

Veľký dôraz kladieme hneď od začiatku na vytvorenie dobrého tímu v triede, na sociálne cítenie, emocionálnu inteligenciu a hodnotové orientácie. V spolupráci s rodičmi chceme zo žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje

-       aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy,

-       aby mali primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti, základné vedomosti a znalosti,

-       aby mali vypestovaný základ záujmu o celoživotné vzdelávanie sa,

-       aby si vytvorili jasný vzťah k národnému kultúrnemu dedičstvu

Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebahodnotenia a sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.

Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole.

Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

Formovať u žiakov tvorivý a zdravý životný štýl,

Kompetencie učiteľa :

Poznať každého žiaka :   - rodinné zázemie

- doterajšie výsledky

- vedieť ako sa žiak preferuje

- poznať postoje žiaka

Komunikačná zručnosť :  - preštudovať dostupnú literatúru

                                   - zručnosť učiteľa aby bol schopný slovne vyjadriť hodnotenie práce a postoj žiaka

- vnímať každého žiaka ako individuálnu osobnosť

- vhodne vybrať techniku pre spravodlivé hodnotenie

- učiteľ má právo hodnotiť

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
    Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
  • +42155/ 698 02 20

Fotogaléria