Navigácia

OZ Melichar Stanovy OZ Melichar Správa o hospodárení

 

Vážení rodičia a priatelia Cirkevnej základnej školy v Ždani,

oznamujeme Vám, že na základe podnetu Rady rodičov, Rady školy a vedenia školy vzniklo pri našej škole občianske združenie pod názvom „OZ  MELICHAR“.

   Cieľom občianskeho združenia je v spolupráci so zamestnancami školy, rodičmi, inými fyzickými a právnickými osobami v zmysle platných stanov:

- podporovať rozvoj vzdelávania, výchovy, duchovného rastu a tvorivosti žiakov a zamestnancov Cirkevnej základnej školy sv.   Košických mučeníkov v Ždani, 

- prispievať na budovanie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia školy,

- finančne a materiálne podporovať a oceňovať žiakov školy, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, umiestnenia na             súťažiach alebo boli aktívni v podujatiach školy,

- pomáhať pri organizovaní a financovaní súťaží, školení, kurzov, exkurzií, škôl v prírode, lyžiarskych a plaveckých výcvikov,     pobytových táborov a iných kultúrnych a športových podujatí pre žiakov, zamestnancov a priateľov školy,

- finančne podporovať projekty vypracované školou,

- finančne a materiálne podporovať činnosť krúžkov na škole, činnosť Školského klubu detí, činnosť divadelného, speváckeho     súboru a ďalších mimoškolských aktivít,

- pomáhať pri propagácii a reprezentácii  školy na verejnosti počas osláv, jubileí, dni otvorených dverí,

- podporovať spoluprácu školy s inými inštitúciami, odborníkmi pri organizovaní rôznych  prednášok a poradenských služieb       škole,

- podporovať spoluprácu školy a rodiny vzájomným prepojením výchovy a vzdelávania v škole a rodine so zreteľom na zdravý     duchovný a fyzický rozvoj osobnosti detí,

- podporovať ekologické projekty s cieľom zvyšovania ekologického povedomia.

 

    Ak sa Vám ciele združenia páčia a chcete nás podporiť urobte tak na číslo účtu: SK11 0200 0000 0028 6706 7258​, VUB, a.s.  pobočka Košice.  

   Všetky finančné prostriedky, ktoré OZ MELICHAR touto formou získa, budú použité pre vaše deti, našich žiakov pri skvalitňovaní ich výchovy a vzdelávania, pri skrášľovaní a modernizovaní vnútorných aj vonkajších priestorov školy a okolia školy.

   Za každú aj malú pomoc budeme veľmi vďační a samozrejme na všetky otázky spojené s činnosťou aj hospodárením  občianskeho združenia Vám radi zodpovieme buď telefonicky na čísle: 055/6980 220, 0910 472 088, alebo osobne na sekretariáte cirkevnej základnej školy.

 

                                                  Ďakujeme Vám vopred za každý príspevok.

 

Mgr. Janka Železníková, predsedníčka združenia

Bartolomej Horňák, člen združenia

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
    Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
  • +42155/ 698 02 20

Fotogaléria