Navigácia

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2015/2016

Správa o VVČ

2010/2011

SPRÁVA

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok

2010/2011

 

podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z.

 

Predkladá:

 

..........................................

Mgr. Janka Železníková

riaditeľka školy

 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa: 11. októbra 2011

 

 

 

Vyjadrenie rady školy:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011 za Cirkevnú základnú školu sv. Košických mučeníkov Ždaňa.

 

.....................................................................

Mgr. Miroslav Gira     

predseda Rady školy

pri CZŠ sv. košických mučeníkov v Ždani.

 

 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice schvaľuje/neschvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011 za Cirkevnú základnú školu sv. Košických mučeníkov  Ždaňa.

 

...................................................................

za zriaďovateľa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok

2010/2011

 

 

Základné identifikačné údaje o škole (§ 2 ods. 1 písm. a)

 

 

Názov školy

Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov

Adresa školy

Jarmočná 96/13, 044 11  Ždaňa

Telefón

+421 055/698 02 20

E-mail

czszdana@gmail.com

www stránka

http://czszdana.edupage.org/

Zriaďovateľ

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice

Hlavná 28, 041 83 Košice

 

 

Vedúci zamestnanci školy v školskom roku 2010/2011

 

 

Meno a priezvisko

Funkcia

Mgr. Janka Železníková

 riaditeľka školy

ThLic. Miroslav Gira

duchovný správca  školy

 

 

 

Poradné orgány školy

Rada školy

Pedagogická rada

Rodičovské združenie a rada rodičovského združenia

Predmetové komisie

Metodické združenie

 

Údaje o rade školy

Rada školy bola ustanovená v zmysle §24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 14.11.2008 na funkčné obdobie 4 roky.

 

Členovia rady školy

 

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený (delegovaný)

1

ThLic. Miroslav Gira

predseda

delegovaný za zriaďovateľa

2

Petra Lakatošová

 

delegovaný za zriaďovateľa

3

Jolana Kokardová

 

delegovaný za zriaďovateľa

4

Dana Eliašová

 

za pedagogických zamestnancov

5

Františka Kriššová

 

za nepedagogických zamestnancov

6

Pavol Zlaczki

 

za rodičov

7

Antónia Zábavníková

 

za rodičov

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach

 

Názov

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Metodické združenie

 

Mgr. Miroslava Vargová

1. stupeň a ŠKD

PK spoločenskovedných predmetov

Mgr. Marek Iľko

kat. náboženstvo, slovenský jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk, dejepis,

PK prírodovedných predmetov

RNDr. Andrea Alexiková

matematika, fyzika, chémia, prírodopis, zemepis, geografia, biológia, informatika

PK výchovných predmetov

Mgr. Andrea Nagyová

občianska náuka, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova

 

Údaje o žiakoch školy za školský rok 2010//2011 (§ 2 ods. 1 písm. b)

 

Počet žiakov školy: 71

Počet tried: 7 (3. a 4. ročník bol spojený do jednej triedy (IV.(3., 4.)), 2 žiaci 8. ročníka boli

zaradení ku žiakom 7. ročníka)

 

 

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet tried

 

1

1

1

1

1

2

1

1

9

Počet žiakov

2

6

8

6

9

7

15

10

6

71

Z toho ŠVVP

2

0

0

1

0

2

0

1

1

7

Z toho v ŠKD

2

4

4

4

1

1

1

0

0

17

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 písm. c)

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka

Počet zapísaných žiakov k 30. 6. 2011:  5/ počet dievčat: 4

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9. 2011:  4/ počet dievčat: 4

Dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka: 1

 

Ukončenie školskej dochádzky v ZŠ k 30. 6. 2011

 

 

8. ročník

9.ročník

Spolu

Počet žiakov

0

6

6

 

Úspešnosť v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9-2011

 

 

Úspešnosť Matematika

Úspešnosť Jazyk

Priemerná známka testovaných žiakov za 6. - 9. ročník

3,21

2,29

Priemerná percentuálna úspešnosť školy

37,5 %

60,8 %

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR

52,9 %

58,2 %

 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy

 

 

Gym.

SPŠ

SPgŠ

SOŠ

Spolu

Prihlásení

2

0

1

3

6

Prijatí

2

0

1

3

6

Percento úspešnosti

100%

100%

100%

100%

100%

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania (§ 2 ods. 1 písm. e)

 

 

ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY

 

1. stupeň cirkevnej základnej školy (primárne vzdelávanie)

 

Hodnotenie žiakov 1. až 3. ročníka vzdelávaných podľa ŠkVP.

 

 

Trieda

Predmet/ Priemer

Ø triedy

SJL

ANJ

PRI

VLA

KNB

MAT

INV

VYV

HUV

TEV

IV.(1.,4.)1.roč.

2,50

1,50

2,00

–––-

1,00

2,50

–––-

1,00

1,50

2,00

1,75

II.

1,33

1,11

1,00

1,11

1,00

1,22

1,00

1,11

1,00

1,00

1,09

III.

1,71

1,43

1,00

1,14

1,00

1,71

1,00

1,00

1,00

1,00

1,20

 

 

Hodnotenie žiakov 4. ročníka vzdelávaných podľa variantu 1 (základný)

 

 

Trieda

Predmet/ Priemer

N

SJL

Vl

M

P

PV

VV

HV

TV

Ø

triedy

IV.(1.,4.)4.roč

1,17

2,00

1,83

2,00

1,67

1,00

1,00

1,00

1,00

1,41

 

2. stupeň cirkevnej základnej školy (nižšie sekundárne vzdelávanie)

 

Hodnotenie žiakov 5. až 7. ročníka vzdelávaných podľa ŠkVP.

 

 

Trieda

V.

VI.

VII. A

VII. B

Predmet

Priemer

SJL

1,89

3,00

1,83

2,67

ANJ

2,11

2,67

2,33

3,33

NEJ

–––

––––-

1,17

–––––

RUJ

–––

2,57

–––-

2,22

FYZ

–––

2,00

1,17

2,67

CHEM

–––

2,57

1,00

2,56

BIO

1,44

2,86

1,00

2,56

DEJ

2,22

2,86

2,00

3,33

GEO

2,11

2,86

1,33

3,00

OBN

2,00

3,00

1,67

3,11

KNB

1,00

1,00

1,00

1,00

MAT

1,78

2,43

2,00

3,22

INF

1,00

1,00

1,00

1,00

VYV

1,00

1,29

1,00

1,11

TECH

–––-

–––

1,00

1,00

HUV

1,00

1,14

1,00

1,11

TŠV

1,11

1,33

1,00

1,00

Ø triedy

1,56

2,17

1,34

2,18

 

 

 


 

Hodnotenie žiakov 8. a 9. ročníka s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka

 

 

Trieda

VIII.

IX.

Predmet

Priemer

N

1,00

1,00

SJL

2,10

2,67

AJ

2,70

2,80

NJ

–––-

2,60

D

2,60

2,67

Z

2,40

2,83

OV

2,50

2,67

M

2,90

3,33

F

2,40

2,17

Ch

2,40

2,33

Pr

2,10

2,33

VV

1,00

1,00

TV

1,00

1,50

I

1,00

1,00

Ø triedy

2,01

2,18

 

 

 

 

 

 

Prospech žiakov

 

 

Trieda

Ročník

Počet žiakov

Počet chlapcov

Počet dievčat

prospeli

s vyznamenaním

prospeli

veľmi dobre

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

IV.(1.,4.)

1.

  2

 2

 0

–––––

–––––

 2

0

0

II.

2.

  9

 4

 5

 8

 1

 0

0

0

III.

3.

  7

 6

 1

 6

 1

 0

0

0

IV.(1.,4.)

4.

  6

 3

 3

 5

 0

 1

0

0

V.

5.

  9

 4

 5

 5

 3

 1

0

0

VI.

6.

  7

 6

 1

 1

 1

 5

0

0

VII. A

7.

  6

 4

 2

 4

 0

 0

0

0

VII. B

7.

  9

 6

 3

 1

 2

 6

0

0

VIII.

8.

10

 7

 3

 3

 2

 5

0

0

IX.

9.

  6

 4

 2

 1

 1

 4

0

0

Spolu

71

46

25

32

15

24

0

0

 

 

 

 

 

 

Dochádzka žiakov

 

 

Trieda

Ročník

Počet žiakov

Zameškané hodiny

Zameškané hodiny

na žiaka

Ospravedlnené

hodiny

Ospravedlnené hodiny na žiaka

Neospravedlnené

hodiny

Neospravedlnené hodiny na žiaka

IV.(1.,4.)

1.

  2

216

108,00

216

108,00

0

0,00

II.

2.

  9

611

67,89

611

67,89

0

0,00

III.

3.

  7

579

82,71

579

82,71

0

0,00

IV.(1.,4.)

4.

  6

514

85,67

514

85,67

0

0,00

V.

5.

  9

428

47,56

428

47,56

0

0,00

VI.

6.

  7

796

113,71

796

113,71

0

0,00

VII. A

7.

  6

342

57,00

342

57,00

0

0,00

VII. B

7.

  9

759

84,33

759

84,33

0

0,00

VIII.

8.

10

880

88,00

880

88,00

0

0,00

IX.

9.

  6

721

120,17

721

120,17

0

0,00

Spolu

71

5 846

82,34

5 846

82,34

0

0,00

 

 

Výchovné opatrenia

 

 

Ústna

pochvala

od tr. uč.

Písomná

pochvala

od tr. uč.

Ústna

pochvala

od riaditeľa

Písomná

pochvala

od riaditeľa

Napomenutie

od tr. učiteľa

Pokarhanie

od tr. učiteľa

Pokarhanie

od riaditeľa

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

5

9

15

0

0

5

3

0

8

3

1

1

1

1

 

Znížená známka zo správania

 

Stupeň 2 (uspokojivé)

Stupeň 3 (menej uspokojivé)

Stupeň 4 (neuspokojivé)

1. polrok

2. polrok

1. polrok

2. polrok

1. polrok

2. polrok

0

1

0

0

0

0

 

 

Zoznam uplatňovaných plánov v šk. roku 2010/2011 (§ 2 ods. 1 písm. f)

 

Vo výchove a vzdelávaní sme na 1. stupni v  4. ročníku a na 2. stupni v 8. a 9. ročníku postupovali podľa Učebných plánov pre 1. - 9. ročník katolíckych základných škôl schválených Konferenciou biskupov Slovenska a odsúhlasených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pod číslom 398/2001 – 45 zo dňa 24. augusta 2001 s platnosťou od 1. septembra 2001. V 1. až 3. ročníku a 5. až 7. ročníku sme postupovali podľa ŠkVP.

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebný variant

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Trieda

IV.(1.,4.)

II.

III.

IV.(1. ,4.)

V.

VI.

VII. A

VII. B

VIII.

IX.

 

 

 

9

ŠkVP

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

6

Variant 1 (základný)

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Cudzie jazyky

8. a 9.roč.

0

0

0

 

0

0

 

 

1

1

2

 

Štruktúra tried

 

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet začlenených žiakov

nultého ročníka

0

0

0

prvého ročníka

0

2

2

bežných tried

7

53

4

S rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov

2

16

1

špeciálnych tried

0

0

0

pre nadaných

0

0

0

Spolu

9

71

7

 

 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)

 

Zamestnanci

 

Pracovný

pomer

Počet pedag. zam.

Počet nepedag. zam.

Ø úväzkov

pedag. zam.

Ø úväzkov

nepedag. zam

fyzický

prepočítaný

fyzický

prepočítaný

TPP

8

6,97

3

1,87

18,63

4,6

DPP

1

0,96

1

0,69

22

5,2

Plný

úväzok

7

6,96

0

0

21,71

0

Znížený

úväzok

2

0,97

4

2,56

9,5

4,8

ZPS

0

0

0

0

0

0

Na dohodu

3

1,3

0

0

10

0

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

 

Počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

2

9

11

vychovávateľov

0

1

  1

Spolu

2

10

12

 

 

 

 

 

 

Predmety vyučované neodborne

 

 

Trieda

 

Ročník

 

Predmet

Počet

vyučovacích

hodín

II., III., IV.(1., 4.)

1. - 4.

hudobná výchova

1

II., III., IV.(1., 4.)

1. - 4.

telesná výchova

2

V.

5.

anglický jazyk

5

V.

5.

informatika

1

V.

5.

geografia

2

V., VI., VII.A,B

5. - 7.

telesná a športová výchova

2

VI.

6.

anglický jazyk

3

VI.

6.

informatika

1

VI.

6.

geografia

1

VII. A

7.

anglický jazyk

3

VII. A

7.

nemecký jazyk

2

VII.A,B

7.

geografia

1

VII.A,B

7.

technika

1

VII.B

7.

anglický jazyk

3

VIII.

8.

anglický jazyk

5

VIII.

8.

zemepis

2

VIII., IX.

8., 9.

telesná výchova

2

IX.

9.

anglický jazyk

3

IX.

9.

nemecký jazyk

2

IX.

9.

zemepis

1

 

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písm. h)

 

 

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

0

0

2.kvalifikačná skúška

0

0

Štúdium školského manažmentu

0

1

Špecializačné inovačné štúdium

0

0

Špecializačné kvalifikačné

0

0

Postgraduálne

0

0

Doplňujúce pedagogické

0

0

Vysokoškolské pedagogické

0

1

Vysokoškolské nepedagogické

0

0

 

Zamestnanci na ďalšie vzdelávanie využívali možnosti zúčastniť sa jednorazových podujatiach

organizovaných metodickými centrami, vysokými školami a inými vzdelávacími inštitúciami.

 

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i)

 

 

Údaje o aktivitách organizovaných školou

Údaje o aktivitách , do kt. sa škola zapojila

Sväté omše v kaplnke školy každú  stredu

Plody Zeme – výstava ovocia a zeleniny, obrazov zhotovených z plodov – žiackych prác

Duchovné obnovy pre žiakov

Detský čin roka

Duchovné obnovy pre zamestnancov

Vianočná akadémia

Cyklotúra - Skároš

Deň matiek

Október – mesiac modlitby sv. ruženca

Záhrada, akú by som chcel mať - výtvarná súťaž organizovaná SZZ Ždaňa

Zber papiera

Modlitby za školy

Deň zdravia

Biela pastelka

Exkurzia  - Nitra

Vypni telku zapni seba

Divadelné predstavenie Mastný hrniec

Celodiecézna metodický deň v Sabinove

Výchovný koncert - J. Hrubovčák

Deň múz - Trstené pri Hornáde

Prichádza Mikuláš – program pre žiakov

Hviezdoslavov Kubín

Výchovný koncert - Na začiatku bolo slovo

Pytagoriáda

Adventný veniec – výstava žiackych prác v aranžovaní

Dejepisná olympiáda

Vianočné Košice

Biblická olympiáda základných škôl

Vianočná nálada – vystúpenie jednotlivých tried

Súťaž Hliadok mladých zdravotníkov II. stupeň

Posvätenie priestorov školy

Súťaž Jesenné aranžovanie a Letné aranžovanie

Deň s profesionálnym horolezcom

Hronského matičný Jasov

Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov ZŠ

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Karneval

 

Pravda o drogách - prednáška spojená s besedou

 

Divadelné predstavenie Polepetko - 1. stupeň

 

Sakrálne pamiatky - exkurzia Košice

 

Veľtrh študentských spoločnosti - exkurzia

 

Večer s knihou

 

Návšteva obecnej knižnice

 

Pôstne obdobie – modlitba krížovej cesty

 

Exkurzia Slovensko - Bratislava

 

Májová pobožnosť

 

Turistický výstup na Jánošíkovú baštu

 

Výstava plazov a pavúkov

 

Výchovný koncert - rocková hudba

 

Rozbor vody „Koscelek“ Nižná Myšľa - geologická exkurzia

 

Škola v prírode pre 1. – 7. ročník

 

MDD - športový deň

 

Skalolezecké cvičenia Bodoň

 

Návšteva ZOO

 

 

Predmetové olympiády a súťaže

SČK Územný spolok Košice-vidiek súťaž Hliadok mladých zdravotníkov II. stupeň - 1. miesto

Deň Múz - Dilongová Trstená  - maľovanie – III. kategória - 3. miesto

                                                  - spev           - III. kategória - 2. miesto

                                                                       - II. Kategória - 3. miesto                                          

Hronského matičný Jasov  -  3. miesto      


 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods. 1 písm. j)

 

 

 

Názov projektu

Termín začatia

realizácie projektu

Termín ukončenia

realizácie projektu

Infovek

2004

trvalý

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

2009

trvalý

ESF - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby § 52a

2006

trvalý

Občiansky monitoring životného prostredia

( v spolupráci OZT Tatry)

september 2009

jún 2012

Grant ING Šanca pre detí, charitatívny fond LION

júl 2010

august 2011

 

Údaje o projektoch, do ktorých sa škola zapojila ale neboli schválené

RENOVABIS - Skvalitnenie vzdelávacieho procesu prírodovedných predmetov na škole

Nadácia VÚB - zamestnanecké projekty - Poďme sa učiť cudzie jazyky modernými prostriedkami IKT

Nadácia VÚB - zamestnanecké projekty - Radosť z poznávania

Nadácia Orange - programu Školy pre budúcnosť 2010 – aktivity na vyučovaní - Pozrime sa pod lupou na svet médií

Nadácia Orange - programu Školy pre budúcnosť 2010 – aktivity na vyučovaní - Cesta mladého grafika printovými médiami

 

 

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1 písm. k)

 

Následná inšpekcia č. 8071/2010-2011 a č. 8072/2010-2011 bola vykonaná dňa od  08. 12. 2010.

 

Predmet školskej inšpekcie

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej škole

 

Zistenia a ich hodnotenia

Následná inšpekcia sa vzťahovala na tematickú inšpekciu č. 8017/2009-2010  a č. 8018/2009-2010, ktorá bola vykonaná v čase od 21. 09. 2009 do 22. 09. 2009. Predmetom inšpekcie  bolo  zistiť stav i úroveň uplatňovania výchovy k ľudským právam a pripravenosť škôl na riešenie problematiky šikanovania v základnej škole.

Nedostatky sa týkali vydania školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) a výchovného programu, vypracovania učebných a výchovných plánov, učebných a výchovných osnov, plánu výchovno-vzdelávacej činnosti, plánu práce školy a tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých predmetov, vypracovania a schválenia plánov činnosti metodických orgánov riaditeľkou školy a začlenenia triednických hodín do rozvrhu hodín.

Štátna školská inšpekcia na odstránenie uvedených nedostatkov uplatnila odporúčania a uložila kontrolovanému subjektu opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov  ich príčin. Riaditeľka školy v stanovenom termíne zaslala správu o ich splnení Školskému inšpekčnému centru Košice.

 

Akceptácia odporúčania

1. Vypracovať program aktívnej ochrany predchádzania sociálno-patologických javov a riešenia ich príznakov. V predloženom pláne práce školy boli rozpracované konkrétne programy aktívnej ochrany predchádzania sociálno-patologických javov a využívania účinných nástrojov na predchádzanie a riešenie prvých príznakov. V plánoch triednických hodín boli zahrnuté témy s touto problematikou a v jednotlivých triedach boli na nástenke vyvesené práva dieťaťa týkajúce sa týchto javov, čím sa zvýšila informovanosť žiakov a pedagógov v tejto oblasti.

Odporúčanie bolo akceptované.

2. Vypracovať preventívno-výchovné programy v rámci národných programov. V pláne práce školy a koordinátora výchovy k ľudským právam boli vypracované úlohy v rámci národných programov zamerané na sledovanie zmien v správaní sa žiakov a ich aktívnu ochranu pred nežiaducimi javmi. Akcie vo forme prednášok, výstav a návštev divadelných predstavení v spolupráci s rodičmi a mimovládnymi inštitúciami posilnili pripravenosť školy na riešenie problematiky ľudských práv.

Odporúčanie bolo akceptované.

3. Zaradiť do plánu práce školy systémové aktivity školy v oblasti prevencie a šikanovania podľa metodického usmernenia. V predloženom pláne práce školy boli zaradené systémové aktivity v oblasti prevencie a šikanovania a agresivity podľa metodického usmernenia, boli prispôsobené podmienkam školy  a realizované aj na triednických hodinách. Zapracovaním problematiky šikanovania do plánu sa zvýšila pripravenosť školy v tejto oblasti.

Odporúčanie bolo akceptované.

4. Viesť písomné záznamy o riešení  konkrétnych prípadov šikanovania. Riaditeľka školy zaviedla zošit aj pre prípady šikanovania. Triedni učitelia mali vypracované zápisnice z pohovorov. Z uvedených záznamov a uložených výchovných opatrení vyplýva, že sa odhaľovaniu prípadov šikanovania a ich riešení venovala primeraná pozornosť.

Odporúčanie bolo akceptované.

5. Umiestniť na prístupnom miesto kontakty a telefónne čísla na inštitúcie, ktoré sa problematikou šikanovania zaoberajú. Vo vestibule školy bola zriadená „schránka dôvery“, prostredníctvom ktorej mohli žiaci riešiť svoje problémy. Nad schránkou boli umiestnené kontakty a telefónne čísla inštitúcií, ktoré sa problematikou šikanovania zaoberajú, čím sa zvýšila informovanosť žiakov v tejto oblasti.

Odporúčanie bolo akceptované.

6. Zvyšovať informovanosť pedagogických zamestnancov a zákonných zástupcov žiakov v oblasti prevencie šikanovania. V spolupráci s CPPPaP Košice, slovenskej jednoty 29, boli realizované prednášky pre rodičov na celoškolských aktívoch. Vypracovaný bol tiež metodický materiál pre učiteľov Deti ohrozené prostredím, týkajúci sa eliminácie šikanovania. Realizáciou týchto aktivít sa skvalitnila informovanosť pedagogických zamestnancov a zákonných zástupcov žiakov v danej problematike.

Odporúčanie bolo akceptované.

Plnenie uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

Opatrenia uložené kontrolovanému subjektu

1. Zabezpečiť vypracovanie, prerokovanie a vydanie ŠkVP. Riaditeľka školy predložila vydaný a vypracovaný ŠkVP v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, školským zákonom a štátnym vzdelávacím programom. Bol prispôsobený regionálnym podmienkam a duchovnému zameraniu školy a prerokovaný v pedagogickej rade školy a v rade školy dňa 07. 09. 2010 a schválený zriaďovateľom.

Opatrenie bolo splnené.

2. Zabezpečiť vypracovanie, prerokovanie a vydanie výchovného programu pre školský klub detí. Vypracovaný výchovný program, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí v súlade s princípmi a cieľmi výchovy v pedagogickej rade školy a v rade školy dňa 28. 09. 2009.

 Opatrenie bolo splnené.

3. Zabezpečiť doplnenie chýbajúcej pedagogickej dokumentácie školy. Plán práce školy bol vypracovaný a schválený v pedagogickej rade školy. Riaditeľka školy pri spracovaní vzchádzala zo všeobecne platných právnych predpisov a zahrnula aktivity v súlade s národnými programami v rámci ľudských práv. V rozsahu stanovenom vzdelávacími štandardami boli vypracované učebné plány a osnovy, v súlade s výchovnými štandardami výchovné plány a osnovy. Vypracované boli i tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých predmetov, podľa ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v škole.

Opatrenie bolo splnené.

4. Zabezpečiť doplnenie a schválenie chýbajúcich plánov činnosti metodických orgánov. Plány činnosti metodického združenia a predmetovej komisie prírodovedných, spoločenskovedných a výchovných predmetov boli vypracované, doplnené a schválené riaditeľkou školy. Svoju činnosť doplnili o aktivity na podporu výchovy k ľudským právam. Svoje aktivity mali zamerané na vytváranie pozitívnej sociálnej klímy na škole ako prevencie proti násiliu a šikanovaniu a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Opatrenie bolo splnené.

 

Závery

Akceptovaním odporúčaní sa zvýšila pripravenosť školy na riešenie problematiky šikanovania a informovanosť pedagogických zamestnancov, žiakov a ich zákonných zástupcov v tejto oblasti.

Akceptovaním odporúčaní a vypracovaním programov aktívnej ochrany predchádzania sociálno-patologických javov a riešenia ich príznakov sa zvýšila informovanosť a pripravenosť školy na uplatňovanie výchovy k ľudským právam.

Splnením uložených opatrení sa odstránili nedostatky týkajúce sa riadiacej činnosti a metodických orgánov v škole a vytvoril sa reálny predpoklad na efektívnejšie plnenie cieľov výchovy a vzdelávania v súlade s platnými právnymi predpismi. Zvýšilo sa právne vedomie riaditeľky školy a pedagogických zamestnancov.

 

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)

 

            Škola využíva 9 učební a 1 počítačovú učebňu, na telesnú  výchovu sa využívajú telocvične vo vedľajšej škole alebo ihrisko v areáli školy. Súčasťou školy je aj kaplnka. Žiaci sa stravujú v školskej jedálni vedľajšej základnej školy. ŠKD je súčasťou triedy druhého ročníka.

            Vo výchovno-vzdelávacom  procese využívame moderné učebné postupy a moderné učebné pomôcky.

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1 písm. m)

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu – normatívne finančné prostriedky: 118710 €.

    Čerpanie: mzdy, odvody, dohody o pracovnej činnosti, sociálne náklady zamestnancov:  108131 €,

                     nájomné za prenájom priestorov: 8187 €,

                     nákup materiálu: 480 €,

                     telefón, poštovné, odvoz odpadov, revízie, poistné náklady a iné služby: 1912 €.

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 0 €.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít: 2122 €.

     Čerpanie:  dohody o pracovnej činnosti pedag. zamestnancov za vedenie krúžkov: 2002 €,

nájomné za prenájom priestorov: 51 €, nákup materiálu: 69 €.

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb:  594 € –  prijaté poplatky za ŠKD.

     Čerpanie: nájomné za prenájom priestorov: 200 €,

nákup materiálu, cestovné, bankové poplatky, revízie:  394 €.

5. Dotácia z obce Ždaňa na  ŠKD: 6854 €.

Čerpanie: mzda, odvody, sociálne náklady zamestnanca ŠKD:  5 707 €,

nájomné za prenájom priestorov: 1000 €,

revízie, odvoz odpadov: 147 €.

6. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: sponzorské príspevky od fyzických osôb: 833 €, prostriedky z ÚPSVaR - projekty ESF: 2347 €,  prostriedky z Nadácie Socia: 1262 €, hmotná núdza: 655 € , nenormatívne prostriedky  na dopravu žiakov: 1822 €, prostriedky z UPJŠ – projekt Cvičná škola: 226 €.

Podrobný rozpis obsahuje Správa o hospodárení za rok 2010.

 

 

Cieľ, ktorý si škola určila v kncepčom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia (§ 2 ods. 1 písm. n)

 

1. V duchovnej oblasti je snahou celého spoločenstva školy žiť v duchu Evanjelia - podľa prikázania lásky k Bohu a k blížnemu pod patronátom sv. košických mučeníkova prebúdzať u žiakov túžbu žiť v pravde a mať súcit k iným ľuďom.

Ciele v tejto oblasti plníme priebežne počas celého školského roka prostredníctvom svätých omší, duchovných obnov, každodenným stíšením na začiatku a na konci vyučovania počas spoločných modlitieb, desiatkom svätého ruženca v mesiaci október, krížovou cestou v pôstnom období, modlitbou Loretánskych litánií v mesiaci máj.

2. V oblasti výchovy a vzdelávania je cieľom všetkých zamestnancov vychovať zo žiakov vzdelaných a slušných mladých ľudí schopných presadiť sa a pevných vo viere. Žiaci boli počas celého roka vedení k pravidelnej každodennej práci s využitím všetkých svojich možností pre vzdelávanie. V procese výchovy a vzdelávania boli rozvíjané multidisciplinárne zručnosti - schopnosť pracovať v tíme, schopnosť komunikovať, rozhodovať sa, tvorivo riešiť problémy, atď.

Žiaci boli zapájaní do olympiád a súťaži, mali možnosť pracovať v 16 krúžkoch.

 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o)

 

 

SILNÉ STRÁNKY

 • kvalifikovaní učitelia
 • dobrá úroveň pedagogických zamestnancov v ovládaní práce s PC
 • výborný pracovný tím
 • vlastná počítačová učebňa
 • dobré priestorové podmienky
 • dobrá spolupráca s rodičovskou radou školy
 • príprava kultúrnych programov
 • využívanie počítačov vo vyučovacom procese
 • práca so začlenanými žiakmi

 

SLABÉ STRÁNKY

 • zlý technický stav budovy
 • viazanosť dochádzajúcich žiakov na autobusové spoje
 • chýbajúce moderné učebné pomôcky
 • je potrebné zapojiť školu do viacerých projektov

 

 

 

 

V Ždani 11. októbra 2011                                                      Vypracovala: Mgr. Jana Železníková

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
  Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
 • +42155/ 698 02 20

Fotogaléria