Navigácia

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2015/2016

Správa o VVČ

2012/2013

SPRÁVA

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok

2012/2013

podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z.

 

Predkladá:

 

..........................................

Mgr. Janka Železníková

    riaditeľka školy

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa: 22. októbra 2013

 

 

Vyjadrenie rady školy:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  za  školský  rok  2012/2013  za  Cirkevnú  základnú  školu sv. Košických mučeníkov  v Ždani.

 

.....................................................................

          Mgr. Gabriela Bartková

            predseda Rady školy

  pri CZŠ sv. Košických mučeníkov v Ždani

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice schvaľuje/neschvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013 za Cirkevnú základnú školu sv. Košických mučeníkov v Ždani.

 

...................................................................

za zriaďovateľa


 

 

 

 

SPRÁVA

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok

2012/2013

 

Základné identifikačné údaje o škole (§ 2 ods. 1 písm. a)

 

Názov školy

Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov

Adresa školy

Jarmočná 96/13, 044 11  Ždaňa

Telefón

+421 055/698 02 20

E-mail

czszdana@gmail.com

www stránka

http://czszdana.edupage.org/

Zriaďovateľ

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice

Hlavná 28, 041 83 Košice

 

 

Vedúci zamestnanci školy v školskom roku 2012/2013

 

Meno a priezvisko

Funkcia

Mgr. Janka Železníková

 riaditeľka školy

ICLic. Matej Babčák

duchovný správca  školy

 

 

Poradné orgány školy

Rada školy

Pedagogická rada

Rodičovské združenie a rada rodičovského združenia

Predmetové komisie

Metodické združenie

 

Údaje o rade školy

Rada školy bola ustanovená v zmysle §24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 21. 11. 2012 na funkčné obdobie 4 roky.

 

Členovia rady školy

P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený (delegovaný)

1

Mgr. Gabriela Bartková

predseda

za pedagogických zamestnancov

2

ICLic. Matej Babčák

 

delegovaný za zriaďovateľa

3

Petra Lakatošová

 

delegovaný za zriaďovateľa

4

Jolana Kokardová

 

delegovaný za zriaďovateľa

5

Kristína Plšíková

 

za nepedagogických zamestnancov

6

Beáta Nagyová

 

za rodičov

7

Milan Jámbor

 

za rodičov

 

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach

Názov

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Metodické združenie

 

Mgr. Henrieta Pichlerová

1. stupeň a ŠKD

Predmetová komisia

Mgr. Marek Iľko

2. stupeň

 

 

Údaje o žiakoch školy za školský rok 2012//2013 (§ 2 ods. 1 písm. b)

Počet žiakov školy k 30. 6. 2013:  68

Počet tried: 7 (1. a 3. ročník bol spojený do jednej triedy I.(1., 3.) a 2. a 4. ročník bol spojený do jednej

triedy IV.(2., 4.))

 

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet tried

1

 

 

1

1

1

1

1

1

7

Počet žiakov

3

4

2

8

6

13

9

8

15

68

Z toho ŠVVP

0

0

2

2

1

0

0

2

0

7

Z toho v ŠKD

3

3

2

1

0

1

1

1

0

12

 

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 písm. c)

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka

Počet zapísaných žiakov k 30. 6. 2012:  5/ počet dievčat: 2

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9. 2012:  4/ počet dievčat: 1

Dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka: 1

 

Ukončenie školskej dochádzky v ZŠ k 30. 6. 2013

 

8. ročník

9.ročník

Spolu

Počet žiakov

0

15

15

 

Úspešnosť v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9-2013

 

Úspešnosť Matematika

Úspešnosť Jazyk

Priemerná známka testovaných žiakov za 1. polrok 9. ročník

3,00

2,47

Priemerná percentuálna úspešnosť školy

52,67 %

62,40 %

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR

60,07 %

67,51 %

Priemerný počet bodov školy

10,53

15,60

Priemerný počet bodov v rámci SR

12,01

16,88

Percentil  školy

27,72

26,65

 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy

 

Gym.

SPŠ

SPgŠ

SZŠ

SOŠ

Spolu

Prihlásení

4

1

2

1

7

15

Prijatí

4

1

2

1

7

15

Percento úspešnosti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania (§ 2 ods. 1 písm. e)

 

ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY

1. stupeň cirkevnej základnej školy (primárne vzdelávanie)

Hodnotenie žiakov 1. až 4. ročníka vzdelávaných podľa ŠkVP.

Trieda

Ročník

Predmet/ Priemer

Ø triedy

SJL

ANJ

PRI

VLA

KNB

MAT

INV

VYV

PRV

HUV

TEV

I. (1., 3.)

1.

1,00

1,00

1,33

----

1,00

1,33

----

1,00

----

1,00

1,00

1,42

3.

3,00

1,00

2,00

3,00

1,00

3,00

1,00

1,00

----

1,00

1,00

IV. (2., 4.)

2.

2,25

1,00

1,75

2,00

1,00

2,00

1,00

1,00

----

1,00

1,00

1,40

4.

2,25

1,33

1,5

2,00

1,00

2,12

1,25

1,00

1,00

1,00

1,00

 

2. stupeň cirkevnej základnej školy (nižšie sekundárne vzdelávanie)

Hodnotenie žiakov 5. až 9. ročníka vzdelávaných podľa ŠkVP.                                                               

Trieda

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Predmet

Priemer

SJL

3,00

2,58

2,11

3,13

2,47

ANJ

2,40

2,33

2,33

3,29

2,33

NEJ

2,20

2,17

1,67

–––

1,33

RUJ

–––

–––

–––

2,43

2,33

FYZ

–––

2,83

2,00

3,13

2,47

CHEM

–––

–––

1,56

3,13

2,80

BIO

1,83

2,17

1,56

2,75

1,87

PRP

–––

–––

–––

–––

1,60

DEJ

2,50

2,83

2,11

3,50

2,60

GEO

2,50

2,67

1,78

3,13

2,60

OBN

3,00

2,75

2,22

3,38

2,27

KNB

1,00

1,00

1,00

2,50

1,87

MAT

2,50

2,50

2,33

3,00

3,33

INF

1,17

1,08

1,11

1,00

1,13

VYV

1,00

1,00

1,00

–––

–––

VUM

–––

–––

–––

1,00

–––

SVP

–––

–––

1,00

1,00

–––

TECH

–––-

–––

1,00

1,00

–––

HUV

1,00

1,00

1,00

–––

–––

TŠV

1,00

1,11

1,25

1,00

1,00

Ø triedy

1,92

1,99

1,58

2,39

2,16

 

                 

Prospech žiakov

Trieda

Ročník

Počet žiakov

Počet chlapcov

Počet dievčat

Prospeli

s vyznamenaním

Prospeli

veľmi dobre

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

I.(1., 3.)

1.

3

 3

 0

–––––

–––––

3

0

0

3.

  2

 1

 1

 0

2

0

0

0

IV.(2.,4.)

2.

  4

0

4

3

 1

0

0

0

4.

  8

 6

 2

5

 2

1

0

0

V.

5.

  6

5

1

1

4

0

1

0

VI.

6.

13

 8

 5

4

1

 7

0

1

VII.

7.

  9

 4

 5

 4

4

 1

0

0

VIII.

8.

8

 6

 2

1

0

 7

0

0

IX.

9.

  15

 9

 6

2

5

8

0

0

Spolu

68

42

26

20

19

27

1

1

 

 

Dochádzka žiakov

Trieda

Ročník

Počet žiakov

Zameškané hodiny

Zameškané hodiny

na žiaka

Ospravedlnené

hodiny

Ospravedlnené hodiny na žiaka

Neospravedlnené

hodiny

Neospravedlnené hodiny na žiaka

I. (1., 3.)

1. a 3.

  5

219

43,80

219

43,80

0

0,00

IV. (2., 4.)

2. a 4.

11/12

1109

95,85

1030

89,27

79

6,58

V.

5.

  5/6

633

115,33

623

113,67

10

1,67

VI.

6.

12/13

817

70,28

817

70,28

0

0,00

VII.

7.

  9

374

41,56

374

41,56

0

0,00

VIII.

8.

  8

895

111,88

892

111,50

3

0,38

IX.

9.

 15

1337

89,13

1334

88,93

3

0,20

Spolu

65/68

5 384

  80,36

          5289

             78,94

            95

              1,42

 

                             
 

 

Výchovné opatrenia

Ústna

pochvala

od tr. uč.

Písomná

pochvala

od tr. uč.

Ústna

pochvala

od riaditeľa

Písomná

pochvala

od riaditeľa

Napomenutie

od tr. učiteľa

Pokarhanie

od tr. učiteľa

Pokarhanie

od riaditeľa

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

16

7

4

12

0

0

0

6

2

0

4

8

2

3

 

Znížená známka zo správania

Stupeň 2 (uspokojivé)

Stupeň 3 (menej uspokojivé)

Stupeň 4 (neuspokojivé)

1. polrok

2. polrok

1. polrok

2. polrok

1. polrok

2. polrok

1

2

0

1

0

0

 

 

Zoznam uplatňovaných plánov v šk. roku 2012/2013 (§ 2 ods. 1 písm. f)

Vo výchove a vzdelávaní sme postupovali podľa vo všetkých ročníkoch podľa ŠkVP schváleného.

 

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet

začlenených žiakov

nultého ročníka

0

0

0

prvého ročníka

0

4

0

triedy so spojenými ročníkmi

2

16/17

4

bežných tried

5

49/52

3

špeciálnych tried

0

0

0

pre nadaných

0

0

0

Spolu

7

65/68

7

 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)

Zamestnanci

Pracovný

pomer

Počet pedag. zam.

Ø úväzkov

pedag. zam.

Počet nepedag. zam.

Ø úväzkov

nepedag. zam

fyzický

prepočítaný

fyzický

prepočítaný

TPP

4

4,0

23,0

3

2,2

27,5

DPP

4

3,6

20,5

0

0,0

0,0

Plný

úväzok

7

7,0

23,0

2

1,8

33,7

Znížený

úväzok

1

0,6

13,0

1

0,4

15,0

ZPS

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

Na dohodu

4

1,4

8,3

0

0,0

0,0

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

Počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

1

11

12

vychovávateľov

0

1

  1

Spolu

1

12

13

 

Predmety vyučované neodborne

 

Trieda

 

Ročník

 

Predmet

Počet

vyučovacích hodín

I.(1.,3.) a IV.(2.,4.)

1 . – 4.

telesná výchova

2

V.

5.

geografia

1,5

V., VI., VII.

5. - 7.

telesná a športová výchova

2

V.

5.

anglický jazyk

3

V.

5.

nemecký jazyk

2

V.

5.

geografia

1,5

VI.

6.

nemecký jazyk

2

VI.

6.

geografia

1,5

V., VII.

5., 7.

výtvarná výchova

1

VII.

7.

anglický jazyk

3

VII.

7.

nemecký jazyk

2

VII.

7.

geografia

1,5

VII.

7.

technika

0,5

VII.

7.

svet práce

0,5

VIII.

7.

anglický jazyk

3

VIII.

8.

geografia

1

VIII.

8.

technika

0,5

VIII.

8.

svet práce

0,5

VIII.

8.

výchova umením

1

IX.

9.

nemecký jazyk

2

IX.

9.

geografia

2

VII., IX.

8., 9.

telesná a športová výchova

2

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písm. h)

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

adaptačné vzdelávanie

3

0

aktualizačné

7

1

inovačné

1

0

špecializačné

1

0

prípravné atestačné pre prvú atestáciu

0

0

1.  atestácia

0

0

prípravné atestačné pre druhú atestáciu

0

0

2.  atestácia

0

0

funkčné vzdelávanie

0

0

kvalifikačné vzdelávanie

0

0

funkčné inovačné vzdelávanie

0

0

postgraduálne

0

1

doplňujúce pedagogické

0

0

 

 

Zamestnanci na ďalšie vzdelávanie využívali možnosti zúčastniť sa jednorazových podujatí organizovaných metodickými centrami, vysokými školami a inými vzdelávacími inštitúciami.

Vzdelávacie podujatie  Oxford University Press – Gramatický základ pre správnu komunikáciu v angličtine

Školenie eTwinning pre začiatočníkov

Dom matice slovenskej - Osobitosti detského prednesu a jeho hodnotenie

Vzdelávacie podujatie  Oxford University Press –Pohrajme sa s gramatikou

NÚCEM - Odborný seminár venovaný prezentácií výsledkov medzinárodného výskumu občianstva a občianskeho vzdelávania ICCS 2009

Národný ústav celoživotného vzdelávania – Aplikácia pracovnoprávnych predpisov pre zamestnancov školstva v praxi

MPC aktualizačné vzdelávanie – Ľudské práva v edukačnom procese

Národný ústav celoživotného vzdelávania – Financovanie regionálneho školstva a zmeny súvisiace s výchovou a vzdelávaním od 1. 1. 2013

MPC aktualizačné vzdelávanie – Regionálna história v školskom vzdelávacom programe

NÚCEM školenie - Tvorba testových úloh zo štatistickej gramotnosti

MPC metodický seminár vydavateľstva AITEC – Matematika pre 1. stupeň základnej školy

Konferencia vydavateľstva Macmillan pre učiteľov anglického jazyka

Vzdelávacie podujatie  Oxford University Press – Angličtina s rozprávkou

Špecializačné vzdelávanie zo školskej psychológie – diagnostika špecifických porúch učenia školským psychológom

Školenie NÚCEM – Tvorba testových úloh z finančnej gramotnosti

MPC aktualizačné vzdelávanie - Činnostné prístupy vo výučbe chémie

MPC inovačné vzdelávanie - Tvorba a vyhodnotenie školského testu

NÚCEM  odborný seminár - Testovanie žiakov na výstupe zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 – príprava na Testovanie 5

NÚCEM  odborný seminár  - Testovanie žiakov na výstupe zo vzdelávacieho stupňa ISCED 2 – pripravovane zmeny v Testovaní 9 

Vzdelávacie podujatie  Oxford University Press – Testovanie a komunikačné zručnosti na II. stupni ZŠ

NÚCEM  aktualizačné vzdelávanie – Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i)

Údaje o aktivitách organizovaných školou

Údaje o aktivitách , do kt. sa škola zapojila

Oslava 20. výročia založenia školy

Plody Zeme – výstava ovocia a zeleniny, obrazov zhotovených z plodov – žiackych prác

Sväté omše v kaplnke školy každú  stredu

Modlitby ruženca za školy

Duchovné obnovy pre žiakov

Vlakom do múzeí a galérií

Duchovné obnovy pre zamestnancov

Vianočná akadémia  - obec Ždaňa

Športový deň

Deň matiek – obec Ždaňa

Exkurzia u hasičov - Čaňa

Vianočný futbalový turnaj – ZŠ Ždaňa

Október – mesiac modlitby sv. ruženca

Celodiecézna metodický deň v Košiciach

Exkurzia – Ružomberok – Galéria Ľudovíta Fullu

Zimné aranžovanie – CVČ EP Kvietok Košice

Prednáška o prevencii žltačky typu A

Letné aranžovanie – CVČ EP Kvietok Košice

Deň zdravej výživy

Olympiáda zo slovenského jazyka

Prichádza Mikuláš – program pre žiakov

Dejepisná olympiáda

Adventný veniec – výstava žiackych prác v aranžovaní

Chemická olympiáda

Predvianočný deviatnik

Pytagoriáda

Vianočný koncert – Filharmónia Košice

Vševedko

Vianočná burza

Matematická súťaž  Maks

Školská akadémia - Vianočná nálada – vystúpenie jednotlivých tried

Celoslovenská literárna a výtvarná súťaž

 Rodina: ... aby deti otcov mali, aby mali mamy!

Posvätenie priestorov školy

Slávik Slovenska 2013

Návšteva MŠ – anglicko-slovenská rozprávka Princezná a drak

Finančná hra pre žiakov základných škôl

Otvorená hodina pre MŠ

Hviezdoslavov Kubín

Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov ZŠ

Súťaž Hliadok mladých zdravotníkov II. stupeň SČK Územný spolok Košice - vidiek

Karneval

Deň múz – ZŠ Trstené pri Hornáde

Lyžiarsky výcvik

 

Sledovanie inaugurácie sv. otca Františka

 

Krížová cesta deviatakov – kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov v Ždani

 

Krížová cesta najmenších

 

Krížová cesta siedmakov

 

Krížová cesta pre rodičov

 

Veľkonočná burza

 

Exkurzia Martin - Žilina

 

Exkurzia Zvolen – Banská Štiavnica

 

Popularizačná prednáška z fyziky a demonštračné pokusy

 

Prednáška – nástrahy facebooku

 

Muzikál Poškoláááci

 

Kúzelník - vystúpenie

 

Máj – Loretánske litánie

 

Prednáška s duchovným otcom Hudákom

 

Deň Zeme – vyčistenie a úprava okolia školy

 

Školské kolo – Hviezdoslavov Kubín

 

Školské kolo – Slávik Slovenska

 

Premietanie filmu: Ako prekonať obrov

 

Koncert žiakov ZUŠ Valaliky

 

MDD - športový deň

 

Exkurzia – Technické múzeum Košice

 

Súťaž krátkych animácií žiakov 9. ročníka

 

Rozlúčka s deviatakmi

 

Zber papiera, vrchnákov, plechoviek

 

 

Predmetové olympiády a súťaže

Chemická olympiáda - kategória Dz                                     - 2. miesto obvodové kolo

Chemická olympiáda  - kategória Dz                                   - 10. miesto krajské kolo

Súťaž škôl o Sympatickú kolekciu roku 2012                          - 1. miesto

Základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov v Ždani

Celoslovenská literárna a výtvarná súťaž                                - 2. miesto výtvarná súťaž

- Rodina: ...aby deti otcov mali, aby mali mamy!                     v kategórii Žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ a ZUŠ

Deň Múz - Dilongová Trstená

- maľba – kategória 1. – 3. ročník                                           - 3. miesto okresné kolo

- prednes vlastnej tvorby - kategória 4. – 6. ročník                  - 2. miesto okresné kolo

Pytagoriáda  P8                                                                     - 3. miesto obvodové kolo

Pytagoriáda  P6                                                                     - 1. miesto obvodové kolo

Matematická olympiáda Z8                                                     - 7. miesto obvodové kolo

Zimné aranžovanie – kategória mladších žiakov                       - 2. miesto obvodové kolo

Letné aranžovanie – II. kategória – 7. – 9. ročník                     - 3. miesto obvodové kolo                

Slávik Slovenska 2013 – 2. kategória                                      - čestné uznanie obvodové kolo

                       

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods. 1 písm. j)

 

Názov projektu

Termín začatia

realizácie projektu

Termín ukončenia

realizácie projektu

Infovek

2004

trvalý

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

2009

trvalý

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

2012

trvalý

ESF - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby § 52a

2006

trvalý

 

Údaje o projektoch, do ktorých sa škola zapojila ale neboli schválené

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1 písm. k)

Následná inšpekcia č. 8071/2010-2011 a č. 8072/2010-2011 bola vykonaná dňa  08. 12. 2010.

Predmet školskej inšpekcie

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej škole

Zistenia a ich hodnotenia

Následná inšpekcia sa vzťahovala na tematickú inšpekciu č. 8017/2009-2010  a č. 8018/2009-2010, ktorá bola vykonaná v čase od 21. 09. 2009 do 22. 09. 2009. Predmetom inšpekcie  bolo  zistiť stav i úroveň uplatňovania výchovy k ľudským právam a pripravenosť škôl na riešenie problematiky šikanovania v základnej škole.

Nedostatky sa týkali vydania školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) a výchovného programu, vypracovania učebných a výchovných plánov, učebných a výchovných osnov, plánu výchovno-vzdelávacej činnosti, plánu práce školy a tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých predmetov, vypracovania a schválenia plánov činnosti metodických orgánov riaditeľkou školy a začlenenia triednických hodín do rozvrhu hodín.

Štátna školská inšpekcia na odstránenie uvedených nedostatkov uplatnila odporúčania a uložila kontrolovanému subjektu opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov  ich príčin. Riaditeľka školy v stanovenom termíne zaslala správu o ich splnení Školskému inšpekčnému centru Košice.

Akceptácia odporúčania

1. Vypracovať program aktívnej ochrany predchádzania sociálno-patologických javov a riešenia ich príznakov. V predloženom pláne práce školy boli rozpracované konkrétne programy aktívnej ochrany predchádzania sociálno-patologických javov a využívania účinných nástrojov na predchádzanie a riešenie prvých príznakov. V plánoch triednických hodín boli zahrnuté témy s touto problematikou a v jednotlivých triedach boli na nástenke vyvesené práva dieťaťa týkajúce sa týchto javov, čím sa zvýšila informovanosť žiakov a pedagógov v tejto oblasti.

Odporúčanie bolo akceptované.

2. Vypracovať preventívno-výchovné programy v rámci národných programov. V pláne práce školy a koordinátora výchovy k ľudským právam boli vypracované úlohy v rámci národných programov zamerané na sledovanie zmien v správaní sa žiakov a ich aktívnu ochranu pred nežiaducimi javmi. Akcie vo forme prednášok, výstav a návštev divadelných predstavení v spolupráci s rodičmi a mimovládnymi inštitúciami posilnili pripravenosť školy na riešenie problematiky ľudských práv.

Odporúčanie bolo akceptované.

3. Zaradiť do plánu práce školy systémové aktivity školy v oblasti prevencie a šikanovania podľa metodického usmernenia. V predloženom pláne práce školy boli zaradené systémové aktivity v oblasti prevencie a šikanovania a agresivity podľa metodického usmernenia, boli prispôsobené podmienkam školy  a realizované aj na triednických hodinách. Zapracovaním problematiky šikanovania do plánu sa zvýšila pripravenosť školy v tejto oblasti.

Odporúčanie bolo akceptované.

4. Viesť písomné záznamy o riešení  konkrétnych prípadov šikanovania. Riaditeľka školy zaviedla zošit aj pre prípady šikanovania. Triedni učitelia mali vypracované zápisnice z pohovorov. Z uvedených záznamov a uložených výchovných opatrení vyplýva, že sa odhaľovaniu prípadov šikanovania a ich riešení venovala primeraná pozornosť.

Odporúčanie bolo akceptované.

5. Umiestniť na prístupnom miesto kontakty a telefónne čísla na inštitúcie, ktoré sa problematikou šikanovania zaoberajú. Vo vestibule školy bola zriadená „schránka dôvery“, prostredníctvom ktorej mohli žiaci riešiť svoje problémy. Nad schránkou boli umiestnené kontakty a telefónne čísla inštitúcií, ktoré sa problematikou šikanovania zaoberajú, čím sa zvýšila informovanosť žiakov v tejto oblasti.

Odporúčanie bolo akceptované.

6. Zvyšovať informovanosť pedagogických zamestnancov a zákonných zástupcov žiakov v oblasti prevencie šikanovania. V spolupráci s CPPPaP Košice, slovenskej jednoty 29, boli realizované prednášky pre rodičov na celoškolských aktívoch. Vypracovaný bol tiež metodický materiál pre učiteľov Deti ohrozené prostredím, týkajúci sa eliminácie šikanovania. Realizáciou týchto aktivít sa skvalitnila informovanosť pedagogických zamestnancov a zákonných zástupcov žiakov v danej problematike.

Odporúčanie bolo akceptované.

Plnenie uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

Opatrenia uložené kontrolovanému subjektu

1. Zabezpečiť vypracovanie, prerokovanie a vydanie ŠkVP. Riaditeľka školy predložila vydaný a vypracovaný ŠkVP v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, školským zákonom a štátnym vzdelávacím programom. Bol prispôsobený regionálnym podmienkam a duchovnému zameraniu školy a prerokovaný v pedagogickej rade školy a v rade školy dňa 07. 09. 2010 a schválený zriaďovateľom.

Opatrenie bolo splnené.

2. Zabezpečiť vypracovanie, prerokovanie a vydanie výchovného programu pre školský klub detí. Vypracovaný výchovný program, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí v súlade s princípmi a cieľmi výchovy v pedagogickej rade školy a v rade školy dňa 28. 09. 2009.

 Opatrenie bolo splnené.

3. Zabezpečiť doplnenie chýbajúcej pedagogickej dokumentácie školy. Plán práce školy bol vypracovaný a schválený v pedagogickej rade školy. Riaditeľka školy pri spracovaní vzchádzala zo všeobecne platných právnych predpisov a zahrnula aktivity v súlade s národnými programami v rámci ľudských práv. V rozsahu stanovenom vzdelávacími štandardami boli vypracované učebné plány a osnovy, v súlade s výchovnými štandardami výchovné plány a osnovy. Vypracované boli i tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých predmetov, podľa ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v škole.

Opatrenie bolo splnené.

4. Zabezpečiť doplnenie a schválenie chýbajúcich plánov činnosti metodických orgánov. Plány činnosti metodického združenia a predmetovej komisie prírodovedných, spoločenskovedných a výchovných predmetov boli vypracované, doplnené a schválené riaditeľkou školy. Svoju činnosť doplnili o aktivity na podporu výchovy k ľudským právam. Svoje aktivity mali zamerané na vytváranie pozitívnej sociálnej klímy na škole ako prevencie proti násiliu a šikanovaniu a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Opatrenie bolo splnené.

Závery

Akceptovaním odporúčaní sa zvýšila pripravenosť školy na riešenie problematiky šikanovania a informovanosť pedagogických zamestnancov, žiakov a ich zákonných zástupcov v tejto oblasti.

Akceptovaním odporúčaní a vypracovaním programov aktívnej ochrany predchádzania sociálno-patologických javov a riešenia ich príznakov sa zvýšila informovanosť a pripravenosť školy na uplatňovanie výchovy k ľudským právam.

Splnením uložených opatrení sa odstránili nedostatky týkajúce sa riadiacej činnosti a metodických orgánov v škole a vytvoril sa reálny predpoklad na efektívnejšie plnenie cieľov výchovy a vzdelávania v súlade s platnými právnymi predpismi. Zvýšilo sa právne vedomie riaditeľky školy a pedagogických zamestnancov.

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)

 

            Škola využíva 10 učební, z toho 1 počítačovú učebňu, 1 učebňu cudzích jazykov, 1 učebňu slovenského jazyka a literatúry, 1 prírodovednú učebňu. Na telesnú  výchovu sa využívajú telocvične vo vedľajšej škole alebo ihrisko v areáli školy. Súčasťou školy je aj kaplnka. Žiaci sa stravujú v školskej jedálni vedľajšej základnej školy. ŠKD je súčasťou triedy spojených ročníkov (2. a 4. ročníka).

            Vo výchovno-vzdelávacom  procese využívame moderné učebné postupy a moderné učebné pomôcky.

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1 písm. m)

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu – normatívne finančné prostriedky príjem: 131621 €.

    Čerpanie: mzdy a odvody zamestnancov:  109002 €,

                     dohody o pracovnej činnosti, ostatné sociálne náklady zamestnancov: 6961 €.

                     nájomné za prenájom priestorov vrátane energii: 12832 €,

                     nákup drobného kancelárskeho, údržbárskeho materiálu: 369 €,

                     telefón, poštovné, odvoz odpadov, revízie, poistné náklady a iné služby: 2457 €.

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 0 €.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa          financovaných aktivít príjem: 1955 €.

     Čerpanie:  dohody o pracovnej činnosti za vedenie krúžkov: 1681 €,

spotreba energii: 252 €,

nákup materiálu: 22 €.

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb príjem:  378 € – poplatky za ŠKD.

     Čerpanie: mzdy a odvody zamestnanca v ŠKD: 95 €,

energie, technik PO a BOZP:  283 €.

5. Dotácia z obce Ždaňa na  ŠKD na bežné výdavky príjem:  4018 €.

Čerpanie: mzdy, odvody, sociálne náklady zamestnanca ŠKD:  3979 €,

bankové poplatky za vedenie samostatného účtu: 39 €.

6. Nenormatívne prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov príjem: 600 €.

      Čerpanie: mzdy a odvody zamestnanca: 135 €

                       pomôcky na vyučovací proces: 465 €.          

7. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: sponzorské príspevky od fyzických osôb: 70 €, prostriedky z ÚPSVaR, z UIPŠ - projekty ESF: 494 €,  hmotná núdza(stravne, pomôcky): 590 € , nenormatívne prostriedky  na dopravu žiakov: 2850 €, prostriedky pre žiakov zo SZP: 300 €

Normatívne určené finančné prostriedky boli v plnej výške v roku 2012 vyčerpané. Nenormatívne

prostriedky na dopravné žiakov vo výške 93,70 € boli nedočerpané a prenesené do roku 2013.

Podrobný rozpis obsahuje Správa o hospodárení za rok 2012.

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia (§ 2 ods. 1 písm. n)

1. V duchovnej oblasti je snahou celého spoločenstva školy žiť v duchu Evanjelia - podľa prikázania lásky k Bohu a k blížnemu pod patronátom sv. košických mučeníkova prebúdzať u žiakov túžbu žiť v pravde a mať súcit k iným ľuďom.

Ciele v tejto oblasti plníme priebežne počas celého školského roka prostredníctvom svätých omší, duchovných obnov, každodenným stíšením na začiatku a na konci vyučovania počas spoločných modlitieb, desiatkom svätého ruženca v mesiaci október, krížovou cestou v pôstnom období, modlitbou Loretánskych litánií v mesiaci máj.

2. V oblasti výchovy a vzdelávania je cieľom všetkých zamestnancov vychovať zo žiakov vzdelaných a slušných mladých ľudí schopných presadiť sa a pevných vo viere. Žiaci boli počas celého roka vedení k pravidelnej každodennej práci s využitím všetkých svojich možností pre vzdelávanie. V procese výchovy a vzdelávania boli rozvíjané multidisciplinárne zručnosti - schopnosť pracovať v tíme, schopnosť komunikovať, rozhodovať sa, tvorivo riešiť problémy, atď.

Žiaci boli zapájaní do olympiád a súťaži, mali možnosť pracovať v 8 krúžkoch.

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o)

SILNÉ STRÁNKY

 • kvalifikovaní učitelia
 • dobrá úroveň pedagogických zamestnancov v ovládaní práce s PC
 • výborný pracovný tím
 • vlastná počítačová učebňa
 • dobré priestorové podmienky
 • dobrá spolupráca s rodičovskou radou školy
 • príprava kultúrnych programov
 • využívanie počítačov vo vyučovacom procese
 • práca so začlenenými žiakmi

SLABÉ STRÁNKY

 • zlý technický stav budovy
 • viazanosť dochádzajúcich žiakov na autobusové spoje
 • chýbajúce moderné učebné pomôcky
 • je potrebné zapojiť školu do viacerých projektov
 • nízky počet žiakov obmedzuje výber školy do prihlasovaných projektov

 

 

 

 

V Ždani 18. októbra 2013                                                    Vypracovala: Mgr. Jana Železníková

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
  Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
 • +42155/ 698 02 20

Fotogaléria