Navigácia

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2015/2016

Správa o VVČ

2014/2015

SPRÁVA

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok

2014/2015

 

podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z.

 

Predkladá:

 

..........................................

Mgr. Janka Železníková

    riaditeľka školy

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa: 20. októbra 2015

 

 

Vyjadrenie rady školy:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  za  školský  rok  2014/2015  za  Cirkevnú  základnú  školu sv. Košických mučeníkov  v Ždani.

 

..................................................................... 

 Mgr. Zuzana Hančárová

      predseda Rady školy

      pri CZŠ sv. Košických mučeníkov v Ždani

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice schvaľuje/neschvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015 za Cirkevnú základnú školu sv. Košických mučeníkov v Ždani.

 

...................................................................

za zriaďovateľa 

SPRÁVA

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok

2014/2015

 

Základné identifikačné údaje o škole (§ 2 ods. 1 písm. a)

Názov školy

Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov

Adresa školy

Jarmočná 96/13, 044 11  Ždaňa

Telefón

+421 055/698 02 20

E-mail

czszdana@gmail.com

www stránka

http://czszdana.edupage.org/

Zriaďovateľ

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice

Hlavná 28, 041 83 Košice

 

 

Vedúci zamestnanci školy v školskom roku 2014/2015

Meno a priezvisko

Funkcia

Mgr. Janka Železníková

 riaditeľka školy

ThLic. František Katriňák

duchovný správca  školy

 

 

Poradné orgány školy

Rada školy

Pedagogická rada

Rodičovské združenie

Predmetová komisia

Metodické združenie

 

Údaje o rade školy

Rada školy bola ustanovená v zmysle §24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 21. 11. 2012 na funkčné obdobie 4 roky.

 Členovia rady školy

P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený (delegovaný)

1

Mgr. Zuzana Hančárová

predseda

za pedagogických zamestnancov

2

ThLic. František Katriňák

 

delegovaný za zriaďovateľa

3

Bartolomej Horňák

 

delegovaný za zriaďovateľa

4

Bc. Jolana Kokardová

 

delegovaný za zriaďovateľa

5

Kristína Plšíková

 

za nepedagogických zamestnancov

6

RNDr.  Szilárdiová

 

za rodičov

7

Milan Jámbor

 

za rodičov

 

  

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach

Názov

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Metodické združenie

Mgr. Henrieta Pichlerová

1. stupeň a ŠKD

Predmetová komisia

Mgr. Marek Iľko

2. stupeň

 

Údaje o žiakoch školy za školský rok  2014/2015  (§ 2 ods. 1 písm. b)

Počet žiakov školy k 30. 6. 2015:  56

Počet tried: 8 (2. a 3. ročník bol spojený do jednej triedy II.(2., 3.)).

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet tried

1

 

1

1

1

1

1

1

1

8

Počet žiakov

7

4

5

4

3

8

5

12

8

56

Z toho ŠVVP

0

0

0

1

2

3

1

0

0

7

Z toho v ŠKD

5

4

4

3

2

0

0

0

0

18

 

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 písm. c)

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka

Počet zapísaných žiakov k 30. 6. 2015:  7/ počet dievčat: 3

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9. 2014:  7/ počet dievčat: 3

Dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka: 0

 

Ukončenie školskej dochádzky v ZŠ k 30. 6. 2015

 

8. ročník

9.ročník

Spolu

Počet žiakov

1

8

9

 

Úspešnosť v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9-2015

 

Úspešnosť Matematika

Úspešnosť Jazyk

Priemerná známka testovaných žiakov za 1. polrok 9. Ročník

2,4

2,1

Priemerná percentuálna úspešnosť školy

48,12 %

64,58%

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR

52,68 %

62,58 %

Priemerný počet bodov školy

9,62

15,50

Priemerný počet bodov v rámci SR

10,54

15,02

Percentil  školy

37,94

63,53

 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy

 

Gym.

SPŠ

OA

SPgŠ

SZŠ

SOŠ

Spolu

Prihlásení

1

2

2

1

1

2

9

Prijatí

1

2

2

1

1

2

9

Percento úspešnosti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

 Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania (§ 2 ods. 1 písm. e)

ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY

 1. stupeň cirkevnej základnej školy (primárne vzdelávanie)

Hodnotenie žiakov 1. až 4. ročníka vzdelávaných podľa ŠkVP.

Trieda

Ročník

Predmet/ Priemer

Ø triedy

SJL

ANJ

PRI

VLA

KNB

MAT

INV

VYV

PRV

HUV

TEV

I.

1.

1,14

1,00

1,00

----

1,00

1,29

----

1,00

----

1,00

1,00

1,05

II. (2., 3.)

2.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

----

1,00

1,00

1,18

3.

2,00

1,20

1,60

1,40

1,00

2,00

1,00

1,00

----

1,00

1,00

IV.

4.

1,75

1,25

1,50

1,50

1,00

1,75

1,25

1,00

1,00

1,00

1,00

1,25

 

2. stupeň cirkevnej základnej školy (nižšie sekundárne vzdelávanie)

Hodnotenie žiakov 5. až 9. ročníka vzdelávaných podľa ŠkVP.                                                                

Trieda

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Predmet

Priemer

SJL

2,50

2,29

2,25

2,83

2,13

ANJ

2,00

2,20

2,50

2,58

2,38

NEJ

–––

2,00

2,50

2,92

2,33

FYZ

–––

2,00

2,50

3,08

1,63

CHEM

–––

–––

2,50

2,58

2,25

BIO

2,50

1,86

1,50

2,92

2,00

PRP

–––

–––

–––

–––

1,00

DEJ

3,00

2,57

2,50

2,92

2,50

GEO

2,50

2,57

3,00

3,00

2,25

OBN

3,00

2,71

2,50

2,33

2,00

KNB

1,00

1,29

1,25

1,58

1,00

MAT

3,00

2,57

3,00

2,92

2,38

INF

1,50

1,29

1,00

1,42

1,00

VYV

1,00

1,00

1,00

–––

–––

VUM

–––

–––

–––

1,00

–––

SVP

–––

–––

1,00

1,00

–––

TECH

–––-

–––

1,00

1,00

–––

HUV

1,00

1,00

1,00

–––

–––

TŠV

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Ø triedy

2,01

1,90

1,88

2,19

1,84

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospech žiakov

Trieda

Ročník

Počet žiakov

Počet chlapcov

Počet dievčat

Prospeli

s vyznamenaním

Prospeli

veľmi dobre

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

I.

1.

7

 4

 3

–––––

–––––

7

0

0

II. (2., 3.)

2.

4

 3

1

4

0

0

0

0

3.

5

4

1

4

1

0

0

0

IV.

4.

4

 0

4

3

1

0

0

0

V.

5.

  3

1

2

0

0

2

0

1

VI.

6.

8

 6

 2

2

3

2

0

1

VII.

7.

5

4

 1

0

2

2

1

0

VIII.

8.

12

9

3

4

0

8

0

0

IX.

9.

8

 4

 4

3

2

3

0

0

Spolu

56

35

21

20

9

24

1

2

 

 Dochádzka žiakov

Trieda

Ročník

Počet žiakov

Zameškané hodiny

Zameškané hodiny

na žiaka

Ospravedlnené

hodiny

Ospravedlnené hodiny na žiaka

Neospravedlnené

hodiny

Neospravedlnené hodiny na žiaka

I.

1.

  5

269

27,00

269

27,00

0

0,00

II. (2., 3.)

2. a 3.

9

303

35,33

303

35,33

0

0,00

IV.

4.

  4

469

117,25

469

117,25

0

0,00

V.

5.

  3

874

291,33

189

63,00

685

228,33

VI.

6.

8

1614

201,75

854

106,75

760

95,00

VII.

7.

5

364

63,95

352

61,55

12

2,40

VIII.

8.

12

870

72,50

870

72,50

0

0,00

IX.

9.

  8

420

52,50

420

52,50

0

0,00

Spolu

56

5183

92,55

3726

66,54

   1457

26,02

 

                           

 

 

Výchovné opatrenia

Ústna

pochvala

od tr. uč.

Písomná

pochvala

od tr. uč.

Ústna

pochvala

od riaditeľa

Písomná

pochvala

od riaditeľa

Napomenutie

od tr. učiteľa

Pokarhanie

od tr. učiteľa

Pokarhanie

od riaditeľa

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

16

7

4

12

5

4

0

13

3

0

0

2

3

5

 

Znížená známka zo správania

Stupeň 2 (uspokojivé)

Stupeň 3 (menej uspokojivé)

Stupeň 4 (neuspokojivé)

1. polrok

2. polrok

1. polrok

2. polrok

1. polrok

2. polrok

4

1

0

2

2

2

 

 Zoznam uplatňovaných plánov v šk. roku 2014/2015 (§ 2 ods. 1 písm. f)

Vo výchove a vzdelávaní sme postupovali podľa schváleného ŠkVP vo všetkých ročníkoch.

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet

začlenených žiakov

nultého ročníka

0

0

0

prvého ročníka

1

7

0

triedy so spojenými ročníkmi

1

9

0

bežných tried

7

40

7

špeciálnych tried

0

0

0

pre nadaných

0

0

0

Spolu

8

56

7

 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)

Zamestnanci

Pracovný

pomer

Počet pedag. zam.

Ø úväzkov

pedag. zam.

Počet nepedag. zam.

Ø úväzkov

nepedag. zam

fyzický

prepočítaný

fyzický

prepočítaný

TPP

6

6,0

22,3

2

1,4

26,3

DPP

2

1,2

14,0

0

0,0

0,0

Plný

úväzok

6

6,0

22,3

1

1,0

37,5

Znížený

úväzok

2

1,2

14,0

1

0,4

15,0

ZPS

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

Na dohodu

5

0,9

4,3

0

0,0

0,0

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

Počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

0

10

10

vychovávateľov

0

1

  1

Spolu

0

11

11

 

 Predmety vyučované neodborne

 

Trieda

 

Ročník

 

Predmet

Počet

vyučovacích hodín

IV.

4.

pracovné vyučovanie

1

V.

5.

geografia

2

V.

5.

biológia

2

V., VI., VII., VIII., IX.

5. - 9.

telesná a športová výchova

2

VI.

6.

geografia

2

VI.

6.

biológia

2

VI.

6.

anglický jazyk

3

VII.

7.

anglický jazyk

3

VII.

7.

geografia

1,5

VII.

7.

biológia

2

VII.

7.

technika

0,5

VII.

7.

svet práce

0,5

VIII.

8.

geografia

1,5

VIII.

8.

biológia

2

VIII.

8.

technika

0,5

VIII.

8.

svet práce

0,5

VIII.

8.

výchova umením

1

IX.

9.

anglický jazyk

3

IX.

9.

geografia

2

IX.

9.

biológia

1

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písm. h)  

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

adaptačné vzdelávanie

0

0

aktualizačné

2

0

inovačné

1

0

špecializačné

0

0

prípravné atestačné pre prvú atestáciu

0

0

1.  atestácia

0

0

prípravné atestačné pre druhú atestáciu

0

0

2.  atestácia

0

0

funkčné vzdelávanie

0

0

kvalifikačné vzdelávanie

0

0

funkčné inovačné vzdelávanie

0

0

postgraduálne

0

1

doplňujúce pedagogické

0

0

 

 Zamestnanci na ďalšie vzdelávanie využívali možnosti zúčastniť sa jednorazových podujatí organizovaných metodickými centrami, vysokými školami a inými vzdelávacími inštitúciami.

Oxford University Press – seminár pre učiteľov ANJ zo ZŠ – Písanie je hrou

Oxford University Press – vzdelávacie podujatie – Využívanie moderných technológií na hodinách anglického jazyka

Oxford University Press – vzdelávacie podujatie – Učíme deti predškolského veku anglický jazyk

Oxford University Press – vzdelávacie podujatie – Project your writing 11. Národná konferencia vydavateľstva Macmillan Education pre učiteľov anglického jazyka

Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania – aktualizačné vzdelávanie

NP VÚDPaP – IKT k používaniu pomôcky pre riadenie komplexného poradenského systému „Komposty T“

Vzdelávanie v rámci NP ANG – Zvyšovanie kvality výučby anglického jazyka pre učiteľov primárneho vzdelávania

Vzdelávanie v rámci NP ANG – Zvyšovanie kvality výučby anglického jazyka pre učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie

NP SIOV – aktualizačné vzdelávanie – Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu

Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. – aktualizačné vzdelávanie

NP SIOV – inovačné vzdelávanie – Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole

NUCEM - školenie – Učiteľské testovanie v e-Teste

NP EVSRŠ – školenie – Tvorba ŠkVP v DigiŠkola

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i)

Údaje o aktivitách organizovaných školou

Údaje o aktivitách , do kt. sa škola zapojila

Slávnosť sv. Košických mučeníkov, patrónov školy

Deň otvorených dverí v rádiu REGINA

Európsky týždeň mobility

Obecná výstava záhradkárov a ovocinárov - výstava žiackych prác z ovocia a zeleniny

Exkurzia – Trenčín – Trenčiansky hrad

Vlakom do múzeí a galérií

Bábkové predstavenie: Rozprávka Dlhý, Široký, Bystrozraký

Záložka do knihy spája školy: Moja obľúbená kniha

Exkurzia – Poprad-Tatry – Podtatranské múzeum

Detský čin roka 2014 – detská porota

Deň zdravej výživy – každá trieda pripraví šaláty zo zeleniny a ovocia

Celodiecézna metodický deň

Medzinárodný deň stromov – výsadba stromčeku v školskom átriu

Vianočná akadémia  - vystúpenie žiakov v DK Ždaňa

Október – mesiac modlitby sv. ruženca – 1 desiatok na začiatku vyučovania

Vianočný futbalový turnaj – ZŠ Ždaňa

Misijný ruženec – triedy vo farbách svetadielov sa spoločne modlia ruženec

Výtvarná súťaž: ... A Slovo bolo u Boha ... - Slovom o Tvojej láske 2015

Návšteva cintorína  - spomienka na zosnulých

Deň matiek – vystúpenie žiakov v DK Ždaňa

Mama, otec poďte darovať život -odber krvi v priestoroch školy

Hudobná súťaž: Budimírske studničky – Strom šepká stromu

Príchod sv. Mikuláša – program pre žiakov

Výtvarná súťaž ZOO Košice: Prileteli plameniaky

Skúsim to inak – starší žiaci si vyskúšali aké je to učiť na 1. stupni

Okresné kolo mladých záchranárov civilnej ochrany

Požehnanie školského a triednych adventných vencov

Výtvarno-literárna súťaž: Moje ja – ja som ja – Ľudské práva očami detí

Vianočná burza

Chemická olympiáda – okresné kolo

Rorátna sv. omša

Olympiáda zo slovenského jazyka – okresné kolo

Školská akadémia - Vianočná nálada – vystúpenie jednotlivých tried

Biblická olympiáda – okresné kolo

Posvätenie priestorov školy v novom roku

Pytagoriáda – okresné kolo

Malý výlet do veľkej školy – deti MŠ v 1. ročníku CZŠ – čo sa skrýva v školskej taške

Matematická súťaž  Maks

Karneval

Klokan – celoslovenská súťaž

Svätoblažejské požehnanie

Vševedko – celoslovenská súťaž

Chemická olympiáda  - školské kolo

Slávik Slovenska 2015 – okresné kolo

Sv. Valentín – najkrajší Valentín a Valentínka zo snehu – žiaci 2. stupňa

Hviezdoslavov Kubín – obvodové kolo

Sv. Valentín – súťaže a spoločný tanec – žiaci 1. stupňa

Volejbal žiačok – obvodové kolo

Krížová cesta prvákov – kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov v Ždani

Deň múz – ZŠ Trstené pri Hornáde – okresné kolo

Krížová cesta žiaka zo školy na cintorín

Modlitby ruženca za školy

Veľkonočná burza

Futbalový turnaj o pohár starostu obce Ždaňa

Návšteva žiakov 1. stupňa v obecnej knižnice v Ždani

 

Deti čítajú deťom – žiaci 1. ročníka CZŠ v MŠ v Ždani

 

Pozorovanie čiastočného zatmenia slnka

 

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

 

Divadelné predstavenie: Rozprávka pre malých a hladných o hrachu a princeznej - Košice

 

Návšteva knižnice Jana Bocatia – výstava starých rukopisov kníh, zbierky máp a pohľadníc, ...

 

Rybárčenie v praxi – prednáška spojená s praktickými ukážkami

 

Exkurzia Košice – kostol Najsvätejšej Trojice, Ulička remesiel, Miklušova väznica

 

Slávik Slovenska 2015 – školské kolo

 

Deň Zeme – výroba recyklovaného papiera, sadenie kvetov

 

Kytica pre Pannu Máriu – 1 Zdravas Mária je 1 kvietok v kytici

 

Máj mesiac Panny Márie – spievané Loretánske litánie na začiatku školskej sv. omše

 

Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice - program na slávnosť Nanebovstúpenia Pána

 

Modlitba sv. ruženca – žiaci, rodičia a učitelia školy - priame vysielanie v rádiu Lumen

 

Rozlúčka so šlabikárom

 

MDD – hospodársky dvor v Ždani

 

Dúhový týždeň – každý deň v oblečení dominuje jedna farba dúhy

 

Exkurzia prvákov v požiarnej stanici v Čani

 

Veselé zúbky – vzbudiť u detí záujem o čistenie zúbkov

 

Deti v sieti – OVCE.sk – virtuálny svet

 

Svet práce  - v záhrade pána Nadaského - spolupráca so Zväzom záhradkárov v Ždani

 

Deviataci v škole – noc v škole

 

Rozlúčka s deviatakmi – deviataci sa lúčia so spolužiakmi a učiteľmi

 

Súťaž krátkych animácií žiakov 9. ročníka

 

Prezentácia triednych projektov v anglickom jazyku

 

Koncert žiakov ZUŠ Valaliky

 

Sväté omše v kaplnke školy každú  stredu

 

Duchovné obnovy pre žiakov

 

Duchovné obnovy pre zamestnancov

 

Triedne odpustové slávnosti na sviatok patrónov triedy, prezentácia triedy o svojom patrónovi

 

Zber papiera, vrchnákov, plechoviek

 

 

Predmetové olympiády a súťaže

Chemická olympiáda - kategória Dz                                    - 7. miesto obkresné kolo

Súťaž škôl o Sympatickú kolekciu roku 2014                      - 1. miesto

                                                                                        - 2. miesto

Súťaž o Sympatický exponát roku 2014                               - 3. miesto

Základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov v Ždani

Deň Múz - Dilongová Trstená

- spev ľudovej piesne 1. – 3. ročník                          - 2. miesto okresné kolo

- spev ľudovej piesne 4. – 6. ročník                          - 3. miesto okresné kolo

- prednes vlastnej tvorby - kategória 1. – 3. ročník  - 3. miesto okresné kolo

- prednes vlastnej tvorby - kategória 4. – 6. ročník  - 3. miesto okresné kolo

- prednes vlastnej tvorby - kategória 7. – 9. ročník  - 2. miesto okresné kolo

Mladých záchranárov civilnej ochrany                                 - 7. miesto okresné kolo

Ľudské práva očami detí – výtvarno-literárna súťaž            - čestné uznanie        

 

           

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods. 1 písm. j)

 

Názov projektu

Termín začatia

realizácie projektu

Termín ukončenia

realizácie projektu

NUCEM - Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

2013

trvá

MŠVVŠ SR – Elektronizácia vzdelávania systému regionálneho školstva

2013

trvá

Jolly Phonics do slovenských škôl

2013

 

CVTI SR – Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

2014

trvá

VÚDPaP – komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

2014

trvá

MPC – Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

2015

trvá

NŠC -Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy

2014

trvá

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

2012

trvá

ESF - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby § 52a

2006

trvalý

 

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1 písm. k)

V školskom roku 2014/2015 nebola v škole vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou.

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)

           Škola využíva 10 učební, z toho 1 počítačovú učebňu, 1 učebňu cudzích jazykov, 1 učebňu slovenského jazyka a literatúry, 1 prírodovednú učebňu. Na telesnú  výchovu sa využívajú telocvične vo vedľajšej škole alebo ihrisko v areáli školy. Súčasťou školy je aj kaplnka. Žiaci sa stravujú v školskej jedálni vedľajšej základnej školy. ŠKD je súčasťou triedy učebne slovenského jazyka.

            Vo výchovno-vzdelávacom  procese využívame moderné učebné postupy a moderné učebné pomôcky.

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods.1 písm. m)

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu – normatívne finančné prostriedky príjem:             126080

    Čerpanie: mzdy a odvody za zamestnancov:                                                          107814 €

                        dohody o pracovnej činnosti:                                                                      2191 €

                        ostatné sociálne náklady zamestnancov:                                                   2421 

                        nájomné za prenájom priestorov:                                                                  500 €

                        energie – teplo, elektrická energia, vodné a stočné:                                 11092 €                  

                        nákup drobného kancelárskeho, údržbárskeho materiálu:                             63 €

                        licencie, software:                                                                                         582 €

                        revízie:                                                                                                    301 €  

                       telefón, poštovné, odvoz odpadov, poistné náklady a iné služby:              1116 €

 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 0 €.

 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy príjem:   1565 €

     Čerpanie: dohody o pracovnej činnosti za vedenie krúžkov:   819 €

zákonné sociálne poistenie z dohôd:                          274 €

energie            :                                                                       463 €

nákup drobného materiálu na činnosť:                          9 €

 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb príjem:                             616 € – poplatky za ŠKD.

     Čerpanie: drobné potreby na činnosť ŠKD:  280 €

revízie a iné služby:                       216

energie.                                            90 €

nepoužité fin. prostriedky:              30 € (prešli do zisku).

 

5. Dotácia z obce Ždaňa na  ŠKD na bežné výdavky príjem:             4392

Čerpanie: nákup pomôcok na činnosť klubu:                                    22

                 dohody o pracovnej činnosti + zákonné poistenie:      1622 €

                 energie, odvoz odpadov, nájomné:                                2549 € 

telefón, revízie, licencie a iné služby:                             199 €

                                  

6.  Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: sponzorské príspevky od fyzických a právnický osôb: 376, prostriedky z ÚPSVaR - projekt na dobrovoľnícku činnosť: 18 €,   hmotná núdza - stravné, školské pomôcky pre žiakov: 644 € , nenormatívne prostriedky  na dopravu žiakov: 2270 €, prostriedky pre žiakov zo SZP: 547 €. 

      Normatívne určené finančné prostriedky boli v plnej výške v roku 2014 vyčerpané. Prenesené do roku 2015  boli iba nenormatívne finančné prostriedky na dopravné žiakov vo výške 70 €. Tie sa do 31.03.2015 vyčerpali na určený účel.

 

Podrobný rozpis obsahuje Správa o hospodárení za rok 2014.

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia (§ 2 ods. 1 písm. n)

1. V duchovnej oblasti je snahou celého spoločenstva školy žiť v duchu Evanjelia - podľa prikázania lásky k Bohu a k blížnemu pod patronátom sv. košických mučeníkova prebúdzať u žiakov túžbu žiť v pravde a mať súcit k iným ľuďom.

Ciele v tejto oblasti plníme priebežne počas celého školského roka prostredníctvom svätých omší, duchovných obnov, každodenným stíšením na začiatku a na konci vyučovania počas spoločných modlitieb, desiatkom svätého ruženca v mesiaci október, krížovou cestou v pôstnom období, modlitbou Loretánskych litánií v mesiaci máj.

2. V oblasti výchovy a vzdelávania je cieľom všetkých zamestnancov vychovať zo žiakov vzdelaných a slušných mladých ľudí schopných presadiť sa a pevných vo viere. Žiaci boli počas celého roka vedení k pravidelnej každodennej práci s využitím všetkých svojich možností pre vzdelávanie. V procese výchovy a vzdelávania boli rozvíjané multidisciplinárne zručnosti - schopnosť pracovať v tíme, schopnosť komunikovať, rozhodovať sa, tvorivo riešiť problémy, atď.

Žiaci boli zapájaní do olympiád a súťaži, mali možnosť pracovať v 8 krúžkoch.

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o)

SILNÉ STRÁNKY

·       kvalifikovaní učitelia

·       dobrá úroveň pedagogických zamestnancov v ovládaní práce s PC

·       výborný pracovný tím

·       vlastná počítačová učebňa

·       dobré priestorové podmienky

·       dobrá spolupráca s rodičovskou radou školy

·       príprava kultúrnych programov

·       využívanie počítačov vo vyučovacom procese

·       práca so začlenenými žiakmi

SLABÉ STRÁNKY

·       zlý technický stav budovy

·       viazanosť dochádzajúcich žiakov na autobusové spoje

·       nízky počet žiakov obmedzuje výber školy do prihlasovaných projektov

 

 

 

 

V Ždani 20. októbra 2015                                                     Vypracovala: Mgr. Jana Železníková

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
    Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
  • +42155/ 698 02 20

Fotogaléria