Navigácia

OZ Melichar Stanovy OZ Melichar Správa o hospodárení

 

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ OZ MELICHAR ZA ROK 2013

 

Stav finančných prostriedkov k 1. 1. 2013: 203,34 €

Príjmy:

Finančné príspevky od fyzických osôb: 40,-- €

Finančné príspevky od právnických osôb (farnosti): 627,60 €

Príspevky z 2% z daní: 710,52 €

Príjem zo zberu vrchnákov: 16,00 €

Spolu príjmy: 1394,12 €

Výdavky:

Bankové poplatky, poštovné: 61,05 €

Notársky poplatok za registráciu: 52,20 €

Stavebné práce a plastové okná do učebne SJ: 630,00 €

CD,DVD : 84,30 €

Školské lavice, magnetické tabule: 473,55 €

Metodické materiály, knihy, slovníky na NJ: 200,31 €

Cestovné na súťaže: 17,37 €

Spolu výdavky: 1518,78 €

Zostatok finančných prostriedkov k 31. 12. 2013:

Pokladňa: 3,56 €

Bankový účet: 75,12 €

Spolu zostatok: 78,68 €

Finančné prostriedky z 2% z daní prijaté v roku 2013 sa v plnej výške v roku 2013 vyčerpali.

Vypracovala:     Kristína Plšíková

                        V Ždani dňa 22.3.2014

 Mgr. Janka Železníková

    predsedníčka OZ

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
    Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
  • +42155/ 698 02 20

Fotogaléria