Navigácia

OZ Melichar Stanovy OZ Melichar Správa o hospodárení

OZ MELICHAR

Sídlo: CZŠ sv. Košických mučeníkov, Ždaňa 96, 044 11 Ždaňa

IČO: 42112605, DIČ: 2023132903

Číslo účtu: 2867067258/0200

Právna forma: občianske združenie

Registrácia: MV SR dňa 12. 10. 2010 pod číslom VVS/1-900/90-36298

 

S T A N O V Y

Článok I

Ciele  činnosti združenia

Cieľom združenia je v spolupráci so zamestnancami školy, rodičmi, inými fyzickými a právnickými osobami:

 • podporovať rozvoj vzdelávania, výchovy, duchovného rastu a tvorivosti žiakov a zamestnancov Cirkevnej základnej školy sv. Košických mučeníkov v Ždani, 
 • prispievať na budovanie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia školy,
 •  finančne a materiálne podporovať a oceňovať žiakov školy, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, umiestnenia na súťažiach alebo boli aktívni v podujatiach školy,
 • pomáhať pri organizovaní a financovaní súťaží, školení, kurzov, exkurzií, škôl v prírode, lyžiarskych a plaveckých výcvikov,  pobytových táborov a iných kultúrnych a športových podujatí pre žiakov, zamestnancov a priateľov školy,
 • finančne podporovať projekty vypracované školou,
 • finančné a materiálne podporovať činnosť krúžkov  na škole, činnosť Školského klubu detí, činnosť divadelného, speváckeho súboru a ďalších mimoškolských aktivít,
 • pomáhať pri propagácii a reprezentácii  školy na verejnosti počas osláv, jubileí, dni otvorených dverí,
 • podporovať spoluprácu školy s inými inštitúciami, odborníkmi pri organizovaní rôznych  prednášok a poradenských služieb škole,
 • podporovať spoluprácu školy a rodiny vzájomným prepojením výchovy a vzdelávania v škole a rodine so zreteľom na zdravý duchovný a fyzický rozvoj osobnosti detí,
 • podporovať ekologické projekty s cieľom zvyšovania ekologického povedomia.

 

Článok II

Členstvo v združení

 

1. Členom združenia môžu byť zamestnanci školy, zákonní zástupcovia žiakov navštevujúcich školu. Členom združenia sa môže stať aj iná fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ako aj právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a chce združeniu pomôcť pri napĺňaní jeho cieľa.

2. Členstvo v združení vzniká registráciou na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.

3. Členstvo v združení zaniká:

-  dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení člena  zo združenia výboru združenia,

-  úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,

-  vylúčením , ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov,

-  zánikom združenia.

-  ak člen občianskeho združenia za viac ako kalendárny rok nevyvíja žiadnu aktivitu.

 

 

Článok III

Práva a povinnosti členov združenia

 

1. Práva členov

-  podieľať sa na činnosti združenia,

-  voliť a byť volený do orgánov združenia,

-  obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať stanovisko,

-  predkladať návrhy, podnety a pripomienky na zlepšenie činnosti združenia,

-  byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia,

- slobodne rozhodovať o svojom členstve

 

2. Povinnosti členov

- dodržiavať stanovy združenia,

- chrániť a nepoškodzovať majetok, meno a záujmy združenia,

- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať pri plnení cieľov združenia,

- platiť členské príspevky, ak sú členskou schôdzou schválené

 

Článok IV

Orgány združenia

 

1. Orgánmi občianskeho združenia sú:

-  najvyšší orgán ( členská schôdza),

-  výkonný orgán (výbor združenia),

-  kontrolný orgán (revízor).

 

2. Najvyšším orgánom občianskeho združenia je členská schôdza. Tvoria ju všetci členovia občianskeho združenia.

Členská schôdza schvaľuje:

- stanovy zduženia, ich zmeny a doplnky,

- rozhoduje o založení, zlúčení a zániku združenia,

- schvaľuje plán činnosti, rozpočet a správu o hospodárení,

- volí a odvoláva členov výkonného orgánu združenia na obdobie 3 rokov,

- volí a odvoláva revízora združenia na obdobie 3 rokov,

- rozhoduje o členských príspevkoch, ich výške a termíne ich platby.

Členskú schôdzu združenia zvoláva výbor združenia podľa potreby, najmenej však jedenkrát za rok. Je uznášaniaschopná iba v prípade nadpolovičnej väčšiny členov združenia a jej rozhodnutia sú platné, ak s nimi súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov.

 

3. Výkonným orgánom občianskeho združenia je 3 členný výbor združenia (predseda a dvaja zástupcovia predsedu), ktorý riadi činnosť združenia a za túto činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Výbor združenia zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát za kalendárny rok. Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje materiály na tieto rokovania. Ďalej rozhoduje o uskutočňovaní a financovaní projektov, programov a jednorazových aktivít v súvislosti so štatútom združenia, prejednáva finančné správy, vypracováva všetky dokumenty potrebné k riadnemu fungovaniu združenia. Rozhoduje o prijatí nových členov združenia, o zániku členstva v združení.

Štatutárnym orgánom oprávneným konať v mene združenia je predseda združenia.  Podpisuje všetky dokumenty za združenie.

4. Kontrolným orgánom združenia je revízor. Jeho funkcia je nezlučiteľná  s členstvom vo výbore združenia. Revízora volia členovia združenia na členskej schôdzi. Revízor kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia a riešenia, kontroluje tiež dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. Má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru združenia ako pozorovateľ bez práva hlasovania. Revízor vypracováva revíznu správu  a za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi ako najvyššiemu orgánu združenia.

Článok V

Zásady hospodárenia združenia

 

1.Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu v súlade s cieľmi zduženia.  Rozpočet  vypracováva  výbor združenia, schvaľuje členská schôdza. Za hospodárenie zodpovedá výbor združenia. Kontrolu hospodárenia zabezpečuje revízor. Združenie môže vlastniť hmotný a nehmotný majetok. Výnosy z tohto majetku však môžu byť použité len v súlade s cieľmi združenia.

Príjmy združenia sú najmä:

 • dary a príspevky od fyzických a právnických osôb,
 • členské príspevky, ak sú stanovené 
 • výnosy z majetku občianskeho združenia,
 • dotácie a granty od tuzemských aj zahraničných právnických osôb a fondov,
 • príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľa združenia,

 

                                                                 Článok VI

                                                          Zánik združenia   

 

Pri zániku občianskeho združenia sa postupuje podľa § 12 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Občianske združenie zaniká:

 • dobrovoľným rozpustením  alebo zlúčením s iným združením,
 • právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.   

 

O zániku združenia rozhoduje členská schôdza menovaním likvidačnej komisie, ktorá musí mať najmenej 3 členov, ktorá vykoná majetkovo – právne  vysporiadanie. Najprv vysporiada všetky záväzky združenia, zvyšný majetok prevedie darovacou zmluvou na CZŠ sv. košických mučeníkov v Ždani.

Zánik združenia oznámi výbor združenia  od rozhodnutia  najvyššieho orgánu do 15 dní MV SR.

 

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 

Stanovy združenia nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
  Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
 • +42155/ 698 02 20

Fotogaléria