Navigácia

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2015/2016

Správa o VVČ

2015/2016

SPRÁVA

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok

2015/2016

 

podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z.

 

Predkladá:

 

..........................................

Mgr. Janka Železníková

riaditeľka školy

 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa:  25. októbra 2016

 

 

 

Vyjadrenie rady školy:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a  podmienkach  za školský  rok  2015/2016  za  Cirkevnú  základnú školu sv. Košických mučeníkov  v Ždani.

 

.....................................................................

Mgr. Zuzana Hančárová

       predseda Rady školy

pri CZŠ sv. Košických mučeníkov v Ždani

 

 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice schvaľuje/neschvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016 za Cirkevnú základnú školu sv. Košických mučeníkov v Ždani.

 

...................................................................

za zriaďovateľa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok

2015/2016

 

 

Základné identifikačné údaje o škole (§ 2 ods. 1 písm. a)

 

Názov školy

Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov

Adresa školy

Jarmočná 96/13, 044 11  Ždaňa

Telefón

+421 055/698 02 20

E-mail

czszdana@gmail.com

www stránka

http://czszdana.edupage.org/

Zriaďovateľ

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice

Hlavná 28, 041 83 Košice

 

 

Vedúci zamestnanci školy v školskom roku  2015/2016

 

Meno a priezvisko

Funkcia

Mgr. Janka Železníková

 riaditeľka školy

ThLic. František Katriňák

duchovný správca  školy

 

 

 

Poradné orgány školy

Rada školy

Pedagogická rada

Rodičovské združenie

Predmetová komisia

Metodické združenie

 

Údaje o rade školy

Rada školy bola ustanovená v zmysle §24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 21.11.2012 na funkčné obdobie 4 roky.

 

Členovia rady školy

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený (delegovaný)

1

Mgr. Zuzana Hančárová

predseda

za pedagogických zamestnancov

2

ThLic. František Katriňák

 

delegovaný za zriaďovateľa

3

Bartolomej Horňák

 

delegovaný za zriaďovateľa

4

Bc. Jolana Kokardová

 

delegovaný za zriaďovateľa

5

Kristína Plšíková

 

za nepedagogických zamestnancov

6

RNDr.  Szilárdiová

 

za rodičov

7

Milan Jámbor

 

za rodičov

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach

Názov

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Metodické združenie

Mgr. Henrieta Pichlerová

1. stupeň a ŠKD

Predmetová komisia

Mgr. Marek Iľko

2. stupeň

 

 

Údaje o žiakoch školy za školský rok 2014/2015 (§ 2 ods. 1 písm. b)

 

Počet žiakov školy k 30. 6. 2016: 56

Počet tried: 8 (1. a 2. ročník bol spojený do jednej triedy II.(1., 2.); 3. a 4. ročník bol spojený do jednej triedy IV. (3., 4.)).

 

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet tried

 

1

 

1

1

1

1

1

1

8

Počet žiakov

7

7

5

6

4

4

8

4

11

56

Z toho ŠVVP

0

0

0

0

1

2

3

1

0

7

Z toho v ŠKD

3

4

4

3

3

1

0

0

0

18

 

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 písm. c)

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka

Počet zapísaných žiakov k 30. 6. 2016:  6/ počet dievčat: 2

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9. 2016:  3/ počet dievčat: 2

Dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka: 3

 

Ukončenie školskej dochádzky v ZŠ k 30.6.2016

 

6.ročník

7. ročník

9.ročník

Spolu

Počet žiakov

1

1

11

13

 

Úspešnosť v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9-2016

 

Úspešnosť Matematika

Úspešnosť Jazyk

Priemerná známka testovaných žiakov za 1. polrok 9. ročník

3,2

2,8

Priemerná percentuálna úspešnosť školy

49,4 %

60,0%

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR

52,8 %

62,6 %

Priemerný počet bodov školy

9,9

15,0

Priemerný počet bodov v rámci SR

10,6

15,02

 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy

 

Gym.

SPŠ

OA

SPgŠ

SZŠ

SOŠ

Spolu

Prihlásení

1

3

1

0

0

7

12

Prijatí

1

3

1

0

0

7

12

Percento úspešnosti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania(§ 2 ods. 1 písm. e)

 

ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY

 

1. stupeň cirkevnej základnej školy (primárne vzdelávanie)

 

Hodnotenie žiakov 1. až 4. ročníka vzdelávaných podľa ŠkVP.

 

Trieda

Ročník

Predmet / Priemer

Ø triedy

SJL

ANJ

PRV

PRI

VLA

KNB

MAT

INF

VYV

PRA

HUV

TEV

II. (1., 2.)

1.

1,66

1,16

1,00

----

----

1,00

1,50

----

1,00

----

1,00

1,00

1,16

2.

1,28

1,00

----

1,00

1,00

1,00

1,28

1,00

1,00

----

1,00

1,00

1,05

IV. (3., 4.)

3.

1,20

1,20

----

1,20

1,00

1,00

1,20

1,00

1,00

----

1,00

1,00

1,08

4.

2,00

1,66

----

1,83

1,33

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,32

 

 

2. stupeň cirkevnej základnej školy (nižšie sekundárne vzdelávanie)

 

Hodnotenie žiakov 5. až 9. ročníka vzdelávaných podľa ŠkVP.                                                               

 

Trieda

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Predmet

Priemer

SJL

2,00

3,67

2,71

2,75

2,91

ANJ

2,00

3,50

2,20

3,00

3,09

NEJ

–––

–––

1,00

2,33

2,73

FYZ

–––

3,00

2,50

2,75

3,00

CHEM

–––

–––

2,14

2,75

2,91

BIO

2,25

3,00

1,43

2,75

2,36

PRP

–––

–––

–––

–––

2,09

DEJ

2,75

3,00

2,17

3,25

2,82

GEO

2,75

3,67

2,43

3,00

2,82

OBN

–––

3,00

2,29

2,75

2,82

KNB

1,00

1,67

1,00

1,00

1,27

MAT

2,25

3,67

2,50

2,75

3,18

INF

1,00

1,67

1,17

1,00

1,00

VYV

1,00

1,00

1,00

–––

–––

VUM

–––

–––

–––

1,00

–––

SVP

–––

–––

1,00

1,00

–––

TECH

1,00

–––

1,00

1,00

–––

HUV

1,00

1,00

1,00

–––

–––

TŠV

1,00

1,67

1,14

1,00

1,00

Ø triedy

1,67

2,55

1,71

2,13

2,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospech žiakov

 

Trieda

Ročník

Počet žiakov

Počet chlapcov

Počet dievčat

Prospeli

s vyznamenaním

Prospeli

veľmi dobre

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

II. (1., 2.)

1.

7

4

 3

–––––

–––––

5

1

1

2.

7

4

3

7

0

0

0

0

IV. (3., 4.)

3.

5

4

1

5

0

0

0

0

4.

6

5

1

5

1

0

0

0

V.

5.

4

0

4

0

4

0

0

0

VI.

6.

4

2

2

0

1

2

0

1

VII.

7.

8

6

2

3

2

2

1

0

VIII.

8.

4

3

1

0

2

2

0

0

IX.

9.

11

8

3

3

0

8

0

0

Spolu

56

36

20

23

10

20

1

2

 

 

 

Dochádzka žiakov

 

Trieda

Ročník

Počet žiakov

Zameškané hodiny

Zameškané hodiny

na žiaka

Ospravedlnené

hodiny

Ospravedlnené hodiny na žiaka

Neospravedlnené

hodiny

Neospravedlnené hodiny na žiaka

II. (1., 2.)

1.

  7

471

78,50

471

78,50

0

0,00

2.

7

178

25,42

178

25,42

0

0,00

IV. (3., 4.)

3.

5

106

23,56

106

23,56

0

0,00

4.

6

152

25,33

152

25,33

0

0,00

V.

5.

  4

215

53,75

215

53,75

0

   0,00

VI.

6.

4

564

188,00

307

106,75

257

85,67

VII.

7.

8

1186

169,43

773

110,43

413

59,00

VIII.

8.

4

424

106,00

424

106,00

0

0,00

IX.

9.

  11

1258

114,36

1258

114,36

0

0,00

Spolu

56

4554

50,72

3884

71,92

670

12,41

 

                             
 

 

 

Výchovné opatrenia

 

Ústna

pochvala

od tr. uč.

Písomná

pochvala

od tr. uč.

Ústna

pochvala

od riaditeľa

Písomná

pochvala

od riaditeľa

Napomenutie

od tr. učiteľa

Pokarhanie

od tr. učiteľa

Pokarhanie

od riaditeľa

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

11

7

3

3

4

6

0

16

3

4

1

2

5

3

 

 

 

Znížená známka zo správania

Stupeň 2 (uspokojivé)

Stupeň 3 (menej uspokojivé)

Stupeň 4 (neuspokojivé)

1. polrok

2. polrok

1. polrok

2. polrok

1. polrok

2. polrok

1

2

0

0

3

3

 

 

Zoznam uplatňovaných plánov v šk. roku 2014/2015(§ 2 ods. 1 písm. f)

 

Vo výchove a vzdelávaní sme postupovali podľa schváleného ŠkVPvo všetkých ročníkoch.

 

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet

začlenených žiakov

nultého ročníka

0

0

0

prvého ročníka

0

0

0

triedy so spojenými ročníkmi

2

25

0

bežných tried

5

31

7

špeciálnych tried

0

0

0

pre nadaných

0

0

0

Spolu

7

56

7

 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie(§ 2 ods. 1 písm. g)

 

Zamestnanci

Pracovný

pomer

Počet pedag. zam.

Ø úväzkov

pedag. zam.

Počet nepedag. zam.

Ø úväzkov

nepedag. zam

fyzický

prepočítaný

fyzický

prepočítaný

TPP

7

6,4

21,1

2

1,4

26,3

DPP

1

0,6

13,0

0

0,0

0,0

Plný

úväzok

7

6,4

21,1

1

1,0

37,5

Znížený

úväzok

1

0,6

13,0

1

0,4

15,0

ZPS

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

Na dohodu

4

1,1

7,0

1

0,1

4,2

 

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

Počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

0

10

10

vychovávateľov

0

1

1

Spolu

0

11

11

 

 

 

 

 

Predmety vyučované neodborne

 

Trieda

 

Ročník

 

Predmet

Počet

vyučovacích hodín

V.

5.

geografia

2

V.

5.

biológia

2

V.

5.

anglický jazyk

3

V., VI., VII., VIII., IX.

5. - 9.

telesná a športová výchova

2

VI.

6.

geografia

2

VI.

6.

biológia

2

VI.

6.

anglický jazyk

3

VI.

6.

dejepis

2

VI.

6

občianska náuka

1

VII.

7.

anglický jazyk

3

VII.

7.

geografia

1,5

VII.

7.

biológia

2

VII.

7.

technika

0,5

VII.

7.

svet práce

0,5

VIII.

8.

geografia

1

VIII.

8.

biológia

1

VIII.

8.

technika

0,5

VIII.

8.

svet práce

0,5

VIII.

8.

výchova umením

1

IX.

9.

prvá pomoc

1

IX.

9.

geografia

1

IX.

9.

biológia

1

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písm. h)

 

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

adaptačné vzdelávanie

0

0

aktualizačné

0

0

inovačné

0

0

špecializačné

0

0

prípravné atestačné pre prvú atestáciu

0

0

1.  atestácia

0

0

prípravné atestačné pre druhú atestáciu

0

0

2.  atestácia

0

0

funkčné vzdelávanie

0

0

kvalifikačné vzdelávanie

0

0

funkčné inovačné vzdelávanie

0

1

postgraduálne

1    

0

doplňujúce pedagogické

0

0

 

 

 

 

 

Zamestnanci na ďalšie vzdelávanie využívali možnosti zúčastniť sa jednorazových podujatí

organizovaných metodickými centrami, vysokými školami a inými vzdelávacími inštitúciami.

- SČK Košice  - Príprava na vedenie zdravotníckych krúžkov pre deti a mládež

- Oxford University Press – seminár pre učiteľov ANJ zo ZŠ 1. stupeň – Everybody can speak

- Education Initiative, s.r.o.  – Jolly Phonics Music – hudobná angličtina pre deti

- NP ŠIOV – odborné konzultácie a pilotné overovanie práce a úspešnosti využívania nástroja pre identifikáciu potenciálu profesijnej orientácie žiakov ZŠ na OPV na SOŠ – PROFsme.sk

- ŠPÚ – Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania

- ABC MUSIC v.o.s. – Sfumato (Slývavé čítanie) – čítanie pre všetky deti

- MPC, Vydavateľstvo AITEC – seminár NOVÝ šlabikár LIPKA, didaktická koncepcia a metodika vyučovania

- Libera Tera, s.r.o. – Iný pohľad na vyučovanie matematiky – seminár pre učiteľov 1. a 2. stupňa ZŠ a nižších ročníkov OG

- MPC, Vydavateľstvo Macmillan Education – metodický seminár pre učiteľov anglického jazyka 2. stupňa ZŠ a OG

- Oxford University Press – seminár pre učiteľov angličtiny zo ZŠ – Ako učiť angličtinu v triedach s dysgrafikmi, dyslektikmi a hyperaktívnymi žiakmi na 1. stupni ZŠ

- MPC – odborný seminár Edukačná skúsenosť učiteľov prvého stupňa ZŠ

- Vzdelávacie centrum EDULAB – seminár Moja prvá škola – digitálny vzdelávací portál KOZMIX

- Slovenský zväz bedmintonu – školenie pre učiteľov telesnej výchovy ZŠ „Začni s bedmintonom.“

- Dom ľudového tanca Košice – hudobno-tanečný workshop Tancuj, tancuj, vykrúcaj

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti(§ 2 ods. 1 písm. i)

 

Údaje o aktivitách organizovaných školou

Údaje o aktivitách , do kt. sa škola zapojila

Slávnosť sv. Košických mučeníkov, patrónov školy

Obecná výstava záhradkárov a ovocinárov - výstava žiackych prác z ovocia a zeleniny

Európsky týždeň mobility

Kysak  - Cezpoľný beh 3-členných družstiev žiakov ZŠ

Európsky deň jazykov

Záložka do knihy spája školy „Múdrosť ukrytá v knihách“

Knižnica – poučne i zábavne

Hovorme o jedle – výtvarná súťaž „Chutné maľovanie“

Deň zdravej výživy – „Nastrúhaj, zamiešaj, ochutnaj“

Detský čin roka 2015 – detská porota

Scénka žiakov 9.ročníka „Vznik spisovnej slovenčiny“

Výtvarná súťaž „Viem, čím budem a prečo“

Október – mesiac modlitby sv. ruženca – 1 desiatok na začiatku vyučovania

ZŠ Krosnianska Košice – Streľba zo vzduchovkovej pušky

Exkurzia Košice – Technické múzeum, Planetárium

Súťaž v rámci projektu EnglishOne

Slávnosť prinesenia relikvie bl. Zdenky do našej školy vo farskom kostole v Čani

Všetkovedko – celoslovenská vedomostná súťaž

Návšteva cintorína  - spomienka na zosnulých

Olympiáda zo slovenského jazyka – okresné kolo

Školský adventný kalendár

Tvorivá súťaž ENERGETIKA 2016 „Energetické pexeso“

Prišiel k nám sv. Mikuláša – program pre žiakov

Slovenská ornitologická spoločnosť – výtvarná súťaž „Vrabec domový a vrabec poľný – vták roka 2015“

Požehnanie triednych a školského adventného venca

Výtvarná súťaž „Cestujeme s Lesankou“

Exkurzia Bratislava - Trnava

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch „ Chráňme deti pred násilím“

Mobilné múzeum Jána Pavla II. v Košiciach

Vianočná akadémia  - vystúpenie žiakov v DK Ždaňa

Bábkové divadlo Košice –„Podkaniar“

Budimírske studničky – celoslovenská súťaž

Prednáška: Poskytovanie prvej pomoci v praxi

Výtvarná súťaž „Deň 112 očami detí“

Christmas party

Chemická olympiáda – okresné kolo

Školská akadémia - Vianočná nálada – vystúpenie jednotlivých tried

Kultúrne centrum Abova – spevácka súťaž ľudovej piesne  „Dargovská ruža“

Posvätenie priestorov školy v novom roku

Pytagoriáda – okresné kolo

Karneval

Futsal žiakov ZŠ  obvodové kolo

Svätoblažejské požehnanie

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany – okresné kolo

Chemická olympiáda  - školské kolo

Literárna súťaž Múdra príroda – Zelená harmónia záhrad a parkov

Sv. Valentín

Výtvarno-literárna súťaž Malá krajina – veľké osobnosti 2015 „Najkrajší kút v šírom svete ...“

Fašiangy – Turice – Veľká noc ide

Klokan – celoslovenská matematická súťaž

Tvorivé dielne – Veľká noc

Slávik Slovenska 2016 – okresné kolo

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Krížová cesta žiaka zo školy na cintorín

Športový areál ZŠ Čaňa – jesenný beh „Hľadáme nových olympionikov“ (beh Jozefa Plachého)

Veľkonočná burza

Celoslovenská čitateľsko-výtvarná súťaž „Čitateľský oriešok“

Deti MŠ v Ždani na návšteve v CZŠ Ždaňa

Výtvarná a literárno-dramatická súťaž Dielo Tvojich rúk „Svet očami farieb.“

Exkurzia Vodná elektráreň Ždaňa

Deň matiek – vystúpenie žiakov na akadémii v Dome kultúry Ždaňa

Brána Milosrdenstva v katedrále sv. Alžbety v Košiciach

Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža -výtvarná súťaž „Tajomstvo úsmevu bl. Zdenky“

Slávik Slovenska 2016 – školské kolo

Výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ „Vojaci očami detí“

Výchovný koncert Uja Viktora

Súťaž kresťanských piesní katolíckych škôl Košickej arcidiecézy „Pieseň pre svätého Otca“

Hviezdička – spev modernej piesne – školské kolo

ZŠ Valaliky priateľský volejbalový turnaj dievčat

Výchovný koncert „Božie milosrdenstvo“

Deň múz – ZŠ Trstené pri Hornáde – okresné kolo

Škola v prírode

Slávnosť Božieho Tela a krvi v Kostole Božieho milosrdenstva na KVP - Košice

Deň Zeme

Futbalový turnaj o pohár starostu obce Ždaňa

Divadelné predstavenie kočovného divadla Drak „Abba Show“

Equality vs. Equity - súťaž „Som nenormálne fér“

pod záštitou ombudsmanky Jany Dubovcovej

Kytica pre Pannu Máriu – 1 Zdravas Mária je 1 kvietok v kytici

Modlitby ruženca za školy

Máj mesiac Panny Márie – spievané Loretánske litánie na začiatku školskej sv. omše

Volejbalový turnaj o pohár starostu obce Ždaňa

Deň detí

 

Čarovný svet rozprávok – divadlá pre deti MŠ

 

Školský výlet – Stará Ľubovňa - hrad

 

Rozlúčka s deviatakmi – deviataci sa lúčia so spolužiakmi a učiteľmi

 

Koncert žiakov ZUŠ Valaliky

 

Škola v prírode 1. stupeň -

 

Sväté omše v kaplnke školy každú  stredu

 

Duchovné obnovy pre žiakov

 

Duchovné obnovy pre zamestnancov

 

Zber papiera, vrchnákov, plechoviek

 

 

 

Predmetové olympiády a súťaže

Chemická olympiáda - kategória Dz                         - 4. miesto okresné kolo

Cezpoľný beh družstiev žiakov ZŠ v Kysaku          - 3.miesto obvodové kolo

Jesenný beh „Hľadáme nových olympionikov“        - 5. miesto obvodové kolo

(beh Jozefa Plachého)                                                          

Slávik Slovenska 2016 – I. kategória                         - 2. miesto okresné kolo

Deň múz         – kategória spev ľudovej piesne        - 1. miesto okresné kolo

                                                                                  - 3. miesto okresné kolo

                        - kategória poézie                               - 2. miesto okresné kolo

Výtvarná súťaž „Deň 112 očami detí“

                                   I. kategória                             - 2. miesto okresné kolo

                                   II. kategória                           - 1. miesto okresné kolo

                                                                                  - 2. miesto okresné kolo

Pieseň pre Svätého Otca – II. kategória sólo            - 3. miesto strieborné pásmo arcidiecézna súťaž

                                        - IV. kategória duo           - 1. miesto bronzové pásmo arcidiecézna súťaž

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

I. kategória                 - pochvalné uznanie

                                               II. kategória                - pochvalné uznanie

Výtvarná súťaž Tajomstvo úsmevu                           - čestné uznanie

bl. Sestry Zdenky Schelingovej

Equality vs. Equity - súťaž „Som nenormálne fér“   - titul férový učiteľ, vedúci, pedagóg

pod záštitou ombudsmanky Jany Dubovcovej         - titul férový žiak, študent, mládežník                     

Všetkovedko – celoslovenská súťaž                         - 2. miesto                                                                                                                                                    - 4. miesto

Slovenský Červený kríž územný spolok                   - Ďakovný list za aktívny prístup vo výchove

Košice – okolie                                                          k darcovstvu, za zaujímavé aktivity a spoluprácu

 v roku 2015

 

 

 

 

           

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená(§ 2 ods. 1 písm. j)

 

 

Názov projektu

Termín začatia

realizácie projektu

Termín ukončenia

realizácie projektu

NUCEM - Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

2013

trvá

MŠVVŠ SR – Elektronizácia vzdelávania systému regionálneho školstva

2013

trvá

Jolly Phonics do slovenských škôl

2013

 

CVTI SR – Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

2014

trvá

VÚDPaP – komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

2014

trvá

MPC – Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

2015

trvá

NŠC -Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy

2014

trvá

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

2012

trvá

ESF - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby § 52a

2006

trvalý

 

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole(§ 2 ods. 1 písm. k)

 

V školskom roku 2015/2016 nebola v škole vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou.

 

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy(§ 2 ods. 1 písm. l)

 

            Škola využíva 10 učební, z toho 1počítačovú učebňu, 1 učebňu cudzích jazykov, 1 učebňu slovenského jazyka a literatúry, 1 prírodovednú učebňu. Na telesnú  výchovu sa využívajú telocvične vo vedľajšej škole alebo ihrisko v areáli školy. Súčasťou školy je aj kaplnka. Žiaci sa stravujú v školskej jedálni vedľajšej základnej školy. ŠKD je súčasťou triedy učebne slovenského jazyka.

            Vo výchovno-vzdelávacom  procese využívame moderné učebné postupy a moderné učebné pomôcky.

 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy(§ 2 ods.1 písm. m)

 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu – normatívne finančné prostriedky príjem: 123013 €

Čerpanie:

mzdy a odvody za zamestnancov: 109667 €

dohody o pracovnej činnosti: 1986 €

ostatné sociálne náklady zamestnancov: 2343 €

nájomné za prenájom priestorov: 350 €

energie – teplo, elektrická energia, vodné a stočné: 7123 €

cestovné zamestnancov 38 €

licencie, software: 393 €

revízie, technik PO a BOZP: 96 €

telefón, poštovné, odvoz odpadov, poistné náklady a iné služby: 1017 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov ale-bo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 0 €.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy príjem: 1584 €

Čerpanie:

dohody o pracovnej činnosti za vedenie krúžkov: 856 €

zákonné sociálne poistenie z dohôd: 300 €

energie - teplo: 378 €

nájomné: 50 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb ale-bo fyzických osôb príjem: 668 € – poplatky za ŠKD

240 € - poplatky za klavír

Čerpanie:

spotrebný materiál na činnosť: 176 €

revízie a iné služby: 154 €

energie -teplo, el. energia, voda 494 €

licencie: 70 €

nepoužité fin. prostriedky: 14 € (prešli do zisku).

 

5. Dotácia z obce Ždaňa na ŠKD na bežné výdavky príjem: 6803 €

Čerpanie:

dohody o pracovnej činnosti a zákonné odvody: 1676 €

zákonné sociálne poistenie z dohôd: 586 €

energie – teplo, el. energia, voda 3569 €

nájomné: 200 €

revízie, technik PO a BOZP: 420 €

telefón, odvoz odpadov, licencie: 352 €

6. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: sponzorské príspevky od fyzických a právnický osôb: 2150 €, prostriedky z ÚPSVaR - projekt na dobrovoľnícku činnosť: 189 €, hmotná núdza - stravné, školské pomôcky pre žiakov: 345 € , nenormatívne prostriedky na dopra-vu žiakov: 1879 €, prostriedky pre žiakov zo SZP: 353 €, prostriedky na učebnice: 121 €, pro-striedky z poisťovne Allianz - SP ako náhrada škody vo výške: 52 €.

Z Nadácie Filantropia sme v rámci projektu „Radosť pomáhať“ získali finančné prostriedky vo výške 1404 €. Použité boli na nákup oplotenia a stavebného materiálu do átria školy.

Normatívne určené finančné prostriedky boli v plnej výške v roku 2015 vyčerpané. Prenesené do roku 2016 boli iba nenormatívne finančné prostriedky na dopravné žiakov vo výške 62 €. Tie sa do 31.3.2016 vyčerpali na určený účel.

Podrobný rozpis obsahuje Správa o hospodárení za rok 2015.

 

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia(§ 2 ods. 1 písm. n)

 

1. V duchovnej oblasti je snahou celého spoločenstva školy žiť v duchu Evanjelia - podľa prikázania lásky k Bohu a k blížnemu pod patronátom sv. košických mučeníkova prebúdzať u žiakov túžbu žiť v pravde a mať súcit k iným ľuďom.

Ciele v tejto oblasti plníme priebežne počas celého školského roka prostredníctvom svätých omší, duchovných obnov, každodenným stíšením na začiatku a na konci vyučovania počas spoločných modlitieb, desiatkom svätého ruženca v mesiaci október, krížovou cestou v pôstnom období, modlitbou Loretánskych litánií v mesiaci máj.

2. V oblasti výchovy a vzdelávania je cieľom všetkých zamestnancov vychovať zo žiakov vzdelaných a slušných mladých ľudí schopných presadiť sa a pevných vo viere. Žiaci boli počas celého roka vedení k pravidelnej každodennej práci s využitím všetkých svojich možností pre vzdelávanie. V procese výchovy a vzdelávania boli rozvíjané multidisciplinárne zručnosti - schopnosť pracovať v tíme, schopnosť komunikovať, rozhodovať sa, tvorivo riešiť problémy, atď.

Žiaci boli zapájaní do olympiád a súťaži, mali možnosť pracovať v 8krúžkoch.

 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení(§ 2 ods. 1 písm. o)

 

SILNÉ STRÁNKY

 • kvalifikovaní učitelia
 • dobrá úroveň pedagogických zamestnancov v ovládaní práce s PC
 • výborný pracovný tím
 • vlastná počítačová učebňa
 • dobré priestorové podmienky
 • dobrá spolupráca s rodičovskou radou školy
 • príprava kultúrnych programov
 • využívanie počítačov vo vyučovacom procese
 • práca so začlenenými žiakmi

SLABÉ STRÁNKY

 • zlý technický stav budovy
 • viazanosť dochádzajúcich žiakov na autobusové spoje
 • nízky počet žiakov obmedzuje výber školy do prihlasovaných projektov

 

 

 

 

V Ždani 21. októbra 2016                                                    Vypracovala: Mgr. Jana Železníková

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
  Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
 • +42155/ 698 02 20

Fotogaléria