Navigácia

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2015/2016

Správa o VVČ

2011/2012

 

SPRÁVA

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok

2011/2012

 

podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z.

 

Predkladá:

 

..........................................

Mgr. Janka Železníková

riaditeľka školy

 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa: 15. októbra 2012

 

 

 

Vyjadrenie rady školy:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012 za Cirkevnú základnú školu sv. Košických mučeníkov Ždaňa.

 

.....................................................................

predseda Rady školy

pri CZŠ sv. Košických mučeníkov v Ždani.

 

 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice schvaľuje/neschvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012 za Cirkevnú základnú školu sv. Košických mučeníkov  Ždaňa.

 

...................................................................

za zriaďovateľa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok

2011/2012

 

 

Základné identifikačné údaje o škole (§ 2 ods. 1 písm. a)

 

Názov školy

Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov

Adresa školy

Jarmočná 96/13, 044 11  Ždaňa

Telefón

+421 055/698 02 20

E-mail

czszdana@gmail.com

www stránka

http://czszdana.edupage.org/

Zriaďovateľ

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice

Hlavná 28, 041 83 Košice

 

 

Vedúci zamestnanci školy v školskom roku 2011/2012

 

Meno a priezvisko

Funkcia

Mgr. Janka Železníková

 riaditeľka školy

ThLic. Miroslav Gira

duchovný správca  školy

 

 

 

Poradné orgány školy

Rada školy

Pedagogická rada

Rodičovské združenie a rada rodičovského združenia

Predmetové komisie

Metodické združenie

 

Údaje o rade školy

Rada školy bola ustanovená v zmysle §24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 14.11.2008 na funkčné obdobie 4 roky.

 

Členovia rady školy

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený (delegovaný)

1

ThLic. Miroslav Gira

predseda

delegovaný za zriaďovateľa

2

Petra Lakatošová

 

delegovaný za zriaďovateľa

3

Jolana Kokardová

 

delegovaný za zriaďovateľa

4

Dana Eliašová

 

za pedagogických zamestnancov

5

Františka Kriššová

 

za nepedagogických zamestnancov

6

Pavol Zlaczki

 

za rodičov

7

Antónia Zábavníková

 

za rodičov

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach

Názov

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Metodické združenie

 

Mgr. Martina Vaňková

1. stupeň a ŠKD

PK spoločenskovedných predmetov a výchovných predmetov

Mgr. Marek Iľko

kat. náboženstvo, dejepis, občianska náuka, hudobná výchova, výtvarná výchova, výchova umením, telesná výchova

PK prírodovedných predmetov

RNDr. Andrea Alexiková

matematika, fyzika, chémia, prírodopis, zemepis, geografia, biológia, informatika

PK jazykov

Mgr. Henrieta Pichlerová

slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

 

Údaje o žiakoch školy za školský rok 2011//2012 (§ 2 ods. 1 písm. b)

 

Počet žiakov školy k 30. 6. 2012:  75

Počet tried: 8 (1. a 2. ročník bol spojený do jednej triedy I.(1., 2.))

 

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet tried

1

 

1

1

1

1

1

1

1

8

Počet žiakov

4

1

7

7

13

9

8

16

10

75

Z toho ŠVVP

0

1

2

1

0

0

2

0

0

6

Z toho v ŠKD

2

1

4

0

4

0

0

1

0

12

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 písm. c)

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka

Počet zapísaných žiakov k 30. 6. 2012:  4/ počet dievčat: 0

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9. 2012:  3/ počet dievčat: 0

Dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka: 1

 

Ukončenie školskej dochádzky v ZŠ k 30. 6. 20112

 

8. ročník

9.ročník

Spolu

Počet žiakov

1

10

11

 

Úspešnosť v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9-2012

 

Úspešnosť Matematika

Úspešnosť Jazyk

Priemerná známka testovaných žiakov za 6. - 9. ročník

2,67

2,22

Priemerná percentuálna úspešnosť školy

60,0 %

55,2 %

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR

57,5 %

54,5 %

 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy

 

Gym.

SPŠ

SPgŠ

SZŠ

SOŠ

Spolu

Prihlásení

4

2

0

2

3

11

Prijatí

4

2

0

2

3

11

Percento úspešnosti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania (§ 2 ods. 1 písm. e)

 

 

ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY

 

1. stupeň cirkevnej základnej školy (primárne vzdelávanie)

 

Hodnotenie žiakov 1. až 4. ročníka vzdelávaných podľa ŠkVP.

 

Trieda

Predmet/ Priemer

Ø triedy

SJL

ANJ

PRI

VLA

KNB

MAT

INV

VYV

PRV

HUV

TEV

I.(1.,2.)

1,40

1,00

1,20

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

–––-

1,00

1,00

1,08

III.

1,29

1,14

1,43

1,14

1,00

1,57

1,00

1,00

–––-

1,14

1,00

1,17

IV.

1,71

1,33

1,29

1,00

1,00

1,29

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,15

 

 

2. stupeň cirkevnej základnej školy (nižšie sekundárne vzdelávanie)

 

Hodnotenie žiakov 5. až 8. ročníka                                                  Hodnotenie žiakov 9. ročníka

vzdelávaných podľa ŠkVP.                                                              s rozšíreným vyučovaním

cudzieho jazyka.

 

Trieda

V.

VI.

VII.

VIII.

 

Trieda

IX.

Predmet

Priemer

 

Predmet

Priemer

SJL

2,69

2,22

3,00

2,69

 

N

1,20

ANJ

2,08

1,89

2,57

2,44

 

SJL

2,60

NEJ

–––

2,11

–––

2,00

 

AJ

2,50

RUJ

–––

–––

2,71

2,56

 

D

2,20

FYZ

–––

1,67

2,38

2,56

 

Z

2,10

CHEM

–––

2,00

2,75

2,38

 

OV

2,20

BIO

2,23

1,78

3,00

2,19

 

M

2,70

DEJ

2,23

2,22

3,00

2,81

 

F

1,80

GEO

2,38

2,56

3,25

2,75

 

Ch

2,60

OBN

2,38

2,44

2,75

2,50

 

Pr

1,90

KNB

1,00

1,00

1,00

1,00

 

VV

1,00

MAT

2,62

2,67

2,88

2,94

 

TV

1,00

INF

1,00

1,00

1,00

1,00

 

I

1,00

VYV

1,00

1,00

1,00

–––

 

Ø triedy

1,91

VYU

–––

–––

–––

1,00

 

 

 

SVP

–––

–––

1,00

1,00

 

 

 

TECH

–––-

–––

1,00

1,00

 

 

 

HUV

1,00

1,00

1,00

–––

 

 

 

TŠV

1,00

1,11

1,25

1,00

 

 

 

Ø triedy

1,81

1,79

2,11

1,97

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospech žiakov

 

Trieda

Ročník

Počet žiakov

Počet chlapcov

Počet dievčat

prospeli

s vyznamenaním

prospeli

veľmi dobre

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

I.(1.,2.)

1.

  4

 0

 4

–––––

–––––

4

0

0

2.

  1

 1

 0

 0

 1

0

0

0

III.

3.

  7

 4

3

 6

 1

0

0

0

IV.

4.

  7

 6

 1

 6

 1

0

0

0

V.

5.

  13

8

 5

 3

 6

4

0

0

VI.

6.

  9

 4

 5

 2

 5

 2

0

0

VII.

7.

  8

 6

 2

 1

 1

 6

0

0

VIII.

8.

16

 10

 6

 2

 6

 8

0

0

IX.

9.

  10

 7

 3

 4

 1

 5

0

0

Spolu

75

46

29

24

22

29

0

0

 

 

Dochádzka žiakov

 

Trieda

Ročník

Počet žiakov

Zameškané hodiny

Zameškané hodiny

na žiaka

Ospravedlnené

hodiny

Ospravedlnené hodiny na žiaka

Neospravedlnené

hodiny

Neospravedlnené hodiny na žiaka

I.(1.,2.)

1.

4

181

45,25

181

45,25

0

0,00

2.

  2/1

137

91,33

137

91,33

0

0,00

III.

3.

  7

510

72,86

510

72,86

0

0,00

IV.

4.

  7

634

90,57

634

90,57

0

0,00

V.

5.

  12/13

1000

80,00

983

78,64

17

   1,36

VI.

6.

  9

436

48,44

436

48,44

0

0,00

VII.

7.

  7/8

783

104,40

783

104,40

0

0,00

VIII.

8.

15/16

1419

91,55

1419

91,55

0

0,00

IX.

9.

  10

893

89,30

893

89,30

0

0,00

Spolu

73/75

5 993

80,99

5 976

80,76

          17

0,23

 

 

Výchovné opatrenia

 

Ústna

pochvala

od tr. uč.

Písomná

pochvala

od tr. uč.

Ústna

pochvala

od riaditeľa

Písomná

pochvala

od riaditeľa

Napomenutie

od tr. učiteľa

Pokarhanie

od tr. učiteľa

Pokarhanie

od riaditeľa

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

18

6

0

0

0

7

0

0

6

2

2

3

1

4

 

Znížená známka zo správania

Stupeň 2 (uspokojivé)

Stupeň 3 (menej uspokojivé)

Stupeň 4 (neuspokojivé)

1. polrok

2. polrok

1. polrok

2. polrok

1. polrok

2. polrok

0

1

0

0

0

0

 

 

Zoznam uplatňovaných plánov v šk. roku 2011/2012 (§ 2 ods. 1 písm. f)

 

Vo výchove a vzdelávaní sme na 2. stupni v  9. ročníku postupovali podľa Učebných plánov pre 1. - 9. ročník katolíckych základných škôl schválených Konferenciou biskupov Slovenska a odsúhlasených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pod číslom 398/2001 – 45 zo dňa 24. augusta 2001 s platnosťou od 1. septembra 2001. V 1. až 4. ročníku a 5. až 8. ročníku sme postupovali podľa ŠkVP.

 

 

Učebný variant

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Trieda

I. (1., 2.)

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

 

 

 

8

ŠkVP

1

1

1

1

1

1

1

0

7

Cudzie jazyky 9.roč.

0

0

0

0

0

0

0

1

1

 

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet

začlenených žiakov

nultého ročníka

0

0

0

prvého ročníka

1

4

0

bežných tried

6

59/61

7/6

s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov

1

10

0

špeciálnych tried

0

0

0

pre nadaných

0

0

0

Spolu

8

73/75

7/6

 

 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)

 

Zamestnanci

Pracovný

pomer

Počet pedag. zam.

Ø úväzkov

pedag. zam.

Počet nepedag. zam.

Ø úväzkov

nepedag. zam

fyzický

prepočítaný

fyzický

prepočítaný

TPP

8

6,3

18,2

3

2,2

5,5

DPP

3

2,5

19,2

1

0,7

5,2

Plný

úväzok

9

8,0

20,4

1

1,0

7,5

Znížený

úväzok

2

0,8

9,5

3

1,9

4,7

ZPS

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

Na dohodu

2

0,8

9,5

0

0,0

0,0

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

Počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

2

10

12

vychovávateľov

0

1

  1

Spolu

2

11

13

 

Predmety vyučované neodborne

 

Trieda

 

Ročník

 

Predmet

Počet

vyučovacích

hodín

I.(1., 2.), III., IV.

1. - 4.

hudobná výchova

1

I.(1., 2.), III., IV.

1. - 4.

telesná výchova

2

V.

5.

geografia

1,5

V.

5.

hudobná výchova

1ýchova IV.

VI., VII.

6., 7.

hudobná výchova

1ýchova IV.

V., VI., VII.

5. - 7.

telesná a športová výchova

2

VI.

6.

anglický jazyk

3

VI.

6.

nemecký jazyk

2

VI.

6.

geografia

1,5

VII.

7.

anglický jazyk

3

VII.

7.

geografia

1,5

VII.

7.

technika

0,5

VII.

7.

svet práce

0,5

VII.

7.

anglický jazyk

3

VIII.

8.

nemecký jazyk

2

VIII.

8.

geografia

1

VIII.

8.

technika

0,5

VIII.

8.

svet práce

0,5

IX.

9.

zemepis

1

VII., IX.

8., 9.

telesná výchova

2

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písm. h)

 

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

adaptačné vzdelávanie

1

0

aktualizačné

3

0

inovačné

1

0

špecializačné

1

0

1.  atestácia

0

1

2.  atestácia

0

0

funkčné vzdelávanie

1

0

kvalifikačné vzdelávanie

0

0

funkčné inovačné vzdelávanie

0

0

postgraduálne

0

0

doplňujúce pedagogické

0

0

vysokoškolské pedagogické

0

0

vysokoškolské nepedagogické

0

0

 

 

Zamestnanci na ďalšie vzdelávanie využívali možnosti zúčastniť sa jednorazových podujatí

organizovaných metodickými centrami, vysokými školami a inými vzdelávacími inštitúciami.

Koferencia – „Macmillan“ – prezentácia inovatívnych trendov vo vyučovaní anglického jazyka na všetkých stupňoch škôl

Konferencia – Hranice v Európe

Kurz prvej pomoci

Seminár – Testovanie9 – 2012

Seminár – Osobitosť detského prednesu a jeho hodnotenie

Informačný seminár Proles – Tvorba žiackych projektov v ENV – Lesná pedagogika

Seminár – Učebnice a doplňujúce materiály pre výučbu chémie podľa ŠVP ISCED 2

Metodický seminár  - Vyučovanie materinského jazyka na 1. stupni

Semináre OUP – anglický jazyk 1. stupeň ZŠ

Semináre OUP – anglický jazyk 2. Stupeň ZŠ

Seminár  AITEC - slovenský jazyk a prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ

Seminár SFUMATO – splývavé čítanie

Seminár – Efektívne uplatňovanie spotrebiteľských práv podporou vzdelávania

Seminár – Vedenie pedagogickej dokumentácie v praxi

Vzdelávacie podujatie – Interaktívna kniha – vzorová hodina

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i)

 

Údaje o aktivitách organizovaných školou

Údaje o aktivitách , do kt. sa škola zapojila

Sväté omše v kaplnke školy každú  stredu

Plody Zeme – výstava ovocia a zeleniny, obrazov zhotovených z plodov – žiackych prác

Duchovné obnovy pre žiakov

Milión detí sa modlí ruženec

Duchovné obnovy pre zamestnancov

Modlitby za školy

Športový deň – Medzinárodná olympiáda

Detský čin roka

Október – mesiac modlitby sv. ruženca

Vlakom do múzeí a galérií

Divadelné predstavenie v ŠD Košice – Štyria škriatkovia a víla

Vianočná akadémia  - obec Ždaňa

Exkurzia – Bocatiova knižnica Košice

Deň matiek – obec Ždaňa

Exkurzia – Knižnica pre mládež, Tajovského 9, Košice

Deň Zeme – vyčistíme si Slovensko – čistenie povodia Hornádu

Exkurzia – Štátna vedecká knižnica Košice

Veľkonočné aranžovanie - SZZ Ždaňa

Vedecká show – OC Optima Košice

18. národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov s medzinárodnou účasťou VICTORIA REGIA 2011

Exkurzia KOSIT – Kokšov-Bakša

Vianočný futbalový turnaj

Exkurzia – Historické a náboženské pamiatky mesta Prešov

Futbalový turnaj o pohár starostu obce Ždaňa

Exkurzia - Potulky Bratislavou a Trnavou

Celodiecézna metodický deň v Stropkove

Deň zdravej výživy

Biologická olympiáda

Turistika – hrad Slanec

Chemická olympiáda

Oblastná výstava zvierat v Geči

Botanikiáda

Exkurzia – Gymnázium sv. košických mučeníkov Košice  - 9. ročník

Dejepisná olympiáda

Muzikál Quo vadis – Prešov – zamestnanci školy

Biblická olympiáda základných škôl

Bábkové divadlo Košice – o bračekoch a sestričkách sv. Františka

Deň múz - Trstené pri Hornáde

Prichádza Mikuláš – program pre žiakov

Hviezdoslavov Kubín

Prednáška a film o misiách

Slovo bolo u Boha – próza – KO Humenné

Noc s Bibliou

Pytagoriáda

Vianočný pozdrav pre Jane, africké dievča

Matematický klokan

Adventný veniec – výstava žiackych prác v aranžovaní

Vševedko

Vianočná burza

Rorátne sv. omše

Vianočná čokoláda

Súťaž Hliadok mladých zdravotníkov II. stupeň SČK Územný spolok Košice - vidiek

Školská akadémia - Vianočná nálada – vystúpenie jednotlivých tried

Voľba kráľa čitateľov – Knižnica pre mládež Košice

Posvätenie priestorov školy

Letné aranžovanie

Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov ZŠ

Budimírske studničky – celoslovenská literárno-hudobno-výtvarná súťaž

Karneval

Záložka do knihy spája školy

Svätý Valentín

Veda okolo nás – výtvarná súťaž pod záštitou Ministerstva školstva a kultúry

Stavanie snehuliakov

Na krídlach lásky – projekt -  tvorba leporela

Víkendovka ôsmakov

Manželstvo je .... –národný týždeň manželstva – projekt podporovaný manželkou pána prezidenta pani Silviou Gašparovičovou

Krížová cesta – Kalvária Košice

Návrh na obal žiackej knižky – výtvarná súťaž ŠEVT

Krížová cesta – kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov v Ždani

Ovocie a zelenina, ktorú mám rád - celoslovenská výtvarná súťaž

Bábkové divadelné predstavenie – Žabia princezná

Projekt – Europský rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami - GENERATIONS

Krížová cesta v kaplnke školy

 

Krížová cesta za nenarodených

 

Veľkonočná burza

 

Starozákonný večer

 

Exkurzia – Technické múzeum

 

Exkurzia – Arcibiskupský archív Košice

 

Exkurzia – Planetárium Košice

 

Deň Zeme – vyčistenie a úprava okolia školy

 

Vlakom do múzeí a galérií -  Ružonberok – Tatry

 

Vlakom do múzeí a galérií - Bratislava

 

Som žena, čo s tým? - dievčatá

 

Májová pobožnosť

 

Koncert žiakov ZUŠ Valaliky

 

Divadelné predstavenie KD Ždaňa – Obeť spovedného tajomstva

 

Výchovný koncert –Viktor deťom

 

Divadelné vystúpenie pre 1. St. – Kamarátky myšky

 

Exkurzia OC Košice – Veľtrh študentských spoločností

 

MDD - športový deň

 

Návšteva jazdeckej školy v Ždani

 

Deti na mesiaci – interaktívna výstava

 

Nepríjemná pravda – premietanie ekologického dokumentu

 

Lesná pedagogika – Bankov Košice

 

Školský výlet – Viedeň – kultúrne a historické pamiatky

 

Školský výlet – Wadowice – Krakow - Osvienčim – Wieliczka – historické, náboženské pamiatky, geologické zaujímavosti

 

Zber papiera, vrchnákov

 

 

Predmetové olympiády a súťaže

Biologická olympiáda kategória C  -                                     - 1. miesto celoslovenské kolo

Súťaž Hliadok mladých zdravotníkov II. stupeň                 - 1. miesto okresné kolo

Biblická olympiáda základných škôl                                    - 4. miesto okresné kolo

Deň Múz - Dilongová Trstená

- maľovanie - III. kategória                           - 3. miesto okresné kolo

- prednes vlastnej tvorby - II. kategória        - 2. miesto okresné kolo

                                                                - I. kategória          - 3. miesto okresné kolo                                

18. národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov                

s medzinárodnou účasťou VICTORIA REGIA 2011         - 3. miesto

Letné aranžovanie - I. kategória                                           - 2. miesto okresné kolo

Budimírske studničky - výtvarná oblasť - IV. kategória      - 3. miesto                  

 

 

 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods. 1 písm. j)

 

 

Názov projektu

Termín začatia

realizácie projektu

Termín ukončenia

realizácie projektu

Infovek

2004

trvalý

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

2009

trvalý

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

2012

trvalý

ESF - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby § 52a

2006

trvalý

Zabezpečenie pribežných a súvislých pedagogických praxi študentov PF a FF UPJŠ Košice

 

 

Občiansky monitoring životného prostredia

( v spolupráci OZT Tatry)

september 2009

jún 2012

Junior Achievement Slovensko, n. o. – vzdelávací program Európa a ja

október 2011

jún 2012

 

Údaje o projektoch, do ktorých sa škola zapojila ale neboli schválené

RENOVABIS – 2. kolo 2011- Zriadenie multifunkčného prírodovedného laboratória

RENOVABIS – 1. kolo 2012 - Zriadenie multifunkčného prírodovedného laboratória

 

 

 

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1 písm. k)

 

Následná inšpekcia č. 8071/2010-2011 a č. 8072/2010-2011 bola vykonaná dňa  08. 12. 2010.

 

Predmet školskej inšpekcie

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej škole

 

Zistenia a ich hodnotenia

Následná inšpekcia sa vzťahovala na tematickú inšpekciu č. 8017/2009-2010  a č. 8018/2009-2010, ktorá bola vykonaná v čase od 21. 09. 2009 do 22. 09. 2009. Predmetom inšpekcie  bolo  zistiť stav i úroveň uplatňovania výchovy k ľudským právam a pripravenosť škôl na riešenie problematiky šikanovania v základnej škole.

Nedostatky sa týkali vydania školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) a výchovného programu, vypracovania učebných a výchovných plánov, učebných a výchovných osnov, plánu výchovno-vzdelávacej činnosti, plánu práce školy a tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých predmetov, vypracovania a schválenia plánov činnosti metodických orgánov riaditeľkou školy a začlenenia triednických hodín do rozvrhu hodín.

Štátna školská inšpekcia na odstránenie uvedených nedostatkov uplatnila odporúčania a uložila kontrolovanému subjektu opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov  ich príčin. Riaditeľka školy v stanovenom termíne zaslala správu o ich splnení Školskému inšpekčnému centru Košice.

 

Akceptácia odporúčania

1. Vypracovať program aktívnej ochrany predchádzania sociálno-patologických javov a riešenia ich príznakov. V predloženom pláne práce školy boli rozpracované konkrétne programy aktívnej ochrany predchádzania sociálno-patologických javov a využívania účinných nástrojov na predchádzanie a riešenie prvých príznakov. V plánoch triednických hodín boli zahrnuté témy s touto problematikou a v jednotlivých triedach boli na nástenke vyvesené práva dieťaťa týkajúce sa týchto javov, čím sa zvýšila informovanosť žiakov a pedagógov v tejto oblasti.

Odporúčanie bolo akceptované.

2. Vypracovať preventívno-výchovné programy v rámci národných programov. V pláne práce školy a koordinátora výchovy k ľudským právam boli vypracované úlohy v rámci národných programov zamerané na sledovanie zmien v správaní sa žiakov a ich aktívnu ochranu pred nežiaducimi javmi. Akcie vo forme prednášok, výstav a návštev divadelných predstavení v spolupráci s rodičmi a mimovládnymi inštitúciami posilnili pripravenosť školy na riešenie problematiky ľudských práv.

Odporúčanie bolo akceptované.

3. Zaradiť do plánu práce školy systémové aktivity školy v oblasti prevencie a šikanovania podľa metodického usmernenia. V predloženom pláne práce školy boli zaradené systémové aktivity v oblasti prevencie a šikanovania a agresivity podľa metodického usmernenia, boli prispôsobené podmienkam školy  a realizované aj na triednických hodinách. Zapracovaním problematiky šikanovania do plánu sa zvýšila pripravenosť školy v tejto oblasti.

Odporúčanie bolo akceptované.

4. Viesť písomné záznamy o riešení  konkrétnych prípadov šikanovania. Riaditeľka školy zaviedla zošit aj pre prípady šikanovania. Triedni učitelia mali vypracované zápisnice z pohovorov. Z uvedených záznamov a uložených výchovných opatrení vyplýva, že sa odhaľovaniu prípadov šikanovania a ich riešení venovala primeraná pozornosť.

Odporúčanie bolo akceptované.

5. Umiestniť na prístupnom miesto kontakty a telefónne čísla na inštitúcie, ktoré sa problematikou šikanovania zaoberajú. Vo vestibule školy bola zriadená „schránka dôvery“, prostredníctvom ktorej mohli žiaci riešiť svoje problémy. Nad schránkou boli umiestnené kontakty a telefónne čísla inštitúcií, ktoré sa problematikou šikanovania zaoberajú, čím sa zvýšila informovanosť žiakov v tejto oblasti.

Odporúčanie bolo akceptované.

6. Zvyšovať informovanosť pedagogických zamestnancov a zákonných zástupcov žiakov v oblasti prevencie šikanovania. V spolupráci s CPPPaP Košice, slovenskej jednoty 29, boli realizované prednášky pre rodičov na celoškolských aktívoch. Vypracovaný bol tiež metodický materiál pre učiteľov Deti ohrozené prostredím, týkajúci sa eliminácie šikanovania. Realizáciou týchto aktivít sa skvalitnila informovanosť pedagogických zamestnancov a zákonných zástupcov žiakov v danej problematike.

Odporúčanie bolo akceptované.

Plnenie uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

Opatrenia uložené kontrolovanému subjektu

1. Zabezpečiť vypracovanie, prerokovanie a vydanie ŠkVP. Riaditeľka školy predložila vydaný a vypracovaný ŠkVP v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, školským zákonom a štátnym vzdelávacím programom. Bol prispôsobený regionálnym podmienkam a duchovnému zameraniu školy a prerokovaný v pedagogickej rade školy a v rade školy dňa 07. 09. 2010 a schválený zriaďovateľom.

Opatrenie bolo splnené.

2. Zabezpečiť vypracovanie, prerokovanie a vydanie výchovného programu pre školský klub detí. Vypracovaný výchovný program, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí v súlade s princípmi a cieľmi výchovy v pedagogickej rade školy a v rade školy dňa 28. 09. 2009.

 Opatrenie bolo splnené.

3. Zabezpečiť doplnenie chýbajúcej pedagogickej dokumentácie školy. Plán práce školy bol vypracovaný a schválený v pedagogickej rade školy. Riaditeľka školy pri spracovaní vzchádzala zo všeobecne platných právnych predpisov a zahrnula aktivity v súlade s národnými programami v rámci ľudských práv. V rozsahu stanovenom vzdelávacími štandardami boli vypracované učebné plány a osnovy, v súlade s výchovnými štandardami výchovné plány a osnovy. Vypracované boli i tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých predmetov, podľa ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v škole.

Opatrenie bolo splnené.

4. Zabezpečiť doplnenie a schválenie chýbajúcich plánov činnosti metodických orgánov. Plány činnosti metodického združenia a predmetovej komisie prírodovedných, spoločenskovedných a výchovných predmetov boli vypracované, doplnené a schválené riaditeľkou školy. Svoju činnosť doplnili o aktivity na podporu výchovy k ľudským právam. Svoje aktivity mali zamerané na vytváranie pozitívnej sociálnej klímy na škole ako prevencie proti násiliu a šikanovaniu a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Opatrenie bolo splnené.

 

Závery

Akceptovaním odporúčaní sa zvýšila pripravenosť školy na riešenie problematiky šikanovania a informovanosť pedagogických zamestnancov, žiakov a ich zákonných zástupcov v tejto oblasti.

Akceptovaním odporúčaní a vypracovaním programov aktívnej ochrany predchádzania sociálno-patologických javov a riešenia ich príznakov sa zvýšila informovanosť a pripravenosť školy na uplatňovanie výchovy k ľudským právam.

Splnením uložených opatrení sa odstránili nedostatky týkajúce sa riadiacej činnosti a metodických orgánov v škole a vytvoril sa reálny predpoklad na efektívnejšie plnenie cieľov výchovy a vzdelávania v súlade s platnými právnymi predpismi. Zvýšilo sa právne vedomie riaditeľky školy a pedagogických zamestnancov.

 

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)

 

            Škola využíva 9 učební a 1 počítačovú učebňu, na telesnú  výchovu sa využívajú telocvične vo vedľajšej škole alebo ihrisko v areáli školy. Súčasťou školy je aj kaplnka. Žiaci sa stravujú v školskej jedálni vedľajšej základnej školy. ŠKD je súčasťou triedy druhého ročníka.

            Vo výchovno-vzdelávacom  procese využívame moderné učebné postupy a moderné učebné pomôcky.

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1 písm. m)

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu – normatívne finančné prostriedky: 128210 €.

    Čerpanie: mzdy a odvody zamestnancov:  102230 €,

                     dohody o pracovnej činnosti, ostatné sociálne náklady zamestnancov: 7462 €.

                     nájomné za prenájom priestorov  vrátane energii: 14639 €,

                     nákup drobného kanc., údržbárs. materiálu, notebooku: 845 €,

                     telefón, poštovné, odvoz odpadov, revízie, poistné náklady a iné služby: 3034 €.

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 0 €.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít: 1966 €.

     Čerpanie:  dohody o pracovnej činnosti vrátane odvodov za vedenie krúžkov: 1698 €,

spotreba energii: 200 €,

nákup materiálu: 68 €.

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb:  450 € –  prijaté poplatky za ŠKD.

     Čerpanie: mzdy a odvody zamestnanca v ŠKD: 291 €,

nákup materiálu – knihy, hry:  159 €.

5. Dotácia z obce Ždaňa na  ŠKD: 5066 €.

Čerpanie: mzdy, odvody, sociálne náklady zamestnanca ŠKD:  5 012 €,

bankové poplatky za vedenie účtu: 54 €.

6. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: sponzorské príspevky od fyzických osôb: 965 €, prostriedky z ÚPSVaR, z UIPŠ - projekty ESF: 722 €,  hmotná núdza(stravne, pomôcky): 727 € , nenormatívne prostriedky  na dopravu žiakov: 2633 €, prostriedky z UPJŠ – projekt Cvičná škola: 170 €, prostriedky pre žiakov zo SZP: 390 €. Príjem za reklamné služby: 850 €.

     Čerpanie: z prostriedkov z reklamných služieb bola odvedená daňovému úradu daň z príjmu  v zmysle Zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z.z. Z ostatných prostriedkov za reklamné služby + zo sponzorských prostriedkov bola zakúpená interaktívna tabuľa vo výške 1684 €. Účelovo určené prostriedky boli použité na určený účel.

Podrobný rozpis obsahuje Správa o hospodárení za rok 2011.

 

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia (§ 2 ods. 1 písm. n)

 

1. V duchovnej oblasti je snahou celého spoločenstva školy žiť v duchu Evanjelia - podľa prikázania lásky k Bohu a k blížnemu pod patronátom sv. košických mučeníkova prebúdzať u žiakov túžbu žiť v pravde a mať súcit k iným ľuďom.

Ciele v tejto oblasti plníme priebežne počas celého školského roka prostredníctvom svätých omší, duchovných obnov, každodenným stíšením na začiatku a na konci vyučovania počas spoločných modlitieb, desiatkom svätého ruženca v mesiaci október, krížovou cestou v pôstnom období, modlitbou Loretánskych litánií v mesiaci máj.

2. V oblasti výchovy a vzdelávania je cieľom všetkých zamestnancov vychovať zo žiakov vzdelaných a slušných mladých ľudí schopných presadiť sa a pevných vo viere. Žiaci boli počas celého roka vedení k pravidelnej každodennej práci s využitím všetkých svojich možností pre vzdelávanie. V procese výchovy a vzdelávania boli rozvíjané multidisciplinárne zručnosti - schopnosť pracovať v tíme, schopnosť komunikovať, rozhodovať sa, tvorivo riešiť problémy, atď.

Žiaci boli zapájaní do olympiád a súťaži, mali možnosť pracovať v 13 krúžkoch.

 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o)

 

SILNÉ STRÁNKY

 • kvalifikovaní učitelia
 • dobrá úroveň pedagogických zamestnancov v ovládaní práce s PC
 • výborný pracovný tím
 • vlastná počítačová učebňa
 • dobré priestorové podmienky
 • dobrá spolupráca s rodičovskou radou školy
 • príprava kultúrnych programov
 • využívanie počítačov vo vyučovacom procese
 • práca so začlenenými žiakmi

 

SLABÉ STRÁNKY

 • zlý technický stav budovy
 • viazanosť dochádzajúcich žiakov na autobusové spoje
 • chýbajúce moderné učebné pomôcky
 • je potrebné zapojiť školu do viacerých projektov

 

 

 

 

V Ždani 15. októbra 2012                                                    Vypracovala: Mgr. Jana Železníková

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
  Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
 • +42155/ 698 02 20

Fotogaléria