Navigácia

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2015/2016

Správa o VVČ

2013/2014

SPRÁVA

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2013/2014

podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z.

 

Predkladá:

..........................................

Mgr. Janka Železníková

    riaditeľka školy

 

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa: 28. októbra 2014

 

Vyjadrenie rady školy:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  za  školský  rok  2013/2014  za  Cirkevnú  základnú  školu sv. Košických mučeníkov  v Ždani.

 

.....................................................................

 Mgr. Zuzana Hančárová

      predseda Rady školy

      pri CZŠ sv. Košických mučeníkov v Ždani

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice schvaľuje / neschvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014 za Cirkevnú základnú školu sv. Košických mučeníkov v Ždani.

 

...................................................................

za zriaďovateľa


 

 

 

SPRÁVA

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok

2013/2014

 

Základné identifikačné údaje o škole (§ 2 ods. 1 písm. a)

Názov školy

Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov

Adresa školy

Jarmočná 96/13, 044 11  Ždaňa

Telefón

+421 055/698 02 20

E-mail

czszdana@gmail.com

www stránka

http://czszdana.edupage.org/

Zriaďovateľ

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice

Hlavná 28, 041 83 Košice

 

 

Vedúci zamestnanci školy v školskom roku 2013/2014

Meno a priezvisko

Funkcia

Mgr. Janka Železníková

 riaditeľka školy

ThLic. František Katriňák

duchovný správca  školy

 

 

Poradné orgány školy

Rada školy

Pedagogická rada

Rodičovské združenie

Predmetové komisie

Metodické združenie

 

Údaje o rade školy

Rada školy bola ustanovená v zmysle §24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 21. 11. 2012 na funkčné obdobie 4 roky.

Členovia rady školy

P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený (delegovaný)

1

Mgr. Zuzana Hančárová

predseda

za pedagogických zamestnancov

2

ThLic. František Katriňák

 

delegovaný za zriaďovateľa

3

Bartolomej Horňák

 

delegovaný za zriaďovateľa

4

Jolana Kokardová

 

delegovaný za zriaďovateľa

5

Kristína Plšíková

 

za nepedagogických zamestnancov

6

Beáta Nagyová

 

za rodičov

7

Milan Jámbor

 

za rodičov

 

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach

Názov

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Metodické združenie

Mgr. Henrieta Pichlerová

1. stupeň a ŠKD

Predmetová komisia

Mgr. Marek Iľko

2. stupeň

 

Údaje o žiakoch školy za školský rok 2013//2014  (§ 2 ods. 1 písm. b)

Počet žiakov školy k 30. 6. 2014:  58

Počet tried: 7 (1. a 3. ročník bol spojený do jednej triedy I.(1., 3.) a 2. a 4. ročník bol spojený do jednej

triedy II.(2., 4.))

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet tried

1

1

 

 

1

1

1

1

1

7

Počet žiakov

5

3

5

2

8

6

13

9

7

58

Z toho ŠVVP

0

0

1

2

3

1

0

0

2

9

Z toho v ŠKD

4

3

5

2

0

0

0

0

0

14

 

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 písm. c)

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka

Počet zapísaných žiakov k 30. 6. 2014:  6/ počet dievčat: 3

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9. 2014:  6/ počet dievčat: 3

Dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka: 0

 

Skončenie školskej dochádzky v ZŠ k 30. 6. 2014

 

8. ročník

9.ročník

Spolu

Počet žiakov

1

7

8

 

Úspešnosť v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9-2013

 

Úspešnosť Matematika

Úspešnosť Jazyk

Priemerná známka testovaných žiakov za 1. polrok 9. ročníka

2,9

3,0

Priemerná percentuálna úspešnosť školy

61,70 %

50,80 %

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR

62,00 %

54,67%

Percentil  školy

51,00

40,80

 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy

 

Gym.

SPŠ

SPgŠ

SZŠ

SOŠ

Spolu

Prihlásení

1

4

1

0

2

8

Prijatí

1

4

1

0

2

8

Percento úspešnosti

100%

100%

100%

---

100%

100%

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania (§ 2 ods. 1 písm. e)

 

ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY

1. stupeň cirkevnej základnej školy (primárne vzdelávanie)

Hodnotenie žiakov 1. až 4. ročníka vzdelávaných podľa ŠkVP.

Trieda

Ročník

Predmet/ Priemer

Ø

Roč.

SJL

ANJ

PRI

VLA

KNB

MAT

INV

VYV

PRV

HUV

TEV

I. (1., 3.)

1.

1,20

1,00

1,20

----

1,00

1,20

----

1,00

----

1,00

1,00

1,08

3.

1,80

1,20

1,40

1,40

1,00

1,40

1,00

1,00

----

1,00

1,00

1,22

II. (2., 4.)

2.

1,33

1,00

1,33

1,33

1,00

1,66

1,00

1,00

----

1,00

1,00

1,16

4.

3,50

1,00

2,00

2,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,59

 

2. stupeň cirkevnej základnej školy (nižšie sekundárne vzdelávanie)

Hodnotenie žiakov 5. až 9. ročníka vzdelávaných podľa ŠkVP.                                                               

Trieda

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Predmet

Priemer

SJL

2,29

2,83

2,50

2,00

3,14

ANJ

2,00

2,83

2,67

2,22

3,00

NEJ

2,00

2,60

2,00

1,78

–––

RUJ

–––

–––

–––

–––

2,67

FYZ

–––

3,00

2,58

2,11

3,29

CHEM

–––

–––

2,08

1,67

2,86

BIO

2,00

2,33

2,08

1,67

1,86

PRP

–––

–––

–––

–––

1,14

DEJ

2,29

2,67

2,58

2,22

3,29

GEO

2,43

2,67

2,33

1,78

3,14

OBN

2,14

2,83

2,58

1,33

3,00

KNB

1,29

1,67

1,33

1,00

1,71

MAT

2,29

3,17

2,75

2,33

3,14

INF

1,29

1,00

1,17

1,00

1,00

VYV

1,00

1,00

1,00

–––

–––

VUM

–––

–––

–––

1,00

–––

SVP

–––

–––

1,00

1,00

–––

TECH

–––-

–––

1,00

1,00

–––

HUV

1,00

1,00

1,00

–––

–––

TŠV

1,00

1,33

1,17

1,00

1,29

Ø triedy

1,78

2,21

1,87

1,57

2,47

 

Prospech žiakov

Trieda

Ročník

Počet žiakov

Počet chlapcov

Počet dievčat

Prospeli

s vyznamenaním

Prospeli

veľmi dobre

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

I.(1., 3.)

1.

5

 3

2

–––––

–––––

5

0

0

3.

  5

 0

 5

 5

0

0

0

0

II.(2.,4.)

2.

  3

3

0

3

 0

0

0

0

4.

  2

 1

1

0

 1

1

0

0

V.

5.

  8

6

2

2

3

2

0

1

VI.

6.

6

5

 1

1

1

 4

0

0

VII.

7.

  13

9

 4

 4

3

 5

0

1

VIII.

8.

9

 4

 5

4

4

 1

0

0

IX.

9.

  7

 6

 1

0

1

6

0

0

Spolu

58

37

21

19

13

24

0

2

 

Dochádzka žiakov

Trieda

Ročník

Počet žiakov

Zameškané hodiny

Zameškané hodiny

   na žiaka   Ø

 

Ospravedlnené

hodiny

  Ospravedlnené

  hodiny na žiaka  Ø

 

Neospravedlnené

hodiny

  Neospravedlnené

  hodiny na žiaka  Ø

 

I. (1., 3.)

1. a 3.

  10

233

23,30

233

23,30

0

0,00

II. (2., 4.)

2. a 4.

  5

327

65,40

327

65,40

0

0,00

V.

5.

  7

457

65,29

457

65,29

0

   0,00

VI.

6.

6

512

85,33

512

85,33

0

0,00

VII.

7.

  12

729

60,75

729

60,75

0

0,00

VIII.

8.

9

505

56,22

505

56,22

0

0,00

IX.

9.

  7

775

110,71

775

110,71

0

0,00

Spolu

56

3539

63,20

3539

63,20

0

0,00

 

                             
 

Výchovné opatrenia

Ústna

pochvala

od tr. uč.

Písomná

pochvala

od tr. uč.

Ústna

pochvala

od riaditeľa

Písomná

pochvala

od riaditeľa

Napomenutie

od tr. učiteľa

Pokarhanie

od tr. učiteľa

Pokarhanie

od riaditeľa

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

11

10

1

5

5

4

13

3

9

8

5

0

4

5

 

Znížená známka zo správania

Stupeň 2 (uspokojivé)

Stupeň 3 (menej uspokojivé)

Stupeň 4 (neuspokojivé)

1. polrok

2. polrok

1. polrok

2. polrok

1. polrok

2. polrok

0

1

0

2

0

0

 

 

Zoznam uplatňovaných plánov v šk. roku 2013/2014 (§ 2 ods. 1 písm. f)

Vo výchove a vzdelávaní sme postupovali podľa vo všetkých ročníkoch podľa ŠkVP schváleného.

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet

začlenených žiakov

nultého ročníka

0

0

0

prvého ročníka

1

5

0

triedy so spojenými ročníkmi

2

15

3

bežných tried

5

43

5

špeciálnych tried

0

0

0

pre nadaných

0

0

0

Spolu

7

58

8

 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)

Zamestnanci

Pracovný

pomer

Počet pedag. zam.

Ø úväzkov

pedag. zam.

Počet nepedag. zam.

Ø úväzkov

nepedag. zam

fyzický

prepočítaný

fyzický

prepočítaný

TPP

5

4,1

16,2

3

2,2

27,5

DPP

4

2,9

16,8

0

0,0

0,0

Plný

úväzok

5

4,8

22,4

2

1,8

33,7

Znížený

úväzok

4

0,5

9,2

1

0,4

15,0

ZPS

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

Na dohodu

4

0,3

 

7,5

0

0,0

0,0

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

Počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

0

10

10

vychovávateľov

0

1

 1

Spolu

0

11

11

 

Predmety vyučované neodborne

 

Trieda

 

Ročník

 

Predmet

Počet vyučovacích hodín týždenne

II. (2., 4.)

4.

pracovné vyučovanie

1

V.

5.

nemecký jazyk

2

V.

5.

geografia

1,5

V.

5.

biológia

2

VI.

6.

anglický jazyk

3

VI.

6.

nemecký jazyk

2

VI.

6.

geografia

2

VI.

6.

biológia

2

VII.

7.

nemecký jazyk

2

VII.

7.

geografia

1

VII.

7.

biológia

2

VII.

7.

technika

0,5

VII.

7.

svet práce

0,5

VIII.

8.

anglický jazyk

3

VIII.

8.

nemecký jazyk

2

VIII.

8.

geografia

1

VIII.

8.

biológia

2

VIII.

8.

technika

0,5

VIII.

8.

svet práce

0,5

VIII.

8.

výchova umením

1

IX.

9.

anglický jazyk

3

IX.

9.

nemecký jazyk

2

IX.

9.

geografia

2

IX.

9.

prvá pomoc

1

IX.

9.

biológia

1

VI., VII., VII., IX.

6. - 9.

telesná a športová výchova

2

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písm. h)

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

adaptačné vzdelávanie

0

0

aktualizačné

2

1

inovačné

1

0

špecializačné

0

0

prípravné atestačné pre prvú atestáciu

0

0

1.  atestácia

0

0

prípravné atestačné pre druhú atestáciu

0

0

2.  atestácia

0

0

funkčné vzdelávanie

0

0

kvalifikačné vzdelávanie

0

0

funkčné inovačné vzdelávanie

0

0

postgraduálne

0

1

doplňujúce pedagogické

0

0

 

Zamestnanci na ďalšie vzdelávanie využívali možnosti zúčastniť sa jednorazových podujatí

organizovaných metodickými centrami, vysokými školami a inými vzdelávacími inštitúciami.

Vzdelávacie podujatie  A2 LISTENNIG SKILLS

Vzdelávacie podujatie  Oxford University Press – Hodnotenie a motivácia 2 v 1

Vzdelávacie podujatie  Oxford University Press – Využitie metódy CLIL na hodinách anglického jazyka

10. Národná konferencia vydavateľstva MACMILLAN – Prezentácia inovatívnych trendov vo vyučovaní anglického jazyka na všetkých stupňoch škôl

Školenie NÚCEM – Diagnostika, vzdelávanie, hodnotenie a testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením

Štátny inštitút odborného vzdelávania – vzdelávacia aktivita – Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov

Metodický deň katolíckych škôl Košickej arcidiecézy

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i)

Údaje o aktivitách organizovaných školou

Údaje o aktivitách , do kt. sa škola zapojila

Sväté omše v kaplnke školy každú  stredu

Modlitby ruženca za školy

Duchovné obnovy pre žiakov

VICTORIA REGIA - 21. národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov s medzinárodnou účasťou

Duchovné obnovy pre zamestnancov

 Výstava ovocia a zeleniny KD Ždaňa – súťaž o Sympatický exponát, v Aranžovaní

Modlitba ruženca k Sedembolestnej Panne Márií

Záložka do knihy spája školy – česko-slovenský projekt pre ZŠ

Európsky týždeň mobility

Divadelné Košice Jozefa Adamoviča a Jula Zborovjana

Divadelné predstavenie: Tom, Dick a Harry – Štátne divadlo Košice

Detský čin roka 201: Zapojte sa do detskej poroty

Október – mesiac modlitby sv. ruženca

Hodina deťom 2013 – dobrovoľníci v škole a v obci

Deň zdravej výživy

Celoslovenská súťaž: Najlepšia protidrogová nástenka

Prednáška : Dentálna hygiena

Vianočná akadémia  - KD Ždaňa

Divadelné predstavenie: Šašoviny – Bábkové divadlo Košice

Vianočný futbalový turnaj – ZŠ Ždaňa

Bl. Zdenka medzi nami – slávnosť darovania relikvie sestrami Svätého kríža z Trnavy

Šaliansky Maťko –súťaž v prednese slovenskej povesti – obvodové kolo

Prichádza Mikuláš – program pre žiakov

A Slovo bolo u Boha – Slovom o Tvojej láske 2014 – výtvarná súťaž

Posvätenie triednych adventných vencov

Biblická olympiáda – okresné kolo

Vianočná ikebana – školská súťaž v aranžovaní

Vlakom do múzeí a galérií

Vianočná burza

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva – celoslovenská literárna a výtvarná súťaž

Vianočná nálada - školská akadémia - vystúpenie jednotlivých tried

Ľudské práva očami detí: Máme právo na názor – výtvarno-literárna súťaž vyhlásená ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčiakom

Posvätenie priestorov školy

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Otvorená hodina pre MŠ

Dúha – celoslovenská literárna a výtvarná súťaž

Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov ZŠ

Dielo tvojich rúk – výtvarná a literárno-dramatická súťaž

Karneval

Deň matiek – akadémia KD Ždaňa

Sv. Valentín – kultúrny program

Slávik Slovenska 2014- obvodové kolo súťaže v interpretácií slovenskej ľudovej piesne

Prednáška: Manželstvo nie je len papier

Deň múz – okresná súťaž  v prednese vlastnej tvorby, speve ľudovej piesne, maľbe - ZŠ Trstené pri Hornáde

Prednáška ÚPSVaR:  Výber SŠ, potreby trhu práce

Jasovský zlatý slávik – krajský Matičný festival

Krížová cesta – kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov v Ždani

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry kategória C – obvodové kolo

Školské kolo – Hviezdoslavov Kubín

Matematická olympiáda – obvodové kolo

Exkurzia – Oravský Podzámok, Oravský hrad, Múzeum P. O. Hviezdoslava

Chemická olympiáda – obvodové kolo

Krížová cesta – Kalvária Košice

Pytagoriáda – okresné kolo

Noc s Bibliou

Vševedko – vedomostná súťaž pre žiakov 2. – 5. ročníka ZŠ

Veľkonočná burza

Matematický klokan – medzinárodná matematická súťaž

Školské kolo – Slávik Slovenska

KOSIT: Moja škola separuje s Ježkom Separkom – súťaž v zbere papiera

Máj – Loretánske litánie

Prázdninový volejbalový turnaj

Chceme potešiť mamy

 

Deň Zeme – vyčistenie a úprava okolia školy

 

Výchovný koncert:  Poznávame s deťmi slovenský folklór – súbor Kremienok

 

MDD - športový deň

 

Koncert žiakov ZUŠ Valaliky

 

Divadelné vystúpenie pre deti MŠ v Ždani v anglickom jazyku

 

Triedne koncoročné výlety

 

Rozlúčka s deviatakmi – kultúrny program

 

Zber papiera, vrchnákov, plechoviek

 

 

Predmetové olympiády a súťaže

Chemická olympiáda - kategória D                                      - úspešný riešiteľ okresné kolo

Pytagoriáda  P7                                                                 - 3. miesto okresné kolo

Súťaž škôl o Sympatickú kolekciu roku 2013                        - 2. a 3.. miesto

Základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov v Ždani

Deň múz

- prednes vlastnej tvorby - kategória 7. – 9. ročník                 - 2. miesto okresné kolo

                                                                                        - 3. miesto okresné kolo                    

Slávik Slovenska 2013 – III. kategória                                  - 3. miesto obvodové kolo

Jasovský zlatý slávik                                                         - 1. miesto krajské kolo

     - cena ministra školstva

Ľudské práva očami detí                                                    - čestné uznanie                     

Divadelné Košice Jozefa Adamoviča a Jula Zborovjana          - cena primátora mesta Košice

Šaliansky Maťko – III. kategória                                         - 3. miesto - obvodové kolo    

                                  -
Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods. 1 písm. j)

 

Názov projektu

Termín začatia

realizácie projektu

Termín ukončenia

realizácie projektu

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

2009

trvalý

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

2012

trvá

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

2014

trvá

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

2013

trvá

Projekt: Jelly Phonics do slovenských škôl

Jolly learning

2013

trvá

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

2014

trvá

Podpora profesijnej orientácie žiakov v základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a prácu s talentami

2014

trvá

Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy

2014

trvá

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

2014

trvá

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť:

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov.

2014

trvá

ESF - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby § 52a

2006

trvalý

 

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)

            Škola využíva 11 učební, z toho 1 počítačovú učebňu, 1 učebňu cudzích jazykov, 1 učebňu slovenského jazyka a literatúry, 1 prírodovednú učebňu. Na telesnú  výchovu sa využívajú telocvične vo vedľajšej škole alebo ihrisko v areáli školy. Súčasťou školy je aj kaplnka. Žiaci sa stravujú v školskej jedálni vedľajšej základnej školy. ŠKD je súčasťou triedy spojených ročníkov 4. ročníka.

            Vo výchovno-vzdelávacom  procese využívame moderné učebné postupy a moderné učebné pomôcky.

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1 písm. m)

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu – normatívne finančné prostriedky príjem:                     123458 €.

    Čerpanie: mzdy a odvody zamestnancov:                                                                     102061 €,

                     dohody o pracovnej činnosti:                                                                              4161 €,

                     ostatné sociálne náklady zamestnancov:                                                             2438 €,

                     nájomné za prenájom priestorov vrátane energii:                                              12351 €,

                     nákup drobného kancelárskeho, údržbárskeho materiálu:                                  68 €,

                    licencie, software:                                                                                              533 €,

                     telefón, poštovné, odvoz odpadov, revízie, poistné náklady a iné služby:         1846 €.

 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 0 €.

 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy príjem: 1752 €.

     Čerpanie:  dohody o pracovnej činnosti za vedenie krúžkov: 1390 €,

zákonné sociálne poistenie z dohôd:                        362 €.

 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb príjem:                           436 € – poplatky za ŠKD.

     Čerpanie: drobné potreby na činnosť ŠKD: 307 €,

poplatky za odpad a iné služby:  104 €,

nepoužité fin. prostriedky:             25 € (prešli do zisku).

 

5. Dotácia z obce Ždaňa na  ŠKD na bežné výdavky príjem:            5081 €.

Čerpanie: mzdy, odvody, sociálne náklady zamestnanca ŠKD:  1060 €,

                 dohody o pracovnej činnosti:                                      1193 €,

                 zariadenie a pomôcky na činnosť klubu:                       726 €,

                 energie, odvoz odpadov, nájomné:                              1994 €, 

bankové poplatky, iné služby:                                       108 €.

                                  

6.  Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: sponzorské príspevky od fyzických a právnický osôb: 117 €, prostriedky z ÚPSVaR - projekt na dobrovoľnícku činnosť: 222 €,   hmotná núdza - stravné, školské pomôcky pre žiakov: 699 € , nenormatívne prostriedky  na dopravu žiakov: 2475 €, prostriedky pre žiakov zo SZP: 400 €, prostriedky prijaté z poisťovne ako náhrada škody za poistnú udalosť: 561 €. 

      Normatívne určené finančné prostriedky boli v plnej výške v roku 2013 vyčerpané. Prenesené do roku 2014 boli iba nenormatívne finančné prostriedky na dopravné žiakov vo výške 73 €. Tie sa do 31. 3. 2014 vyčerpali na určený účel.

 

Podrobný rozpis obsahuje Správa o hospodárení za rok 2013.

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia (§ 2 ods. 1 písm. n)

1. V duchovnej oblasti je snahou celého spoločenstva školy žiť v duchu Evanjelia - podľa prikázania lásky k Bohu a k blížnemu pod patronátom sv. košických mučeníkova prebúdzať u žiakov túžbu žiť v pravde a mať súcit k iným ľuďom.

Ciele v tejto oblasti plníme priebežne počas celého školského roka prostredníctvom svätých omší, modlitbou ruženca k Sedembolestnej Panne Márií pred každou sv. omšou, duchovných obnov, každodenným stíšením na začiatku a na konci vyučovania počas spoločných modlitieb, desiatkom svätého ruženca v mesiaci október na začiatku vyučovania, krížovou cestou v pôstnom období, modlitbou Loretánskych litánií v mesiaci máj.

2. V oblasti výchovy a vzdelávania je cieľom všetkých zamestnancov vychovať zo žiakov vzdelaných a slušných mladých ľudí schopných presadiť sa a pevných vo viere. Žiaci boli počas celého roka vedení k pravidelnej každodennej práci s využitím všetkých svojich možností pre vzdelávanie. V procese výchovy a vzdelávania boli rozvíjané multidisciplinárne zručnosti - schopnosť pracovať v tíme, schopnosť komunikovať, rozhodovať sa, tvorivo riešiť problémy, atď.

Žiaci boli zapájaní do olympiád a súťaži, mali možnosť pracovať v 8 krúžkoch.

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o)

SILNÉ STRÁNKY

 • kvalifikovaní učitelia
 • dobrá úroveň pedagogických zamestnancov v ovládaní práce s PC
 • výborný pracovný tím
 • vlastná počítačová učebňa
 • dobré priestorové podmienky
 • dobrá spolupráca s rodičovskou radou školy
 • príprava kultúrnych programov
 • využívanie počítačov vo vyučovacom procese
 • práca so začlenenými žiakmi
 • zapojenie školy národných projektov

SLABÉ STRÁNKY

 • zlý technický stav budovy
 • viazanosť dochádzajúcich žiakov na autobusové spoje
 • nízky počet žiakov obmedzuje výber školy do prihlasovaných projektov
 • spojené ročníky na prvom stupni

 

 

 

V Ždani 24. októbra 2014                                                    Vypracovala: Mgr. Jana Železníková

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov
  Jarmočná 96/13, 044 11 Ždaňa
 • +42155/ 698 02 20

Fotogaléria